• Prax v zahraničí – odporúčania pre žiakov

   • Pred odchodom

    1.        Ubezpeč sa, že si splnil všetky povinnosti v škole.

    -     uzavretá klasifikácia,

    -     uzavretá evidencia praxe potvrdená tvojím vyučujúcim praxe,

    -     odovzdané učebnice,

    -     uzavretie a ospravedlnenie vymeškaných hodín.

     2.        Zabezpeč si dostatočné množstvo peňazí na prvý mesiac praxe. Prvé vreckové dostaneš spravidla až na konci prvého mesiaca a je to spravidla začiatok pobytu v neznámom prostredí, kedy tvoje výdavky môžu byť o niečo vyššie ako zvyčajne.

     3.        Nezabudni pred odchodom absolvovať zdravotnú prehliadku u svojho lekára, vrátane ošetrenia chrupu. V rámci členských krajín EÚ platí dohoda Európskych spoločenstiev, ktorá umožňuje poskytnutie urgentnej lekárskej pomoci. Pred odchodom do členskej krajiny EÚ je však potrebné požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu na Slovensku o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia, na základe ktorého ti bude poskytnuté neodkladné zdravotné ošetrenie, ale iba v sieti verejného zdravotníctva a za rovnakých podmienok, ako keby si bol štátnym občanom príslušnej krajiny. To znamená, že ak si v krajine, v ktorej aj domáci za ošetrenie a lieky hradia časť nákladov, budeš musieť hradiť rovnaké náklady aj ty. Predíď prípadným vysokým nákladom tak, že sa poistíš v niektorej komerčnej poisťovni na cestu a pobyt. Tvoje poistenie by malo pokrývať tieto poistné udalosti: ošetrenie a lieky, hospitalizácia, úraz, krádež, spôsobená škoda, smrť a prevoz telesných pozostatkov na Slovensko.

     4.        Over si ešte 1-2 dni pred plánovaným odchodom, či sa nezmenili časy odchodu jednotlivých spojov (autobus, vlak alebo lietadlo).

     5.        Oboznám sa s históriou, súčasnosťou a zvykmi v mieste pobytu.

     6.        Uži si posledné dni so svoju rodinou a priateľmi. Počas praxe si nebudeš môcť vybrať voľno a navštíviť ich na Slovensku.

     7.        Dohodni si s rodičmi spôsob ako a ako často s nimi budeš komunikovať počas pobytu v zahraničí.

     8.        Do batožiny si pribaľ prekladový slovník a veci, ktorými si rád krátiš voľné chvíle doma (walkman, MP3 prehrávač, karty a pod.).

     

    Prvý týždeň praxe

         Veľa podnikov má pre žiakov pripravený plán aktivít, ktoré majú absolvovať hneď po príchode, napr. stretnutie s manažérom, úvodné zaškolenie a pod. Opačným extrémom však môže byť, ak zistíš, že všetka iniciatíva je ponechaná na teba.

     1.    Dohodni si stretnutie so svojím manažérom, ak nie je vopred naplánované. Oboznám ho so školou, na ktorej študuješ, predmetmi, ktoré si v škole absolvoval o  získaných zručnostiach. Informuj sa o svojich povinnostiach na pracovisku počas praxe a kto je tvojím priamym nadriadeným a zodpovedným za úvodné zaškolenie.

     2.    Spoznaj čím skôr svojich spolupracovníkov, ale bez toho, aby si ich vyrušoval pri práci. Zapamätaj si ich mená. Zistíš, že väčšina ľudí je veľmi ochotných ti pomôcť, preto sa neboj požiadať o radu alebo informáciu.

     3.    Snaž sa vychádzať dobre s každým, pretože budete spolupracovať dlhý čas. Pravdepodobne budeš mať tendenciu priateliť sa s mladšími spolupracovníkmi a inými žiakmi na praxi, vedz však, že ľudia sa nestávajú nepriateľskými len preto, že majú 25 alebo viac rokov!

     4.    Oboznám sa s pracoviskom, pracovnými podmienkami,  ponúkaným sortimentom a službami.

     5.    Predovšetkým na začiatku daj prednosť pracovným záujmom pred osobnými a väčšinu voľného času venuj poznávaniu a zvyšovaniu kvalifikácie.


     Je veľmi pravdepodobné, že dostaneš Code of Conduct „Požiadavky na správanie sa zamestnanca“. Okrem písaných pravidiel však celkom iste platia aj nepísané pravidlá.

         Úspech prevádzky závisí od ochoty zamestnancov a rovnako od plného stavu zamestnancov. Neprítomnosť jedného zamestnanca môže mať ďalekosiahle dôsledky na tvojich kolegov a zákazníkov a ich vnímanie kvality poskytovaných služieb. Ak nemôžeš prísť na pracovisko, oznám to čo najskôr svojmu manažérovi, aby mal dostatok času vyriešiť problém presunutím zmien ostatných zamestnancov.

     1.    Dohoda o praxi špecifikuje tvoj pracovný čas, v praxi však môžu platiť aj iné normy. Neriskuj!  Len preto, že niekto iný odišiel z pracoviska predčasne, neznamená, že odídeš aj ty.

     2.    Dodržuj oficiálne prestávky na jedlo a oddych. Vybratím si prestávky v inom než predpísanom čase (alebo predĺžením si prestávky) môžeš uškodiť svojim kolegom.

     3.    Je tvojou povinnosťou mať dostatočné množstvo jednotlivých kusov uniformy a udržiavať ich čisté. Pre prácu v tomto odbore je nosenie kompletnej a čistej uniformy a dodržiavanie hygieny (vrátane osobnej) najvyššou prioritou.

     4.    Väčšina kolegov v práci bude veľmi spoločenská, ale nedovoľ aby krátky rozhovor prerástol do klebetenia.

     5.    Ak máš vlastný mobil, maj ho počas práce vypnutý. Počas práce neexistuje žiaden dôvod, prečo by si mal prijímať alebo začínať súkromné hovory.

     6.    Fajčenie na pracovisku je prísne zakázané!

     7.    Si zamestnancom hotela alebo reštaurácie a preto si vnímaný ako reprezentant tohto zariadenia počas práce, ale aj mimo nej! Je preto dôležité, aby tvoje správanie mimo práce neovplyvňovalo negatívne tvojho zamestnávateľa. Veľa podnikov nedovoľuje svojim zamestnancom spoločenské kontakty s hosťami v zariadení, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

     8.    Sexuálne obťažovanie je realitou v mnohých oblastiach života, vrátane pracoviska. Keď ľudia pracujú v blízkej vzdialenosti, môže vzniknúť nedorozumenie pri nesprávnom pochopení signálu alebo gesta. Je preto povinnosťou každého žiaka, aby jeho správanie nedalo príčinu na situáciu, ktorá by kompromitovala samého žiaka alebo iné osoby.

     9.    Pre mnoho podnikov je udržiavanie dôvery a ochrana informácií súčasťou firemnej kultúry. Je nevyhnutné, aby žiaci na pracovisku rešpektovali právo hosťa na súkromie (vrátane celebrít!) a požiadavky vedenia zariadenia na zabezpečenia súkromia všetkých hostí.

     Nasledujúcich niekoľko tipov ti pomôže získať čo najviac z tvojej zahraničnej praxe.

      1.    Rob rutinné práce rýchlo a dobre. Skús ich urobiť zakaždým lepšie. Ak ich budeš naťahovať, môžeš vytvoriť dojem, že si vyťažený, ale neurobí to dobrý obraz o tvojich schopnostiach a zručnostiach.

     2.    Využi vlastnú iniciatívu a nájdi veci, ktoré nie sú urobené a urob ich vo voľnejších chvíľach.

     3.    Hľadaj príležitosti, ktoré sa vyskytnú počas neprítomnosti  iného zamestnanca (ochorenie, dovolenka, odchod) a pokús sa vypomôcť pri plnení jeho povinností. Pomôže ti to rozšíriť tvoje skúsenosti a dodá nový pohľad na organizáciu prevádzky.

     4.    Usmievaj sa! Nič to nestojí a pomáha to pri navodení príjemnej atmosféry. Aj prípadné problémy sa tak riešia ľahšie.

     5.    Nepodceňuj sa, ale pamätaj, že svoje zručnosti a schopnosti musíš dokazovať postupne, krok za krokom. Môžeš mať veľký talent, ale nemôžeš sa stať šéfkuchárom hneď v prvý deň. Pri pravidelnom dokazovaní svojich schopností je veľmi pravdepodobné, že ti budú pribúdať stále náročnejšie úlohy.

     6.    Rešpektuj svojich kolegov. Nenadávaj a neprerušuj iných ľudí. Každý má právo byť rešpektovaný. Napriek tomu, v pracovnom strese môžu padnúť aj tvrdšie slová, ktoré potom ich autor ľutuje a ospravedlní sa. Je dôležité nedať sa zatiahnuť do takýchto situácií.

     7.    Pozorne počúvaj čo ti hovoria a ak nerozumieš, požiadaj o opätovné vysvetlenie. Ak ti niečo nie je jasné, opýtaj sa na to hneď na začiatku praxe a predídeš tak možným problémom.

          Prax je viacstranná dohoda medzi školou, žiakom a zariadením. Tvoj výkon a správanie sa ovplyvní nielen teba počas praxe, ale zároveň povesť školy a svojej krajiny v zahraničí. Buď preto dobrým vyslancom seba, svojej školy aj Slovenska!


    Ako postupovať pri riešení problémov počas odbornej praxe v zahraničí

         Absolútna väčšina praxí v zahraničí prebieha hladko. Predsa sa však vyskytnú prípady, keď veci nefungujú tak, ako by si to žiaci alebo zamestnávatelia predstavovali. Preto je dobré vedieť, ako postupovať v takýchto situáciách.

          Škola je pripravená pomôcť pri riešení problémov, je potrebné však zdôrazniť, že nemôže riešiť drobné nezhody či nedorozumenia. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že dvaja rôzni študenti môžu vnímať rovnakú situáciu rozdielne, preto sa snaž pozerať na veci optimisticky a nenechaj sa ovplyvniť negatívnymi názormi iných. Tento postup je určený pre tých, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v situácii, ktorú nevedia riešiť.

     1.      Pokús sa riešiť problém v prvom rade priamo na mieste so svojím priamym nadriadeným alebo manažérom. Je možné, že si neuvedomujú, že máš nejaký problém.

     2.      Ak problém nie je vyriešený, kontaktuj slovenského koordinátora praxe v danej krajine. Ak slovenský koordinátor v danej krajine nie je k dispozícii, kontaktuj školu. Buď pripravený uviesť konkrétne príklady problémov s uvedením miesta, času, zúčastnených osôb a ďalších faktov.

     3.      Žiak nemôže svojvoľne, bez pokynu zodpovedného pracovníka školy odísť z praxe. V prípade, že dôjde k predčasnému odchodu z praxe (po súhlase zo školy) musí žiak informovať svojho manažéra o odchode aspoň 1 týždeň vopred (ak nie je v dohode uvedené inak), aby bolo možné zabezpečiť plynulú prevádzku.

     4.      Žiak musí byť schopný preukázať opodstatnenosť dôvodov vedúcich k predčasnému odchodu.

     5.      V prípade informovania o akýchkoľvek problémoch bude škola kontaktovať vždy obidve zúčastnené strany (žiaka aj zamestnávateľa) s cieľom napraviť situáciu. Ak bude po prešetrení problém odstránený, žiak musí dokončiť prax podľa dohodnutých podmienok.

         Každý má svoje práva, napr. právo pracovať v bezpečnom prostredí, právo ochrany pred diskrimináciou, obťažovaním alebo šikanovaním. Nezáleží pritom, či je to stály zamestnanec, alebo žiak na praxi, práva všetkých zamestnancov sú rovnaké. Ak cítiš, že tvoje práva nie sú dodržiavané a nedokážeš situáciu riešiť, kontaktuj školského koordinátora.

          Nevzdávaj sa však príliš skoro. Prvé týždne pobytu a práce, keď všetko je nové môžu byť náročné, ale je v tvojom záujme naučiť sa zdolávať prekážky. O čo ťažšie sú začiatky, o to ťažšie bývajú odchody zo zahraničnej praxe! Súčasťou praxe je aj rozvíjanie osobnostných spôsobilostí a schopností riešiť problémy vlastnými silami. Si predsa dospelý človek!

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole