PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Mariana Chudíková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 77
Aplikácia aktivizujúcich metód vo výchove 24
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Učiteľ a internet 15
Ing. Juraj Moščák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 102
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Učiteľ a internet 15
Ing. Beáta Balážová Obsluha interaktívnej tabule 12 66
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Mgr. Jana Baníková Učiteľ a internet 15 54
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Bc.Radoslav Cerula Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15 69
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
PhDr. Dušan Drančak Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 91
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
PowerPoint v edukačnom procese 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Mgr. Monika Drančaková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 164
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
PowerPoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Textový editor Word pre pokročilých 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
PaedDr. Iveta Dubecká Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 105
Za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov dejepis 60
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Mária Dubiaková Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 121
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Učiteľ a internet 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Tréning a zážitkového učenie v edukačnom procese 9
Mgr. Dagmar Dudášová Internet a jeho využitie vo vyučovaní jazykov 11 80
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkového učenie v edukačnom procese 9
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Učiteľ a internet 15
MVDr.Ľudmila Ďuričková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 105
Učiteľ a internet 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Bc.Ľubomír Forró Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Mgr. Gabriela Hrehová Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 68
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tréning a zážitkového učenie v edukačnom procese 9
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Učiteľ a internet 15
Ľudmila Hudáková Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 8
PaedDr. Ondrej Chalachan, PhD. Učiteľstvo histórie 60 60
Mgr. Gabriela Ivaničová Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 89
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Učiteľ a internet 15
Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Daniela Karpáčová Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25 115
Učiteľ a internet 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Ing. Monika Krídlová Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15 111
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Učiteľ a internet 15
PaedDr. Eugen Kudzej Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15 138
Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na ZŠ a SŠ 8
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Učiteľ a internet 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Mgr. Ivan Mihalič Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 67
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Ing. Iveta Obšitníková Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15 80
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Učiteľ a internet 15
Ing. Viera Pencáková Základná obsluha počítača 8 109
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Učiteľ a internet 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Ing. Anna Repková Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 85
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Učiteľ a internet 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018
  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole