Aktivity školy

     • 2 % z Vašich daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      Chcem Vás poprosiť o finančnú  podporu vo forme 2 % z Vašich daní, ktoré ste odviedli alebo odvediete štátu za rok 2016. Takto získané prostriedky plánujeme využiť na spolufinancovanie projektov, ktoré škola plánuje v tomto a ďalších rokoch realizovať. Informácie o realizovaných projektoch sú pravidelne zverejňované na stránke školy http://hahe.edupage.org/.  Projekty sú zamerané na skvalitnenie teoretického aj praktického vyučovania, na realizáciu a propagáciu zdravého životného štýlu a na zlepšenie podmienok na výchovu, vzdelávanie a ubytovanie žiakov.

      Potrebné tlačivo pre fyzické osoby – nepodnikateľov je k dispozícii na stránke školy 2 % z Vašich daní - Obrázok 1 a v papierovej podobe aj na vrátnici školy. Vyplnené tlačivá môžete poslať poštou alebo osobne doručiť do školy alebo príslušnému  daňovému úradu.  Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby uvedú potrebné skutočnosti v daňovom priznaní za rok 2016.

      S úprimným  poďakovaním                                                        Ing. Mariana Chudíková, riaditeľka školy

     • K R I T É R I Á na prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018

     • Na základe zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 14. 02. 2017  určujem kritériá na prijatie uchádzačov pre školský rok 2017/2018.

      K R I T É R I Á na prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018 - Obrázok 1

     • Siesta v škole

     • Prosím všetkých žiakov a zamestnancov školy, rodičov a priateľov aby ste nás opäť podporili a pomohli nám získať grant vo výške 1000,- € od Raiffeisen banky. Prihláste sa prosím na www.gestopremesto.sk a zahlasujte za projekt Siesta v škole. Nájdete to pod mestom Humenné. Naším zámerom je vybudovať oddychovú zónu v okolí školy - upraviť terén, naviezť zeminu, vysiať trávnik, okrasné dreviny, trvalky, osadiť lavičky, koše a kvetináče. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme. Pri poslednom hlasovaní bola potrebná účasť v pobočke banky a nám chýbali asi len 4 hlasy, aby sme získali peniaze na výrobník ľadu. Teraz sa hlasuje elektronicky a veríme, že budeme prví.

     • Vansovej Lomnička

     • Vansovej Lomnička - Obrázok 1Dňa 24. 2. 2017 sa konal v zasadačke Mestského úradu v Humennom jubilejný 50. ročník umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Svoj talent a umelecký cit prezentovali aj naše študentky. V kategórii poézie Natália Lukčíková a Diana Peláková (IV. BH), v kategórii prózy Jana Jušková (IV.AH). Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

       

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole