• Aktivity školy

   • Návrat žiakov do škôl
   • 14. 4. 2021
   • Oznamujeme žiakom školy, že o návrate na prezenčné vyučovanie budú informovaní včas prostredníctvom triednych učiteľov.

    V týždni od 19. 04. 2021 do 23. 04. 2021 - prebieha prezenčné vyučovanie v triede V. AH, ostatné ročníky naďalej pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

    Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie závisí od celoštátneho COVID AUTOMATU, platných uznesení, rozhodnutí, vyhlášok, ktoré škola pravidelne sleduje.

   • Návrat žiakov do škôl: Čítať viac
   • Požehnané veľkonočné sviatky
   • 31. 3. 2021
   • Nech s jarnou, prebúdzajúcou sa prírodou je Veľká noc i ďalšie dni obdobím radosti, zdravia a šťastia.

    Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami! Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva.

   • Požehnané veľkonočné sviatky: Čítať viac
   • DEVIATACI, PRIDAJTE SA K NÁM „HOTELÁKOM“!
   • 11. 2. 2021
   • Hotelová akadémia v Humennom v školskom roku 2021/2022 ponúka možnosť študovať v odbore

    6323 K hotelová akadémia

    Čo získate?

    • možnosť platenej zahraničnej stáže aj niekoľkokrát počas štúdia

    (Taliansko, Švajčiarsko, Grécko, Cyprus, Nemecko)

    • odborný výcvik vo vlastnej reštauráci
   • DEVIATACI, PRIDAJTE SA K NÁM „HOTELÁKOM“!: Čítať viac
   • Potvrdenia o návšteve školy
   • 10. 2. 2021
   • Dáva do pozornosti, nový modul ktorý umožňuje rodičovi kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

   • Potvrdenia o návšteve školy: Čítať viac
   • Olympiáda ľudských práv
   • 23. 12. 2020
   • Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy zmerali sily v školskom kole Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou 15. 12. 2020. Zúčastnilo sa ho 40 žiakov, ktorí absolvovali písomný test zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Ústavy Slovenskej republiky.

    Výsledky:

    1. miesto – Mária Sotáková (II. AH), Kristián Hnat (V. AH) (100 %)

   • Olympiáda ľudských práv: Čítať viac
   • O škole

   • Hotelová akadémia so sídlom na Štefánikovej ulici v Humennom vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy absolventov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977.

    Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

  • Aktivity a prezentácia na verejnosti

  • Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych aktivít súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, zručností, návykov a získavaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov.

   • Oblasť všeobecného vzdelávania:

   • ·         triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese

    ·         pravidelné príspevky do miestnych a regionálnych novín

    ·         organizácia školských mimovyučovacích podujatí (Valentín, Vianočná akadémia, rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka, Imatrikulácia prvákov, Deň študentstva, Deň učiteľov)

    ·         spolupráca s Mestskou knižnicou

    ·         organizovanie besied rôzneho výchovného zamerania s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života

    ·         organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných predmetov

    ·         prezentácia žiakov v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch a olympiády  ĽP

    ·         účasť na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného a regionálneho charakteru

   • Oblasť odbornej prípravy:

    • personálno-organizačná, odborná a metodická pomoc pri zabezpečovaní gastronomických služieb počas významných podujatí  organizovaných v rámci mesta Humenné a regiónu
    • spolupráca s hotelovo-reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe žiakov
    • práca v profesijných organizáciách v oblasti hotelierstva a gastronómie - členstvo v AEHT - Asociácii škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, Zväze hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenskej barmanskej asociácii a Asociácii sommeliérov Slovenskej republiky, spolupráca so Zväzom výrobcov vína na Slovensku, Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici
    • zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Taliansko, Cyprus, Grécko) prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici,  Global Contract s.r.o., Europe 3000 Taliansko
    • v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou možnosť absolvovania barmanského kurzu
    • prezentácia žiakov v rôznych súťažiach v oblasti hotelierstva a gastronómie (Euro cup, Vinea cup)
    • organizovanie exkurzií odborného zamerania

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje