• Gastronómia po novom

    • „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU“

      

     Hotelová akadémia v Humennom sa zapojila do výzvy MŠ SR OPV-2011/1.1/07-SORO v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, ktorého cieľom je reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.

     Hlavným cieľom projektu je inovovať metódy,formy a obsah vzdelávania a prispôsobiť vyučovací proces potrebám trhu práce.

     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku bola podpísaná v novembri 2012. 

     Základné informácie o projekte:  

     Názov projektu

     Gastronómia po novom

     Operačný program

     Vzdelávanie

     Prioritná os

     1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie

     1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Kód výzvy

     OPV-2011/1.1/07-SORO

     Prijímateľ

     Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

     Miesto realizácie projektu

     Štefánikova 28, 066 01  Humenné

     Kód ITMS projektu

     26110130517

      

     Programové obdobie

     2007 – 2013

     Realizácia aktivít projektu

     11/2012 – 11/2015

     Celkové výdavky projektu

       272 062,69 €

     Požadovaná výška NFP z ESF

       231 253,29 €

                                            zo ŠR

         27 206,26 €

     Vlastné zdroje

         13 603,14  €

     Spolufinancovaný fondom

     Európsky sociálny fond

     Trvanie projektu (mesiace)

     24 mesiacov

     Umiestnenie projektu (NUTS III)

     SK41 Prešovský kraj

     Cieľové skupiny projektu

     Pedagogickí zamestnanci strednej školy
     Žiaci strednej školy

      

     Špecifické ciele projektu:

     1. Zvýšiť efektívnosť vyučovacieho procesu prostredníctvom inovácie metód, foriem a obsahu vyučovania.
     2. Vyškoliť pedagogických zamestnancov na kvalitnú tvorbu učebných materiálov a na inovatívne spôsoby výučby.

     Aktivity projektu

     1. Inovácia metód, foriem a obsahu vybraných predmetov a didaktických prostriedkov.
     2. Školenia pre pedagogických zamestnancov.

      

      

     Ing. Mariana Chudíková

     manažér publicity

      

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole