PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Mariana Chudíková Aplikácia aktivizujúcich metód vo výchove 24 77
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Učiteľ a internet 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Ing. Juraj Moščák Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 78
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Učiteľ a internet 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Ing. Anna Repková Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 61
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Učiteľ a internet 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Ing. Beáta Balážová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13 94
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Mgr. Jana Baníková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14 54
Učiteľ a internet 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Bc.Radoslav Cerula Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15 45
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
PhDr. Dušan Drančak Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 118
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
PowerPoint v edukačnom procese 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Monika Drančaková Internet a bezpečnosť 7 164
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Textový editor Word pre pokročilých 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
PaedDr. Iveta Dubecká Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 119
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Za vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov dejepis 60
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Mária Dubiaková Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15 97
Učiteľ a internet 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkového učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Mgr. Dagmar Dudášová Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 94
Učiteľ a internet 15
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkového učenie v edukačnom procese 9
Internet a jeho využitie vo vyučovaní jazykov 11
MVDr.Ľudmila Ďuričková Učiteľ a internet 15 105
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Bc.Ľubomír Forró Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Gabriela Hrehová Tréning a zážitkového učenie v edukačnom procese 9 68
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Učiteľ a internet 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Ľudmila Hudáková Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 8
PaedDr. Ondrej Chalachan, PhD. Učiteľstvo histórie 60 60
Mgr. Gabriela Ivaničová Učiteľ a internet 15 103
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Komunikatívne vyučovanie anglického jazyka na základe medzinárodného štandardu 14
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Pavol Kaňuk Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 103
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na ZŠ a SŠ 8
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Učiteľ a internet 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Daniela Karpáčová Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 115
Učiteľ a internet 15
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Ing. Monika Krídlová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 111
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Učiteľ a internet 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
RNDr. Mária Krokkerová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 100
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Učiteľ a internet 15
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
PaedDr. Eugen Kudzej Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 128
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na ZŠ a SŠ 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Učiteľ a internet 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Mgr. Ľubov Lojanová Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9 77
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Tréning a zážitkového učenie v edukačnom procese 9
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Ing. Mária Macková Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 160
Učiteľ a internet 15
Viac ako peniaze 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Mgr. Ivan Mihalič PowerPoint v edukačnom procese 15 67
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Darina Mišková Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 30
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Ing. Iveta Obšitníková Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10 80
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Učiteľ a internet 15
Ing. Viera Pencáková Základná obsluha počítača 8 117
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Učiteľ a internet 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Ing. Róbert Stanko Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 80
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
PaedDr. Slávka Štefaničáková Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8 99
Učiteľ a internet 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Projekt - Otvorená hodina na slovenskom jazyku 9


© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.08.2018
  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole
  • Aktívny preklad
  • Projektová medziročníková súťaž
  • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.
  • Valentin
  • Vedomostný kvíz v ŠI
  • Stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu
  • Večer kolied a spevu