Aktivity školy

     • Putujúce pero

     • Prešovský samosprávny kraj, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,
      Spolok slovenských spisovateľov, prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov


      vyhlasujú


      súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe s ideou slobody a demokracie
      Putujúce pero

      I. ročník
      UZÁVIERKA SÚŤAŽE  – 16 . NOVEMBER.  2018


      Súťaž sa koná pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu,
      môžu sa jej zúčastniť študenti stredných škôl Prešovského kraja.


      Ponúknite svoj neobjavený literárny tvorivý talent, chopte sa pera a zašlite do súťaže svoje vlastné umelecké literárne dielo.

      Elektronickou poštou pošlite do súťaže 3 básne alebo 2 prozaické texty (úryvok z poviedky, novely, románu, drámy...) v rozsahu 2 – 5 strán. Predpísaný formát papiera A4, typ písma Times New Roman, č. 12, riadkovanie 1,5. Vlastné literárne práce zasielajte na e-mail: putujucepero@gmail.com najneskôr do 16. novembra 2018.

      Pri každom súťažnom texte uveďte: meno autora, adresu školy, telefonický kontakt a emailovú adresu.
      Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 26. – 30.11.2018 v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, Ulica biskupa Gojdiča 2.

       

     • Pozvánka na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia

     • Pozývam Vás na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského
      združenia, ktoré sa budú konať dňa

      23. októbra 2018 (utorok) o 15.00 hod.
      v jednotlivých triedach. Plenárna schôdza sa uskutoční prostredníctvom
      školského rozhlasu. Po jej skončení budú nasledovať triedne schôdze RZ.

      Ing. Mariana Chudíková
      riaditeľka školy

     • Erasmus+ - Hoteláci v Litve

     • V dňoch 23. - 30. septembra sme sa zúčastnili výmenného pobytu prostredníctvom medzinárodného projektu ERASMUS PLUS v meste Druskininkai. Strávili sme tam skvelých 6 dní. Každý deň sme zažili niečo nové, zaujímavé a nezabudnuteľné. Boli sme ubytovaní v hoteli De Lita. Témou projektu bolo STAY HEALTHY AND FIT, čo znamená buď zdravý a fit. Každý večer o 20:00 sme trávili prezentovaním svojich krajín, kde sme na vystavených stoloch prezentovali svoje tradičné sladkosti a pochutiny. Mali sme rôzne výlety, ako napríklad jazda lanovkou do Snow Arény, kde sa lyžovalo. Okúsili sme si aj adrenalínové športy v podobe zlaňovania sa nad jazerom a odniesli sme si veľa poznatkov o tom, ako sa správne upevniť. Pýchou Druskininkai bol obrovský aqua park s atrakciami, kde si každý nájde niečo svoje. Pobyt s nami absolvovali žiaci z Litvy, Poľska, Lotyšska, Francúzska, Rumunska a Turecka. Počasie nám síce neprialo, ale aj tak sme si túto výmenu úžili. Našli sme si tam mnoho úžasných priateľov a už sa tešíme na ďalšiu výmenu. Cieľom projektu nebolo udržať sa zdravým a fit, ale nadviazať aj medzinárodné vzťahy medzi sebou. Dúfame, že takýchto projektov zažijeme ešte veľa.

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Dňa 23. 10. 2018 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie pre zákonných zástupcov žiakov školy so začiatkom o 15.00 v jednotlivých triedach. Po jeho ukončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

      Program plenárneho rodičovského združenia:

      1. Otvorenie

      2. Informácia o činnosti RZ

      3. Príhovor vedenia HA

      4. Informácia o maturitných skúškach

      5. Informácia o projekte Finančná gramotnosť 2018

      Program triednych rodičovských združení:

      1. Školský poriadok školy

      2. Prospech, správanie, dochádzka za 1. štvrťrok školského roka 2018/2019

      3. Aktuálne problémy v triede

      4. Deň PSK

      5. Rôzne

       

     • Deň PSK

     • Oznamujeme všetkým rodičom, žiakom a širokej verejnosti, že dňa 23. 10. 2018 sa uskutoční Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018. V rámci tohto Dňa pripravil Úrad Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti množstvo aktivít určených najmä na spoznanie činnosti PSK. Aktivity Úradu PSK môžete sledovať na tomto linku: https://www.po-kraj.sk/den-psk2018

      Hotelová akadémia v rámci Dňa PSK ponúka možnosť návštevy školy v čase od 7.45 do 17.00 hodiny. 

      PROGRAM

      • Beseda s poslancom PSK 9.00 – 9. poschodie
      • Plenárne rodičovské združenie 15.00 – v jednotlivých triedach

      Počas vyučovania:

      • otvorené hodiny
      • realizácia aktivít projektu Finančná gramotnosť 2018

      Uvidíte:

      • výstavku Plody našej zeme v školskej reštaurácii SIESTA
      • výstavku Tak chutí PSK – prezentácia typických jedál regiónov PSK spojená s ochutnávkou – v školskej reštaurácii SIESTA

      Školský internát ponúka:

      • výstavku Jesenné impresie
      • žiaci školského internátu navštívia sociálne zariadenie VALLE s kultúrnym programom Adoptuj si ma

      Tešíme sa na Vás.                                                                          Ing. Mariana Chudíková

                                                                                                                   riaditeľka školy

     • Deň otvorených dverí

     • V priestoroch školy sa dňa 3. októbra uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov a učiteľov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť. Tento rok žiaci školy pod vedením pedagogických zamestnancov pripravili DOD netradičným spôsobom formou záhradnej slávnosti „Garden párty“. Návštevníci mali možnosť v priestoroch školského dvora vidieť a vyskúšať si napr. zdobenie perníkov, súťažiť v hode šípkami, v behu po schodoch, v hádzaní vajíčka na maketu kuchára alebo čašníka a hádzaní vreciek naplnených zrnom. Žiaci študujúci v odboroch čašník, servírka, kuchár a v odbore hotelová akadémia pripravili výstavu slávnostných tabúľ, ukážku prípravy miešaných nealkoholických nápojov s možnosťou degustácie návštevníkmi, prezentáciu priestorov školy a odborov, ktoré sa dajú na škole študovať.

      O zahraničnej praxi - o svojich zážitkoch a skúsenostiach zo zahraničnej praxe na Cypre, v Grécku a v Taliansku informovali žiaci, ktorí túto prax absolvovali počas leta 2018 a tiež žiaci piateho ročníka informovali o tom, čo ich čaká pri praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Prítomní mohli získať informácie o spolupráci školy s hotelmi vo Vysokých Tatrách a v Medzilaborciach - kde žiaci vykonávajú súvislú prax.  Návštevníci Dňa otvorených dverí si mohli v školskej reštaurácii SIESTA prezrieť aj výstavku na tému Plody našej zeme a výstavku jedál pripravovaných z vystavených plodov, aj s možnosťou degustácie ponúkaných jedál. Na ochutnanie boli k dispozícií rôzne druhy chuťoviek,  ovocia a  sladkého pečiva. Maškrty dopĺňali flambované palacinky, pripravená čokoládu a horúce ovocné nápoje.

      Všetko, čo pripravili žiaci školy pod vedením učiteľov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov potvrdilo to, že čas, ktorý venujú žiakom stojí za to.

     • Deň otvorených dverí

     • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov ZŠ na Deň otvorených dverí – GARDEN PARTY, ktorý sa uskutoční 3. októbra 2018 od 9:30 do 13:00 v budove školy a na jej školskom dvore.

       

      Deň otvorených dverí – GARDEN PARTY

       

      bude zameraný na prezentáciu:

       

      • študijných odborov, ktoré škola ponúka v školskom roku 2019/2020

       

      6323 K hotelová akadémia – 5 ročné štúdium

      6444 K čašník, servírka – 4 ročné štúdium

      6445 K kuchár – 4 ročné štúdium

       

      • zahraničnej praxe v Taliansku, Grécku, vo Švajčiarsku a  na Cypre
      • domácej praxe
      • škola disponuje odbornými učebňami na teoretické a praktické vyučovanie, školskou reštauráciou, penziónom, telocvičňou, 2 školskými ihriskami, školskou jedálňou a školským internátom
      • škola zabezpečuje žiakom odborné kurzy: barmanský, someliersky, baristický.

       

       

      Ďalšie informácie na telefónnych číslach: 057/ 775 2394, 057/ 775 5144,

      www.hahe.edupage.org, skolahahe@gmail.com.

       

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole