• Aktivity školy

   • Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku
   • 19. 1. 2019
   • Dňa 16.1. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na obvodnom kole Olympiády v ANJ, ktoré sa konalo na Gymnáziu arm.gen. L. Svobodu v Humennom. Andrea Voroňáková (IV.AH) súťažila v kategórii 2B a Daniel Prokipčák (II.AH) v kategórii 2A. Ich súpermi boli žiaci gymnázií a obchodných akadémií v Humennom, Vranove a Snine. Súťažilo sa v 4 kategóriach a súťaž mala dve časti – písomnú - test zložený z počúvania, čítania a používania gramatiky a ústnu – tvorba príbehu a dialóg s členom komisie (role play). Konkurencia bola naozaj silná a úlohy písomné aj ústne skutočne náročné, ale naši žiaci bojovali statočne. Aj keď sa neumiestnili na prvých troch miestach, mali možnosť zmerať si sily s inými žiakmi a vyskúšať si svoje znalosti a zručnosti z anglického jazyka. Odniesli si zaujímavú a cennú skúsenosť do budúcnosti.

   • Čítať viac
   • Rodičovské združenie
   • 9. 1. 2019
   • Dňa 16. 01. 2019 sa v škole uskutoční triedne rodičovské združenie formou konzultácií. RZ sa bude konať v kmeňových učebniach žiakov v čase od 14.30 do 16.00 hodiny.

   • Čítať viac
   • Úprava vyučovacieho času
   • 9. 1. 2019
   • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že z dôvodu zníženej teploty vzduchu v učebniach po zimných prázdninách sa skracuje vyučovací čas žiakov školy dňa 8. 1. 2019 a dňa 9. 1. 2019. Vyučovanie trvá do 12. 25 hodiny. 10. 1. 2019 pokračuje vyučovanie žiakov podľa platného rozvrhu hodín.

    Zároveň upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov a žiakov školy, že z dôvodu zníženej teploty vzduchu je potrebné vhodne sa obliecť na vyučovací proces a zabezpečiť si vhodnú obuv na prezutie žiakov. V zmysle vyhlášky, ktorá upravuje teplotu vzduchu v zariadeniach pre deti a mládež je potrebné, aby v týchto zariadeniach bola zabezpečená teplota v učebniach, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac najmenej 20 stupňov Celzia a teplota na chodbách a v záchodoch najmenej 15 stupňov Celzia.

   • Čítať viac
   • Exkurzia vo Vihorlatskej knižnici
   • 21. 12. 2018
   • V tomto predvianočnom období žiaci I. AH strávili hodinu slovenského jazyka a literatúry vo Vihorlatskej knižnici. Zoznámili sa tu s jednotlivými oddeleniami, s poskytovanými službami, so spôsobom výpožičiek a online katalógom. V bibliografickom oddelení sa dozvedeli podrobnosti o objednávke rešerše. Zaujímavé boli informácie o najstarších knihách, ktoré knižnica vlastní. Veríme, že táto návšteva prispeje k zvýšeniu záujmu o knihy a literatúru.

   • Čítať viac
   • MIKULÁŠ
   • 13. 12. 2018
   • Ako každý rok, ani tentokrát Mikuláš nezabudol na svoju tradičnú návštevu a zavítal aj k nám na Hotelovú akadémiu v Humennom, aby rozdával úsmev, dobrú náladu a darčeky. Príchod Mikuláša nielen študenti, ale aj učitelia privítali piesňami a básňami doprevádzané dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil malú sladkosť, ktorá určite všetkých potešila.

   • Čítať viac
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • 27. 11. 2018
   • V mesiacoch september až november sa na našej škole realizoval projekt na podporu finančnej gramotnosti pod názvom Finančný mešec. Cieľom projektu bolo prehĺbiť a upevniť poznatky pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov školy o Národný štandard finančnej gramotnosti tak, aby boli komplexne pokryté prioritné témy. Nadobudnuté poznatky mohli následne implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci teoretického i praktického vyučovania. Týmto projektom sa sledovalo zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov hotelovej akadémie. Všetky aktivity projektu boli zamerané hlavne na praktickú aplikáciu získaných poznatkov, v rámci malého a stredného podnikania. Oslovili sme miestnych podnikateľov v oblasti gastronómie a hotelierstva, aby žiakom vysvetlili podmienky podnikania v tejto sfére. Vyvrcholením projektu bola konferencia žiakov V. AH pod názvom „Heuréka – mám nápad, začínam podnikať

   • Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku
   • 23. 11. 2018
   • Dňa 20.11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku, ktoré slávnostne otvorila pani riaditeľka Ing. M. Chudíková a popriala súťažiacim veľa úspechov.

    V kategórii 2A súťažilo 6 žiakov 1. a 2. ročníka a kategórii 2B súťažilo 6 žiakov 4. a 5. ročníka. Žiaci pracovali na náročných testových úlohách , za ktoré získali body v slovnej zásobe, gramatike, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Svoje komunikatívne zručnosti prejavili v časti rozprávanie, ktorá pozostávala z rozhovoru ( role play) a práci s obrázkom.

   • Čítať viac
   • Cvičný raut III.AH
   • 23. 11. 2018
   • Dňa 14. novembra 2018 sa konal cvičný raut študentov III.AH pod názvom „Halloween“. Ako hostí si pozvali rodičov a vedenie školy, aby im ukázali, čo všetko sa už naučili na odbornej praxi. Žiaci vkusne vyzdobili odbornú učebňu techniky obsluhy na 9. poschodí. Pripravili si chutné jedlá teplej a studenej kuchyne, dezerty, múčne jedlá. Ponúkali aj ochutnávku miešaných nápojov, kde preukázali svoje zručnosti. Celá akcia sa niesla v príjemnej atmposfére.

   • Čítať viac
   • O škole

   • Hotelová akadémia so sídlom na Štefánikovej ulici v Humennom vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy absolventov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977.

    Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

  • Aktivity a prezentácia na verejnosti

  • Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych aktivít súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, zručností, návykov a získavaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov.

   • Oblasť všeobecného vzdelávania:

   • ·         triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese

    ·         pravidelné príspevky do miestnych a regionálnych novín

    ·         organizácia školských mimovyučovacích podujatí (Valentín, Vianočná akadémia, rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka, Imatrikulácia prvákov, Deň študentstva, Deň učiteľov)

    ·         spolupráca s Mestskou knižnicou

    ·         organizovanie besied rôzneho výchovného zamerania s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života

    ·         organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných predmetov

    ·         prezentácia žiakov v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch a olympiády  ĽP

    ·         účasť na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného a regionálneho charakteru

   • Oblasť odbornej prípravy:

    • personálno-organizačná, odborná a metodická pomoc pri zabezpečovaní gastronomických služieb počas významných podujatí  organizovaných v rámci mesta Humenné a regiónu
    • spolupráca s hotelovo-reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe žiakov
    • práca v profesijných organizáciách v oblasti hotelierstva a gastronómie - členstvo v AEHT - Asociácii škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, Zväze hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenskej barmanskej asociácii a Asociácii sommeliérov Slovenskej republiky, spolupráca so Zväzom výrobcov vína na Slovensku, Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici
    • zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Taliansko, Cyprus, Grécko) prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici,  Global Contract s.r.o., Europe 3000 Taliansko
    • v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou možnosť absolvovania barmanského kurzu
    • prezentácia žiakov v rôznych súťažiach v oblasti hotelierstva a gastronómie (Euro cup, Vinea cup)
    • organizovanie exkurzií odborného zamerania

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole