Aktivity školy

     • Sophista pro regione - učiteľ múdrosti pre región

     • Dňa 12. júna 2018 bol predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským ocenený náš kolega - PhDr. Dušan Drančák - vychovávateľ v našom školskom internáte.

      Ocenenie je poďakovaním za jeho dlhoročnú kvalitnú a profesionálne odvedenú prácu v oblasti výchovy a mimoškolskej činnosti so stredoškolskou  mládežou.

      Svoju kariéru vychovávateľa začal v roku 1979. Pedagogická aprobácia, ale i povahové vlastnosti, schopnosti a vlastné koníčky ho od začiatku viedli k aktívnej práci s mladými ľuďmi.

      Prácu s mladou generáciou zameriava najmä na formovanie ich budúceho profesionálneho a osobného života. Pravidelne počas celého roka pripravuje množstvo zaujímavých akcií, organizuje návštevy rozličných podujatí.

      Vďaka jeho mimoriadnej aktivite sa žiaci úspešne venujú stredoškolskej šípkarskej lige, v ktorej družstvá chlapcov i dievčat dosahujú vynikajúce výsledky nielen v rámci regiónu, ale aj v celoslovenských a medzinárodných kolách.

      Organizuje výchovno-vzdelávaciu prácu so žiakmi v čase mimo vyučovania v oblasti kultúrnej, spoločenskej a telovýchovnej, zabezpečuje záujmovú činnosť žiakov. K žiakom pristupuje individuálne a rešpektuje ich osobnosť a talent.

      Sústavne sa vzdeláva a dopĺňa svoje odborné vedomosti zodpovedajúce potrebám súčasnej pedagogiky.

      Za svoj priateľský prístup k žiakom a kolegom, za obetavosť, trpezlivosť a precíznosť je obľúbeným a rešpektovaným pedagógom. 

      Zo srdca mu všetci gratulujeme a tešíme sa z ocenenia pre najúspešnenejších pedagógov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

     • Úsmev ako dar

     • Dňa 17. 5. 2018 sa trieda IV. AH zúčastnila celoslovenskej finančnej zbierky Deň úsmevu2018. Jej výťažok má slúžiť sociálne slabším rodinám, deťom v núdzi a mladým dospelým,ktorí opúšťajú brány detských domovov. Sme radi, že sme mohli pomôcť dobrej veci.Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar ďakuje všetkým zúčastneným.

     • Kurz v príprave miešaných nápojov

     • V čase od 28. 05. 2018 do 31. 05. 2018 sa na našej škole uskutočnil BARMANSKÝ KURZ, ktorý absolvovalo 10 žiakov našej školy. Kurz ako lektor viedol a zrealizoval prezident Slovenskej barmanskej asociácie Ján Šuchta.

      Okrem teoretických vedomostí museli žiaci počas kurzu zvládnuť techniku miešania nápojov, pripraviť známe nápoje podľa receptúr alkoholických a nealkoholických miešaných nápojov a tiež skúsiť namiešať nápoje podľa vlastných chutí. Pri príprave nápojov žiaci dbali na vystupovanie a prezentáciu hotového nápoja. Účastníci kurzu v závere preukázali potrebné vedomosti a zručnosti absolvovaním skúšky, ktorá sa skladala z napísania testu a praktickej prípravy určeného nápoja. Všetci žiaci skúšku zvládli a získali CERTIFIKÁT, na základe ktorého môžu kvalifikovane pracovať na pozícii barmana v krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie. 

      Žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Vyradenie absolventov

     • Dňa 5. 6. 2018 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Humennom konalo slávnostné vyradenie absolventov študijných odborov  hotelová akadémia, čašník, servírka a  kuchár.

      Z rúk triednych učiteľov si 69 žiakov prevzalo maturitné vysvedčenia a výučný listy.

      Prítomným sa v slávnostnom prejave prihovorila riaditeľka školy Ing. Mariana Chudíková, ktorá zároveň ocenila najlepších absolventov a reprezentantov školy:

      Michal Bobaľa, Katarína Bednářová, Radoslava Hirjaková, Klaudia Jevičová, Jana Jušková, Viktória Kertészová, Katarína Kislanová, Daniela Kopťárová, Veronika Neupauerová, Diana Peláková, Jakub Rada, Terézia Sidová, Samuel Taliga, Tatiana Timurová, Ľubomíra Tuššaiová, Ivana Zajarošová.

       V krátkom príhovore sa všetkým pedagogickým pracovníkom poďakovala Diana Peláková.

      Veríme, že na roky prežité v našej škole im ostanú príjemné spomienky. Všetkým prajeme veľa šťastia a úspechov v pracovnom a osobnom živote.

     • Uskutočnil sa Olympijský týždeň športu

     • V dňoch 28. 05. 2018 - 01. 06. 2018 sa uskutočnil na Hotelovej akadémii v Humennom týždeň pohybových aktivít, v rámci ktorého sa žiaci  našej školy zapojili do mnohých športových činností organizovaných školou. ,, Pešo naprieč mestom, spoznávanie ulíc a krás Humenného,“ pod týmto heslom sa študenti našej školy zapojili do Olympijského dňa na Slovensku, ako aj akcie World Challenge Day . Študenti  I. II. a III. ročníka HA pod vedením svojich pedagógov sa v týchto dňoch riadili mottom: ,, Hýb sa, uč sa a objavuj “. Žiaci I. AH dňa 29. 05. 2018 v priestoroch krytej plavárne v Humennom zabojovali v plaveckej štafete 50 x 50 m . Organizačne štafetu pripravili a pedagogický dozor vykonávali PaedDr. E . Kudzej,  Mgr. P. Kaňuk,  Mgr. Ľ . Lojanová    

         V piatok  01. 06. 2018, v deň, keď u nás všetky deti oslavujú MDD, sa uskutočnilo účelové cvičenie pre I.AH triedu HA v priestoroch telocvične HA a na Kalvárii v Humennom. Olympijský týždeň  športu naplnil svoj cieľ aj v zmysle aktivít ,, Hýb sa Slovensko “ a tým prispel k uskutočňovaniu celospoločenských pohybovo-športových podujatí poriadaných na Slovensku.

     • Projekt „Let us step forward together - Europe for all“

     • Projekt „Let us step forward together - Europe for all“ sa realizuje s podporou programu Erasmus+.

       

      Termín: 8.4.-15.4.2018

      Miesto: Stará Lesná- Hotel Lesana

      Zúčastnené krajiny: Slovensko,  Estónsko, Česká republika, Poľsko

      Počet účastníkov: 32 mladých ľudí vo veku 14-18 rokov a 8 vedúcich skupín

       

      Kontextom projektu bola skúsenosť spolupráce, rúcanie bariér, medzi mladými ľuďmi  zmiešanými schopnosťami (mladí ľudia s postihnutím a bez postihnutia), ktorí sa sotva stretávajú navzájom, nerealizujú spoločné aktivity, nemajú možnosť spoznať nových ľudí, nadviazať nové priateľstvá, spoznať kultúry a miesta. Okrem rozdelenia do rôznych krajín, jazykov a kultúr v Európe sa rozdeľujú aj do "sveta s postihnutím" a "sveta bez postihnutí" vo všetkých našich krajinách. Projekt chcel vytvoriť  mosty medzi týmito rôznymi oblasťami prostredníctvom medzinárodnej mládežníckej výmeny. Účastníci pochádzali zo Slovenska, Českej republiky, Estónska a Poľska. Všetky skupiny mali minimálne 4 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, alebo špeciálnymi potrebami. Obsah aktivít bol  tvorený s využitím rôznych foriem neformálneho vzdelávania, aby ich mohli aktívne využívať mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, špeciálnymi potrebami podľa individuálnych potrieb a prehlbovať ich kompetenciu učiť sa učiť v rôznom prostredí. Účastníci získali nové skúsenosti, ako byť súčasťou medzinárodného tímu, naučili sa nájsť svoje miesto v skupine, učili sa ako komunikovať s ostatnými, učili sa riešiť otázky medzikultúrnej komunikácie, ako reagovať, keď sú konfrontovaní s odlišnosťou (napr. jedlo, klíma, jazyk) v bezpečnom prostredí. Spoznali nové kultúry, ľudí, nadviazali nové priateľstvá a spoznali aj sami seba. Zažili reakcie na tieto nové situácie a naučili sa, ako ich zvládnuť.

      Nadobudli nové schopnosti a úspešne prežitý čas im zvýšil zdravé sebavedomie. Zo ich spätnej väzby vieme, že projekt im umožnil lepšie pochopiť čo znamená žiť vo svete s postihnutím, naučili sa akceptovať navzájom svoje schopnosti. Informácie a spätná väzba projektu boli publikované v každej krajine. Vytvorené  videá, sú zverejnené na Youtube:

       

      Vďaka motivácii pokračujeme na našich spoločných aktivitách a k rastu zverejňujeme výsledky prostredníctvom sociálnych médií, internetu a médií vo všeobecnosti. Všetci partneri uverejnili výsledky projektu (fotografie, články, videá...) vo svojej krajine. So všetkými týmito výsledkami chceme prilákať ďalších partnerov a účastníkov, aby tento typ projektu s jeho silným cieľom začlenenia predstavoval skutočnú motiváciu rozšíriť ho ako model na medzinárodnej úrovni.

     • Olympijský týždeň športu

     • V dňoch 28.05.2018-01.06.2018 sa uskutoční na Hotelovej akadémii v Humennom týždeň pohybových aktivít, v rámci ktorého sa žiaci našej školy zapoja do športových činností poriadaných školou. ,, Pešo naprieč mestom, spoznávanie ulíc a krás Humenného,“ pod týmto heslom sa práve oni spolu so svojimi pedagógmi stanú súčasťou masového procesu športových podujatí v spleti ulíc nášho mesta, a tak sa pripoja k propagácii Olympijského dňa na Slovensku, ako aj World Challenge Day. Študenti  I. II.a III. ročníka Hotelovej akadémie pod vedením svojich pedagógov  sa v týchto dňoch budú riadiť motom:  ,,Hýb sa, uč sa a objavuj.“  Navštívia aj krytú plaváreň v našom meste, kde sa už tradične uskutoční plavecká štafeta.       

      Pohyb je život a každý človek vo svete sa môže stať aktívnym.  Samozrejme podľa svojich možností  a schopností.

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Milí deviataci!

      Neprijali Vás na strednú školu? 

      Príďte k nám - ešte máme voľné miesta. Pozývame Vás - zatiaľ neumiestnených žiakov k nám na Hotelovú akadémiu v Humennom  na štúdium v päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia a v štvorročných študijných odboroch kuchár, čašník/servírka.

      Čo je preto potrebné urobiť?

      1. Príďte 19. júna 2018 (utorok) na prijímacie skúšky:

      5 ročný odbor hotelová akadémia - SJL, CJ

      4 ročné odbory kuchár, čašník/servírka - SJL, MAT.

      2.Nezabudnite nám hneď alebo najneskôr do 12. júna 2018  doniesť alebo poslať prihlášku na štúdium.

       

       

       

      NAŠI ABSOLVENTI NEKONČIA NA ÚRADE PRÁCE

      Možnosť absolvovať platenú zahraničnú prax aj niekoľkokrát počas štúdia (Taliansko, Švajčiarsko, Grécko, Cyprus, Nemecko).

      Možnosť získania certifikátov a osvedčení z kurzov barmanský, baristický, somelierský, carvingový/.

      Skúsenosti a praktické zručnosti nadobudnuté účasťou na rôznych gastronomických súťažiach, akciách, exkurziách.

      Bohatá mimoškolská činnosť, zapájanie sa do rôznych projektov.

      Odborný výcvik vo vlastnej reštaurácii a penzióne a lokálnych reštauráciách a hoteloch.

      Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     • Naši atléti nám spravili radosť

     • Je všeobecne známe, že kráľovnou športu je ľahká atletika. Centrum voľného času v spolupráci s Gymnáziom arm. gen. L Svobodu aj tohto roku zorganizovali okresné kolo v tomto športovom odvetví a žiaci sa odvďačili hojnou účasťou. Nás teší účasť a pekné umiestnenia našich žiakov, Hotelovej akadémie v Humennom. Aj keď za nás súťažili len piati pretekári, Anna Fedurcová, Samuel Piteľ, David Pavur, Peter Goda a Patrik Megela, pretekali so cťou a získali sme dve zlaté a jednu striebornú medailu. Obidve zlaté získal Patrik Megela v skoku do diaľky, výkonom 617 centimetrov a v behu na 200m, časom 22,67 sekundy.  Striebornú medailu vybojoval Peter Goda v behu na 3000m výborným časom 11:56,15 sekúnd. Patrik Megela ako víťaz v dvoch disciplínach postúpil na krajské kolo. Veríme, že sa medzi atlétmi Prešovského kraja nestratí a bude vzorne reprezentovať náš okres a našu školu.

     • Nadstavbové štúdium

     • V školskom roku 2018/2019 sa na škole otvára 1 trieda prvého ročníka nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie s počtom žiakom 30. Prihlášku na nadstavbové štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy - v 1. termíne do 31. 05. 2018, v 2. termíne do 31. 07. 2018.

     • Raut V.BH 2018

     • Dňa 17. 04. 2018 sa priestoroch Hotelovej akadémie v Humennom na 9. poschodí uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci V. BH triedy si vylosovali a zorganizovali slávnostný raut. Zvolili si tému „ Voda ako život “.
      Ich úlohou bolo pripraviť nápadité jedlá a nápoje, hľadať sponzorov, zabezpečiť suroviny a krátky program.
      Oficiálne otvorenie rautu bolo o 14:30 hod. slávnostným príhovorom hlavného manažéra Diany Pelákovej a riaditeľky školy Ing. Mariany Chudíkovej. Neskôr nasledoval program, jeho súčasťou boli speváčky Tímea a Rebecca Fickové, RNDr. Zuzana Andrejčáková, biologička z Vihorlatského múzea a program ukončili dievčatá zo súkromnej základnej umeleckej školy VIA ARTO. Žiaci si pripravili rôzne druhy jedál teplej a studenej kuchyne, ako napríklad: rôzne druhy chuťoviek, šalátov, rolád, pien. Nechýbali aj sladké múčniky a miešané nápoje.
      Pozvaní hostia mali úžasný gastronomický zážitok z podávaných jedál a nápojov.

      Celý raut sa niesol v príjemnej atmosfére.

     • Majstro Gastro 2018

     • V učebniach gastronomických predmetov sa  dňa 12. 04. 2018 zorganizoval 14. ročník súťaže mladých kuchárov a čašníkov MAJSTRO GASTRO. Súťaž bola zameraná na prezentáciu a preukázanie odborných vedomostí a zručností žiakov v odbore kuchár a v odbore čašník, servírka. Žiaci súťažili v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov v týchto disciplínach:

      Súťažné disciplíny – odbor čašník, servírka
      1.ROČNÍK:
      Disciplína 1: SPRÁVNE PULÍROVANIE PRÍBOROV
      Zadanie:
      súťažiaci žiak má pripraviť príbory pre 4 osôb, ktorí budú konzumovať polievku, hlavné jedlo, kávu, v časovom limite 5 min.
      Hodnotenie: časový limit, správna technika pri pulírovaní, uloženie príborov na tácke, ukončovacie práce.
      Disciplína 2: SKLADANIE PAPIEROVÝCH OBRÚSKOV
      Zadanie:
      Úlohou súťažiaceho žiaka je skladanie rôznych tvarov a farebných kombinácií pri skladaní obrúskov.
      Hodnotenie: časový limit 10 minút, počet /15-3/ náročnosť, hygiena.
      2.ROČNÍK:
      Disciplína 1: PODÁVANIE A DEBARASOVANIE HLAVNÝCH JEDÁL
      Zadanie:
      Úlohou žiaka je podať a zdebarasovať hlavné jedlo pre 4 osoby.
      Hodnotenie: stanovený časový limit 10 minút, správny inventár, zručnosť pri podávaní a debarasovaní.
      Disciplína 2: PODÁVANIE NÁPOJOV
      Zadanie:
      Žiak si zvolí správny pohár na podávanie nápojov (whisky, biele víno, vodka) a naleje predpísané množstvo.
      Hodnotenie: časový limit 10 minút, správny inventár, technika pri podávaní, komunikácia.
      3.ROČNÍK
      Disciplína 1: PRIPRAVIŤ PRÍRUČNÝ STôL /OBALIŤ/
      Zadanie:
      Úlohou žiaka je pripraviť príručný stôl /obaliť/. 
      Hodnotenie: stanovený časový limit 10 min., správny postup pri prestieraní.
      Disciplína 2: DOKONČOVANIE PALACINIEK PRED ZRAKOM HOSŤA /4 PORCIE/
      Zadanie: Súťažiaci dokončuje palacinky – natočenie, prenášanie, naplnenie, úprava do tvaru, dekorácia, prekladanie, konzumácia, debarasovanie. 
      Hodnotenie: časový limit 10 minút zručnosť pri plnení, úprave, prekladaní.
      4.ROČNÍK 
      Disciplína 1: PODÁVANIE POLIEVOK ZLOŽITOU OBSLUHOU
      Zadanie:
      Súťažiaci žiak naberá polievku pre 4 hostí. Výber spôsobu podávania polievok je na žiakovi a podá hosťovi /francúzsky spôsob/.
      Hodnotenie: časový limit 5 min, správna technika podávania, dodržiavanie hygieny, výber správneho inventára.
      Disciplína 2: PORCIOVANIE OVOCIA PRED ZRAKOM HOSŤA 
      Zadanie:
      Úlohou žiaka je porciovanie ovocia /jablko, banán/.
      Hodnotenie:  časový limit 7 min, správny inventár, uloženie inventára, zručnosť pri porciovaní, úprava pri podávaní, hygiena pri práci.

      Súťažné disciplíny – odbor kuchár
      1.ročník:
      Zadanie:
      Čistenie a krájanie surovín (mrkva, cibuľa, varený zemiak) a lúpanie vajíčka.
      Hodnotenie: časový limit, čistenie surovín, estetika nakrájaných surovín, vzhľad vajíčka po                     olúpaní, hygiena pracoviska a dodržiavanie BOZP.
      2.ročník
      Zadanie:
      Príprava a krájanie cesta na rôzna spôsoby( tenké rezance, hrubé rezance, fliačky)
      Hodnotenie: časový limit, kvalita pripraveného cesta, estetika nakrájaných výrobkov, hygiena pracovného stola po skončení disciplíny, dodržiavanie BOZP.
      3.ročník
      Zadanie:
      Pripraviť zemiakový šalát a 5ks obložených chlebíkov s týmto šalátom.
      Hodnotenie: časový limit, krájanie sendviča, zručnosť pri príprave chlebíčkov, vzhľad hotového výrobku, hygiena pracoviska a dodržiavanie BOZP.
      4.ročník
      Zadanie:
      Vykostenie stehna a príprava žemľovej plnky.
      Hodnotenie: časový limit, zručnosť, postup prípravy plnky, vzhľad a chuť žemľovej plnky, hygiena pracoviska a dodržiavanie BOZP. 
       

     • Raut V.AH 2018

     • Žiaci V. AH si pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky vylosovali a zorganizovali raut. Slávnostný raut sa konal dňa 10. 04. 2018 pod názvom „Vo víne je pravda“ na 9. poschodí  v odborných učebniach techniky obsluhy a technológie prípravy pokrmov. Po slávnostnom otvorení rautu, nasledoval program, kde si žiaci pozvali someliéra, majiteľa vinného domu „Dom u someliéra“ pána Rastislava Bakajsu. Svoju prezentáciu začal sabrážou a pokračoval ochutnávkou troch druhov vín: bieleho, ružového a červeného. Program uzatvorili tanečnice zo Základnej umeleckej školy v Humennom. Po skončení programu pozvaní hostia mali možnosť ochutnať jedlá z teplého a studeného bufetu, posúdiť zručnosti nápojára i flambéra.

     • Ekologicky na našej škole

     • Druhý aprílový týždeň sme so žiakmi  z III.A  triedy  v rámci environmentálneho krúžku zasadili neďaleko budovy našej školy okrasné dreviny, ktoré by mali celé leto až do jesene pestrofarebne skrášliť okolie našej školy.  So žiakmi sme tieto dreviny aj neskôr zalievali, keďže prišli suchšie dni a zároveň sme vyzbierali v blízkosti školy odpadky, ktoré tam nepatria.

      Dúfame, že táto „ výzdoba“ školy vydrží nielen celé leto,  ale snáď aj ďalšie roky. Tiež veríme, že nám nejakí „dobrí“ ľudia nezničia tieto vzácne dreviny, ako aj kus nášho vynaloženého úsilia.....

      Žiakom , ktorí sa zapojili do tejto práce,  obetovali svoj voľný čas a ochotne pomohli veľmi pekne ďakujem. 

      Mgr. D. Karpáčová

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 27.03. 2018 sa žiačka III.AH Tatiana Miková zúčastnila na okresnom kole 64. ročníka celoslovenskej postupovej umeleckej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých  Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom. V silnej  regionálnej konkurencii sa umiestnila na krásnom 3. mieste, IV. kategória, poézia.

      Srdečne blahoželáme!

     • Požehnanú Veľkú noc

     • Požehnané Veľkonočné sviatky, plné milosti z Kristovho zmŕtvychvstania všetkým zamestancom a žiakom školy a ich rodinám praje riaditeľka školy

     • Deň učiteľov

     • Všetkým pedagogickým zamestnancom školy prajem všetko najlepšie k dnešnému sviatku. Nech je pre Vás učenie výzvou, radosť hnacím motorom, tvorivosť krídlami a škola hrou. RŠ

     • Aktívny preklad

     • Predmetová komisia zorganizovala dňa 21.2.2018 súťaž v aktívnom preklade pre žiakov našej školy.Súťaž otvorila riaditeľka školy Ing.Mariana Chudíková, ktorú potešil záujem žiakov o prekladovú súťaž a popriala všetkým účastníkom veľa úspechov.

      Žiaci súťažili v dvoch kategóriách a prekladali texty z časopisu Bridge pre stredné školy.Všetci sa popasovali s prekladom na veľmi peknej úrovni a víťazmi sa stali v kat.A 1.Lukáš Hančuľák II.AH 2.Daniel Prokipčák I.AH 3.Viktor Bubnáš I.AH   v kat.B 1.Anna Tomášová III.AH 2.Andrea Voroňáková III.AH 3.Terézia Lazorová III.A

      Srdečne blahoželáme

     • Projektová medziročníková súťaž

     • Predmetová komisia anglického jazyka pripravila v období od 20.2.2018 do 7.3.2018 medziročníkovú súťaž v triedach I.AH,II.A,III.AH,II.AH.Naši študenti pripravili veľmi pekné projekty,plné nápadov ,na tému Krajina,ktorú chcem navštíviť a Moja reštaurácia.Súťaž otvorila riaditeľka školy Ing. Mariana Chudíková a popriala študentom veľa úspechov v ich tvorivej práci.

      Práce sú vystavené na nástenných novinách v jednotlivých triedach a v jazykovej učebni.Vyhodnotenie súťaže:I.AH 1.Dominika Petrová 2.Daniel Prokipčák 3.Viktor Bubnáš II.A  1.Mária Labičová 2.Anna Fedurcová 3.Frederik Frenák III.AH 1.Tatiana Miková 2.Viktória Murgašová3.Barbara Čopíková II.AH 1.Lesanka Chalupková 2.Bibiána Drábová 3. Krtistián HnátVštkým našim študentom srdečne blahoželáme

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole