• Hotelová akadémia, Štefánikova 28,  066 01  Humenné

     

     

    Sadzobník

    úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

     

     

    Hotelová akadémia podľa § 5 ods. 1 písm. f zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vydáva sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií.

     

    Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií vypracovaný v zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. buď:

    - v hotovosti do pokladnice Hotelovej akadémie,

    - alebo poštovou poukážkou.

     

     

    1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

     

          - 0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
            0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
            0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
            0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

          - 0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
            1,66 eura za 1 ks CD ROM

          - obálka formát A6 – 0,02 eura
                       formát A5 – 0,03 eura
                       formát A4 – 0,07 eura 

          - náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

     

    2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

     

    3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.

     

    4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 eura.

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole