Aktivity školy

     • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“

     • V mesiacoch september až november sa na našej škole realizoval projekt na podporu finančnej gramotnosti pod názvom Finančný mešec. Cieľom projektu bolo prehĺbiť a upevniť poznatky pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov školy o Národný štandard finančnej gramotnosti tak, aby boli komplexne pokryté prioritné témy. Nadobudnuté poznatky mohli následne implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci teoretického i praktického vyučovania. Týmto projektom sa sledovalo zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov hotelovej akadémie. Všetky aktivity projektu boli zamerané hlavne na praktickú aplikáciu získaných poznatkov, v rámci malého a stredného podnikania. Oslovili sme miestnych podnikateľov v oblasti gastronómie a hotelierstva, aby žiakom vysvetlili podmienky podnikania v tejto sfére. Vyvrcholením projektu bola konferencia žiakov V. AH pod názvom „Heuréka – mám nápad, začínam podnikať“, kde mohli aplikovať nielen svoje teoretické vedomosti z hodín ekonomiky, marketingu, hotelového a gastronomického manažmentu, účtovníctva, ale aj poznatky získané počas seminárov, besied a workshopu.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa  20.11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku, ktoré slávnostne otvorila pani riaditeľka Ing. M. Chudíková a popriala súťažiacim veľa úspechov.

      V kategórii 2A súťažilo 6 žiakov 1. a 2. ročníka a kategórii 2B súťažilo 6 žiakov 4. a 5. ročníka. Žiaci pracovali na náročných testových úlohách , za ktoré získali body v slovnej zásobe, gramatike, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Svoje komunikatívne zručnosti  prejavili v časti rozprávanie, ktorá pozostávala z rozhovoru ( role play) a práci s obrázkom.

      V kategórii 2A sa umiestnili:   1. miesto  D. Prokipčák II.AH

                                                        2. miesto  V. Humeníková  I. AH

                                                        3. miesto  V. Bubnáš  II.AH

      V kategórii 2B s umiestnili :  1. miesto  A. Voroňáková  IV.AH

                                                      2. miesto  T. Lazorová   IV.A

                                                      3. miesto  S. Šeba   IV. AH      

      Víťazi prvých miest nás budú reprezentovať na obvodnom kole na Gymnáziu arm.gen.L.Svobodu. Všetkým žiakom blahoželáme  a ďakujeme za účasť.      PK ANJ

     • Cvičný raut III.AH

     • Dňa 14. novembra 2018 sa konal cvičný raut študentov III.AH pod názvom „Halloween“. Ako hostí si pozvali rodičov a vedenie školy, aby im ukázali, čo všetko sa už naučili na odbornej praxi. Žiaci vkusne vyzdobili odbornú učebňu techniky obsluhy na 9. poschodí. Pripravili si chutné jedlá teplej a studenej kuchyne, dezerty, múčne jedlá. Ponúkali aj ochutnávku miešaných nápojov, kde preukázali svoje zručnosti. Celá akcia sa niesla v príjemnej atmposfére.

     • Pravda o drogách

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov a žiakom školy, že v pondelok 19. 11. 2018 sa na škole uskutočnia preventívne protidrogové prednášky. Prednášky sa uskutočnia v  triedach - I. AH, II. AH, III. A, IV. A, IV. AH, V. AH. Žiakom bude vysvetlené - čo všetko môžu drogy spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine.

     • EUROCUP 2018

     • Dňa 7. a 8. novembra 2018 sa uskutočnil v Prešove 26. ročník medzinárodnej súťaže pre mladých barmanov EUROCUP,  ktorý je miestom užitočnej výmeny skúseností a výbornou príležitosťou pre mladých ľudí, aby ukázali svoje zručnosti, zdokonaľovali sa vo svojom odbore a získavali motiváciu pre prácu v oblasti gastronómie a hotelierstva. Táto súťaž patrí medzi najväčšie podujatia tohto druhu v Európe. Súťaže sa zúčastnilo 30 družstiev a 69 jednotlivcov.

      Našu školu reprezentovali žiačka Bibiána Drabová z III. AH, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme a Lesanka Chalupková z III.AH, ktorá sa umiestnila v bronzovom pásme. Srdečne blahoželáme.

     • Deň PSK

     • Dňa 23.10. 2018 v rámci Dňa PSK zavítal na našu školu  poslanec za Prešovský kraj PhDr. Michal Babin (KDH).  Besedy sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov (V.AH a IV.A).

      Po úvodnom predstavení sa a vzájomnom zoznámení sa žiaci zapojili do diskusie a živo debatovali o rôznych témach. Pán poslanec ochotne odpovedal na otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia v našom kraji, výstavby ciest, financovania škôl, vzdelávania, praxe, ale nebránil sa ani otázkam týkajúcich sa jeho osobného života. Žiakov zaujímala aj otázka náplne práce poslanca PSK a možnosť kandidovania. Nakoniec pán poslanec odporúčal žiakom pokračovať v štúdiu a povzbudil ich , aby sa nebáli vyjadriť svoj názor a aby sa aj oni zapojili do verejného života a boli tak tiež zodpovední za to, čo sa deje v ich okolí.

      Ďakujeme pánovi poslancovi za tento priateľský a myslím, že aj užitočný rozhovor.

       

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     •     V októbri sa naša škola znovu zapojila do  celoslovenského  projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Tohtoročná téma znela: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

          Projekt je zameraný na podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Tie sú potom odoslané partnerskej škole, ktorú vyberá Slovenská pedagogická knižnica. Našej škole bola pridelená Obchodná akadémia v Šuranoch (Nitriansky kraj).

          Na uvedenom projekte sa zúčastnilo 66 žiakov našej školy, konkrétne z I. AH 22 žiakov, z II. AH 28 a z III. AH 16 žiakov. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry  žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov a farieb. Tí najkreatívnejší žiaci vytvorili zaujímavé záložky, ktoré už na prvý pohľad zaujali svojím tvarom, farbou, čím dôvtipne vystihli charakter našej odbornej školy. Najviac skloňované osobnosti boli: Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrique Masaryk, Alexander Dubček či Václav Havel. Uvedené osobnosti si žiaci pripomenuli aj na hodinách dejepisu či občianskej náuky.

          Záložky sme odoslali pridelenej partnerskej škole, ktorá ich prijala s poďakovaním a na oplátku našim žiakom zaslala malé propagačné darčeky. Oficiálne vyhodnotenie projektu bude koncom novembra zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole