• Aktivity školy

   • Pozvánka na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia
   • 19. 10. 2018
   • Pozývam Vás na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského
    združenia, ktoré sa budú konať dňa

    23. októbra 2018 (utorok) o 15.00 hod.
    v jednotlivých triedach. Plenárna schôdza sa uskutoční prostredníctvom
    školského rozhlasu. Po jej skončení budú nasledovať triedne schôdze RZ.

    Ing. Mariana Chudíková
    riaditeľka školy

   • Čítať viac
   • Erasmus+ - Hoteláci v Litve
   • 19. 10. 2018
   • V dňoch 23. - 30. septembra sme sa zúčastnili výmenného pobytu prostredníctvom medzinárodného projektu ERASMUS PLUS v meste Druskininkai. Strávili sme tam skvelých 6 dní. Každý deň sme zažili niečo nové, zaujímavé a nezabudnuteľné. Boli sme ubytovaní v hoteli De Lita. Témou projektu bolo STAY HEALTHY AND FIT, čo znamená buď zdravý a fit. Každý večer o 20:00 sme trávili prezentovaním svojich krajín, kde sme na vystavených stoloch prezentovali svoje tradičné sladkosti a pochutiny. Mali sme rôzne výlety, ako napríklad jazda lanovkou do Snow Arény, kde sa lyžovalo. Okúsili sme si aj adrenalínové športy v podobe zlaňovania sa nad jazerom a odniesli sme si veľa poznatkov o tom, ako sa správne upevniť. Pýchou Druskininkai bol obrovský aqua park s atrakciami, kde si každý nájde niečo svoje. Pobyt s nami absolvovali žiaci z Litvy, Poľska, Lotyšska, Francúzska, Rumunska a Turecka. Počasie nám síce

   • Čítať viac
   • Plenárne rodičovské združenie
   • 17. 10. 2018
   • Dňa 23. 10. 2018 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie pre zákonných zástupcov žiakov školy so začiatkom o 15.00 v jednotlivých triedach. Po jeho ukončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

    Program plenárneho rodičovského združenia:

    1. Otvorenie

    2. Informácia o činnosti RZ

    3. Príhovor vedenia HA

   • Čítať viac
   • Deň PSK
   • 17. 10. 2018
   • Oznamujeme všetkým rodičom, žiakom a širokej verejnosti, že dňa 23. 10. 2018 sa uskutoční Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018. V rámci tohto Dňa pripravil Úrad Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti množstvo aktivít určených najmä na spoznanie činnosti PSK. Aktivity Úradu PSK môžete sledovať na tomto linku: https://www.po-kraj.sk/den-psk2018

   • Čítať viac
   • Deň otvorených dverí
   • 16. 10. 2018
   • V priestoroch školy sa dňa 3. októbra uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov a učiteľov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť. Tento rok žiaci školy pod vedením pedagogických zamestnancov pripravili DOD netradičným spôsobom formou záhradnej slávnosti „Garden párty“. Návštevníci mali možnosť v priestoroch školského dvora vidieť a vyskúšať si napr. zdobenie perníkov, súťažiť v hode šípkami, v behu po schodoch, v hádzaní vajíčka na maketu kuchára alebo čašníka a hádzaní vreciek naplnených zrnom. Žiaci študujúci v odboroch čašník, servírka, kuchár a v odbore hotelová akadémia pripravili výstavu slávnostných tabúľ, ukážku prípravy miešaných nealkoholických nápojov s možnosťou degustácie návštevníkmi, prezentáciu priestorov školy a odborov, ktoré sa dajú na škole študovať.

   • Čítať viac
   • Deň otvorených dverí
   • 1. 10. 2018
   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov ZŠ na Deň otvorených dverí – GARDEN PARTY, ktorý sa uskutoční 3. októbra 2018 od 9:30 do 13:00 v budove školy a na jej školskom dvore.

    Deň otvorených dverí – GARDEN PARTY

    bude zameraný na prezentáciu:

   • Čítať viac
   • Erasmus+ Goldap PL
   • 14. 9. 2018
   • V čase letných prázdnin v dňoch od 1. júla do 12. júla 2018 sa naši študenti zúčastnili programu Erasmus+ s témou KEEP CALM AND BE TOLERANT. Pod vedením slovenských lídrov sme sa vybrali do mesta Goldap v Poľsku kde sme zažili nezabudnuteľných 10 dní v spoločnosti ostatných študentov z Poľska, Čiech a Malty. V rámci zlepšovania medzinárodných vzťahov a zdokonaľovania sa v cudzích jazykoch sme si po večeroch organizovali stretnutia na spoločnej chodbe. Neustále sme tam hrávali rôzne stolné hry a zoznamovali sa. Počas dňa sa organizovali rôzne aktivity a výlety v podobe navštívenia múzea miniatúr Mazurlandia, prechádzky v lese pri Hitlerových bunkroch, spoznávanie mesta Goldap a mnoho ďalších. Ale najdokonalejší výlet a zážitok bol keď sme boli splavovať na kajakoch na rieke. Vo dvojiciach sme splavovali asi 10 km dlhú rieku, ktorá bola plná nástrah v podobe lístia a stromov. Taktiež to bo

   • Čítať viac
   • Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom
   • 28. 6. 2018
   • Hotelová akadémia v Humennom bola úspešná v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. Škole bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 983 987,69 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 035 776,52 EUR. Aktivity projektu budú realizované 24 mesiacov.

   • Čítať viac
   • O škole

   • Hotelová akadémia so sídlom na Štefánikovej ulici v Humennom vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy absolventov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977.

    Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

  • Aktivity a prezentácia na verejnosti

  • Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych aktivít súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, zručností, návykov a získavaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov.

   • Oblasť všeobecného vzdelávania:

   • ·         triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese

    ·         pravidelné príspevky do miestnych a regionálnych novín

    ·         organizácia školských mimovyučovacích podujatí (Valentín, Vianočná akadémia, rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka, Imatrikulácia prvákov, Deň študentstva, Deň učiteľov)

    ·         spolupráca s Mestskou knižnicou

    ·         organizovanie besied rôzneho výchovného zamerania s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života

    ·         organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných predmetov

    ·         prezentácia žiakov v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch a olympiády  ĽP

    ·         účasť na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného a regionálneho charakteru

   • Oblasť odbornej prípravy:

    • personálno-organizačná, odborná a metodická pomoc pri zabezpečovaní gastronomických služieb počas významných podujatí  organizovaných v rámci mesta Humenné a regiónu
    • spolupráca s hotelovo-reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe žiakov
    • práca v profesijných organizáciách v oblasti hotelierstva a gastronómie - členstvo v AEHT - Asociácii škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, Zväze hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenskej barmanskej asociácii a Asociácii sommeliérov Slovenskej republiky, spolupráca so Zväzom výrobcov vína na Slovensku, Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici
    • zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Taliansko, Cyprus, Grécko) prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici,  Global Contract s.r.o., Europe 3000 Taliansko
    • v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou možnosť absolvovania barmanského kurzu
    • prezentácia žiakov v rôznych súťažiach v oblasti hotelierstva a gastronómie (Euro cup, Vinea cup)
    • organizovanie exkurzií odborného zamerania

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole
   • Aktívny preklad
   • Projektová medziročníková súťaž
   • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.