• Aktivity školy

   • MIKULÁŠ
   • 13. 12. 2018
   • Ako každý rok, ani tentokrát Mikuláš nezabudol na svoju tradičnú návštevu a zavítal aj k nám na Hotelovú akadémiu v Humennom, aby rozdával úsmev, dobrú náladu a darčeky. Príchod Mikuláša nielen študenti, ale aj učitelia privítali piesňami a básňami doprevádzané dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil malú sladkosť, ktorá určite všetkých potešila.

   • Čítať viac
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • 27. 11. 2018
   • V mesiacoch september až november sa na našej škole realizoval projekt na podporu finančnej gramotnosti pod názvom Finančný mešec. Cieľom projektu bolo prehĺbiť a upevniť poznatky pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov školy o Národný štandard finančnej gramotnosti tak, aby boli komplexne pokryté prioritné témy. Nadobudnuté poznatky mohli následne implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci teoretického i praktického vyučovania. Týmto projektom sa sledovalo zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov hotelovej akadémie. Všetky aktivity projektu boli zamerané hlavne na praktickú aplikáciu získaných poznatkov, v rámci malého a stredného podnikania. Oslovili sme miestnych podnikateľov v oblasti gastronómie a hotelierstva, aby žiakom vysvetlili podmienky podnikania v tejto sfére. Vyvrcholením projektu bola konferencia žiakov V. AH pod názvom „Heuréka – mám nápad, začínam podnikať

   • Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku
   • 23. 11. 2018
   • Dňa 20.11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku, ktoré slávnostne otvorila pani riaditeľka Ing. M. Chudíková a popriala súťažiacim veľa úspechov.

    V kategórii 2A súťažilo 6 žiakov 1. a 2. ročníka a kategórii 2B súťažilo 6 žiakov 4. a 5. ročníka. Žiaci pracovali na náročných testových úlohách , za ktoré získali body v slovnej zásobe, gramatike, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Svoje komunikatívne zručnosti prejavili v časti rozprávanie, ktorá pozostávala z rozhovoru ( role play) a práci s obrázkom.

   • Čítať viac
   • Cvičný raut III.AH
   • 23. 11. 2018
   • Dňa 14. novembra 2018 sa konal cvičný raut študentov III.AH pod názvom „Halloween“. Ako hostí si pozvali rodičov a vedenie školy, aby im ukázali, čo všetko sa už naučili na odbornej praxi. Žiaci vkusne vyzdobili odbornú učebňu techniky obsluhy na 9. poschodí. Pripravili si chutné jedlá teplej a studenej kuchyne, dezerty, múčne jedlá. Ponúkali aj ochutnávku miešaných nápojov, kde preukázali svoje zručnosti. Celá akcia sa niesla v príjemnej atmposfére.

   • Čítať viac
   • Pravda o drogách
   • 16. 11. 2018
   • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov a žiakom školy, že v pondelok 19. 11. 2018 sa na škole uskutočnia preventívne protidrogové prednášky. Prednášky sa uskutočnia v triedach - I. AH, II. AH, III. A, IV. A, IV. AH, V. AH. Žiakom bude vysvetlené - čo všetko môžu drogy spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine.

   • Čítať viac
   • EUROCUP 2018
   • 12. 11. 2018
   • Dňa 7. a 8. novembra 2018 sa uskutočnil v Prešove 26. ročník medzinárodnej súťaže pre mladých barmanov EUROCUP, ktorý je miestom užitočnej výmeny skúseností a výbornou príležitosťou pre mladých ľudí, aby ukázali svoje zručnosti, zdokonaľovali sa vo svojom odbore a získavali motiváciu pre prácu v oblasti gastronómie a hotelierstva. Táto súťaž patrí medzi najväčšie podujatia tohto druhu v Európe. Súťaže sa zúčastnilo 30 družstiev a 69 jednotlivcov.

   • Čítať viac
   • Putujúce pero
   • 26. 10. 2018
   • Prešovský samosprávny kraj, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,
    Spolok slovenských spisovateľov, prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov


    vyhlasujú


    súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe s ideou slobody a demokracie
    Putujúce pero

    I. ročník
    UZÁVIERKA SÚŤAŽE – 16 . NOVEMBER. 2018

   • Čítať viac
   • Deň PSK
   • 5. 11. 2018
   • Dňa 23.10. 2018 v rámci Dňa PSK zavítal na našu školu poslanec za Prešovský kraj PhDr. Michal Babin (KDH). Besedy sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov (V.AH a IV.A).

    Po úvodnom predstavení sa a vzájomnom zoznámení sa žiaci zapojili do diskusie a živo debatovali o rôznych témach. Pán poslanec ochotne odpovedal na otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia v našom kraji, výstavby ciest, financovania škôl, vzdelávania, praxe, ale nebránil sa ani otázkam týkajúcich sa jeho osobného života. Žiakov zaujímala aj otázka náplne práce poslanca PSK a možnosť kandidovania. Nakoniec pán poslanec odporúčal žiakom pokračovať v štúdiu a povzbudil ich , aby sa nebáli vyjadriť svoj názor a aby sa aj oni zapojili do verejného života a boli tak tiež zodpovední za to, čo sa deje v ich okolí.

   • Čítať viac
   • O škole

   • Hotelová akadémia so sídlom na Štefánikovej ulici v Humennom vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy absolventov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977.

    Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

  • Aktivity a prezentácia na verejnosti

  • Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych aktivít súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, zručností, návykov a získavaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov.

   • Oblasť všeobecného vzdelávania:

   • ·         triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese

    ·         pravidelné príspevky do miestnych a regionálnych novín

    ·         organizácia školských mimovyučovacích podujatí (Valentín, Vianočná akadémia, rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka, Imatrikulácia prvákov, Deň študentstva, Deň učiteľov)

    ·         spolupráca s Mestskou knižnicou

    ·         organizovanie besied rôzneho výchovného zamerania s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života

    ·         organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných predmetov

    ·         prezentácia žiakov v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch a olympiády  ĽP

    ·         účasť na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného a regionálneho charakteru

   • Oblasť odbornej prípravy:

    • personálno-organizačná, odborná a metodická pomoc pri zabezpečovaní gastronomických služieb počas významných podujatí  organizovaných v rámci mesta Humenné a regiónu
    • spolupráca s hotelovo-reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe žiakov
    • práca v profesijných organizáciách v oblasti hotelierstva a gastronómie - členstvo v AEHT - Asociácii škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, Zväze hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenskej barmanskej asociácii a Asociácii sommeliérov Slovenskej republiky, spolupráca so Zväzom výrobcov vína na Slovensku, Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici
    • zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Taliansko, Cyprus, Grécko) prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici,  Global Contract s.r.o., Europe 3000 Taliansko
    • v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou možnosť absolvovania barmanského kurzu
    • prezentácia žiakov v rôznych súťažiach v oblasti hotelierstva a gastronómie (Euro cup, Vinea cup)
    • organizovanie exkurzií odborného zamerania

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole