• Aktivity školy

   • Erasmus+ Goldap PL
   • 14. 9. 2018
   • V čase letných prázdnin v dňoch od 1. júla do 12. júla 2018 sa naši študenti zúčastnili programu Erasmus+ s témou KEEP CALM AND BE TOLERANT. Pod vedením slovenských lídrov sme sa vybrali do mesta Goldap v Poľsku kde sme zažili nezabudnuteľných 10 dní v spoločnosti ostatných študentov z Poľska, Čiech a Malty. V rámci zlepšovania medzinárodných vzťahov a zdokonaľovania sa v cudzích jazykoch sme si po večeroch organizovali stretnutia na spoločnej chodbe. Neustále sme tam hrávali rôzne stolné hry a zoznamovali sa. Počas dňa sa organizovali rôzne aktivity a výlety v podobe navštívenia múzea miniatúr Mazurlandia, prechádzky v lese pri Hitlerových bunkroch, spoznávanie mesta Goldap a mnoho ďalších. Ale najdokonalejší výlet a zážitok bol keď sme boli splavovať na kajakoch na rieke. Vo dvojiciach sme splavovali asi 10 km dlhú rieku, ktorá bola plná nástrah v podobe lístia a stromov. Taktiež to bo

   • Čítať viac
   • Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom
   • 28. 6. 2018
   • Hotelová akadémia v Humennom bola úspešná v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. Škole bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 983 987,69 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 035 776,52 EUR. Aktivity projektu budú realizované 24 mesiacov.

   • Čítať viac
   • Pochod vďaky Vinné - Humenné 2018
   • 26. 6. 2018
   • Pochod vďaky zorganizoval Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom

    HUMENNÉ. V piatok 22. júna, teda symbolicky v deň 77. výročia napadnutia bývalého Sovietskeho zväzu fašistickým Nemeckom sa uskutočnil I. ročník Pochodu vďaky Vinné – Humenné, ktorý bol venovaný pamiatke všetkých protifašistických bojovníkov.Jeho slávnostné zahájenie sa uskutočnilo pri pamätníku, ktorý sa nachádza nad obcou Vinné a je venovaný partizánskej skupine Jánošíkova družina, ktorú viedol Pavol Boroš. Bola to prvá partizánska skupina v našom regióne, ktorá vznikla v roku 1942.

   • Čítať viac
   • Gastronomicka súťaž „Oheň náš darca“
   • 20. 6. 2018
   • Dňa 6. júna 2018 sa naša škola zúčastnila 12. ročníka medzinárodnej gastronomickej súťaže pod názvom „Oheň náš darca“, ktorú organizovala Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo. Súťažili o najlepšie grilované mäsité jedlo a grilované bezmäsité jedlo. Témou súťaže bolo zadanie street food. Svoje teoretické vedomosti o grilovaní, barbecuae, víne, pive a spoločenskom stravovaní mali možnosť ukázať v písomnom teste.

   • Čítať viac
   • Erasmus+ - Hoteláci v Goldape
   • 15. 6. 2018
   • V dňoch 10. máj až 21. máj sme sa my žiaci Hotelovej akadémie v Humennom zúčastnili výmenného pobytu prostredníctvom medzinárodného projektu ERASMUS PLUS v poľskom meste Goldap. Strávili sme tam nezabudnuteľných 10 dní. Po náročných 14 hodinách cesty autobusom sme tam úspešne prišli. Každý jeden deň bol úžasný a vždy sme zažili niečo nové a nezabudnuteľné.

   • Čítať viac
   • Sophista pro regione - učiteľ múdrosti pre región
   • 14. 6. 2018
   • Dňa 12. júna 2018 bol predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským ocenený náš kolega - PhDr. Dušan Drančák - vychovávateľ v našom školskom internáte.

    Ocenenie je poďakovaním za jeho dlhoročnú kvalitnú a profesionálne odvedenú prácu v oblasti výchovy a mimoškolskej činnosti so stredoškolskou mládežou.

   • Čítať viac
   • Úsmev ako dar
   • 13. 6. 2018
   • Dňa 17. 5. 2018 sa trieda IV. AH zúčastnila celoslovenskej finančnej zbierky Deň úsmevu2018. Jej výťažok má slúžiť sociálne slabším rodinám, deťom v núdzi a mladým dospelým,ktorí opúšťajú brány detských domovov. Sme radi, že sme mohli pomôcť dobrej veci.Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar ďakuje všetkým zúčastneným.

   • Čítať viac
   • Kurz v príprave miešaných nápojov
   • 7. 6. 2018
   • V čase od 28. 05. 2018 do 31. 05. 2018 sa na našej škole uskutočnil BARMANSKÝ KURZ, ktorý absolvovalo 10 žiakov našej školy. Kurz ako lektor viedol a zrealizoval prezident Slovenskej barmanskej asociácie Ján Šuchta.

    Okrem teoretických vedomostí museli žiaci počas kurzu zvládnuť techniku miešania nápojov, pripraviť známe nápoje podľa receptúr alkoholických a nealkoholických miešaných nápojov a tiež skúsiť namiešať nápoje podľa vlastných chutí. Pri príprave nápojov žiaci dbali na vystupovanie a prezentáciu hotového nápoja. Účastníci kurzu v závere preukázali potrebné vedomosti a zručnosti absolvovaním skúšky, ktorá sa skladala z napísania testu a praktickej prípravy určeného nápoja. Všetci žiaci skúšku zvládli a získali CERTIFIKÁT, na základe ktorého môžu kvalifikovane pracovať na pozícii barmana v krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie.

   • Čítať viac
   • O škole

   • Hotelová akadémia so sídlom na Štefánikovej ulici v Humennom vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy absolventov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977.

    Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

  • Aktivity a prezentácia na verejnosti

  • Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych aktivít súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, zručností, návykov a získavaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov.

   • Oblasť všeobecného vzdelávania:

   • ·         triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese

    ·         pravidelné príspevky do miestnych a regionálnych novín

    ·         organizácia školských mimovyučovacích podujatí (Valentín, Vianočná akadémia, rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka, Imatrikulácia prvákov, Deň študentstva, Deň učiteľov)

    ·         spolupráca s Mestskou knižnicou

    ·         organizovanie besied rôzneho výchovného zamerania s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života

    ·         organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných predmetov

    ·         prezentácia žiakov v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch a olympiády  ĽP

    ·         účasť na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného a regionálneho charakteru

   • Oblasť odbornej prípravy:

    • personálno-organizačná, odborná a metodická pomoc pri zabezpečovaní gastronomických služieb počas významných podujatí  organizovaných v rámci mesta Humenné a regiónu
    • spolupráca s hotelovo-reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe žiakov
    • práca v profesijných organizáciách v oblasti hotelierstva a gastronómie - členstvo v AEHT - Asociácii škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, Zväze hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenskej barmanskej asociácii a Asociácii sommeliérov Slovenskej republiky, spolupráca so Zväzom výrobcov vína na Slovensku, Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici
    • zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Taliansko, Cyprus, Grécko) prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici,  Global Contract s.r.o., Europe 3000 Taliansko
    • v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou možnosť absolvovania barmanského kurzu
    • prezentácia žiakov v rôznych súťažiach v oblasti hotelierstva a gastronómie (Euro cup, Vinea cup)
    • organizovanie exkurzií odborného zamerania

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole
   • Aktívny preklad
   • Projektová medziročníková súťaž
   • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.
   • Valentin
   • Vedomostný kvíz v ŠI
   • Stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu
   • Večer kolied a spevu