• Aktivity školy

   • Podpora finančnej gramotnosti na hotelovke
   • 19. 11. 2022
   • Minulý týždeň sa na našej škole niesol v duchu financií. Realizovali sa aktivity na podporu finančnej gramotnosti. Triedy III. AH a III. A pod vedením p. Maleša si „zahrali“ hru Finančná sloboda. Ide o finančné plánovanie fiktivnej rodiny. Hráči – členovia rodiny uzatvárajú finančné produkty a čelia rôznym nástrahám z reálneho života. Takto sa študenti naučili a pochopili základné princípy fungovania finančných produktov.

   • Podpora finančnej gramotnosti na hotelovke: Čítať viac
   • Imatrikulácia prvákov
   • 19. 11. 2022
   • Utorok, 15. novembra, bol dňom kedy naši prváci boli prijatí medzi hotelákov. Imatrikuláciu pre nich zorganizovali žiaci III. AH. Na deviatom poschodí vyzdobili miestnosť a pripravili pre nich úlohy, ktoré museli absolvovať, napr. lovenie jabĺk ústami z vody, čistenie a krájanie cibule, miešanie „originálnych drinkov“, ktoré obsahovali horčicu, olej, ocot, paradajkovú šťavu a pod. Nevyhli sa ani maľovaniu na tvár a to zubnou pastou a múkou. Po povinných súťažiach nasledovala zábava v podobe stoličkového tanca. V závere museli všetci prváci zložiť sľub prvákov, ktorý znel takto:

   • Imatrikulácia prvákov: Čítať viac
   • Zaujímavé expozície Vihorlatského múzea
   • 14. 11. 2022
   • Študenti prvého až štvrtého ročníka našej školy sa zúčastnili zaujímavých expozícii vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Spoznali krásy prírody Horného Zemplína, rozšírili si poznatky z histórie a zo spôsobu života dobovej šľachty. Pri expozícii zo stavebnice Merkur sa vrátili o niekoľko rokov späť – do svojho detstva. Aj keď s touto stavebnicou sa hrali skôr rodičia študentov, určite boli prekvapení, čo všetko sa dá z nej vytvoriť.

   • Zaujímavé expozície Vihorlatského múzea: Čítať viac
   • Exkurzia v Múzeu vín
   • 14. 11. 2022
   • Triedy II. AH a II. BH sa 9. novembra 2022 zúčastnili na exkurzii v Múzeu vín v Prešove. V historických priestoroch, 500 – ročných pivníc pod radnicou mesta Prešov, sa nachádza raj pre milovníkov vína. Expozíciu tvoria najmä fľašové vína zo všetkých kútov sveta.

    Žiaci si doplnili svoje poznatky z techniky obsluhy o postupy pri výrobe vína, jeho označovaní a správnom skladovaní. Odborný výklad bol obohatený aj o históriu najznámejšej oblasti u nás – tokajskej vinárskej oblasti.

   • Exkurzia v Múzeu vín: Čítať viac
   • Záložka do knihy spája slovenské školy
   • 14. 11. 2022
   • Aj v školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý už 11. rok pre stredné školy organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Tohtoročná téma znela: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...

    Na projekte sa zúčastnilo 30 žiakov našej školy. Cieľom projektu je podporiť záujem o čítanie aj prostredníctvom výmeny záložiek medzi školami a aby čas strávený s knihou sa stal rovnako príťažlivý ako moderné voľnočasové aktivity. V tomto ročníku nám bola pridelená partnerská škola - Obchodná akadémia v Košiciach. Od žiakov partnerskej školy sme dostali nielen záložky, ale aj malé darčeky, ktoré nás veľmi potešili.

   • Záložka do knihy spája slovenské školy: Čítať viac
   • O škole

   • Hotelová akadémia so sídlom na Štefánikovej ulici v Humennom vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy absolventov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977.

    Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

  • Aktivity a prezentácia na verejnosti

  • Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych aktivít súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, zručností, návykov a získavaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov.

   • Oblasť všeobecného vzdelávania:

   • ·         triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese

    ·         pravidelné príspevky do miestnych a regionálnych novín

    ·         organizácia školských mimovyučovacích podujatí (Valentín, Vianočná akadémia, rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka, Imatrikulácia prvákov, Deň študentstva, Deň učiteľov)

    ·         spolupráca s Mestskou knižnicou

    ·         organizovanie besied rôzneho výchovného zamerania s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života

    ·         organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných predmetov

    ·         prezentácia žiakov v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch a olympiády  ĽP

    ·         účasť na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného a regionálneho charakteru

   • Oblasť odbornej prípravy:

    • personálno-organizačná, odborná a metodická pomoc pri zabezpečovaní gastronomických služieb počas významných podujatí  organizovaných v rámci mesta Humenné a regiónu
    • spolupráca s hotelovo-reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe žiakov
    • práca v profesijných organizáciách v oblasti hotelierstva a gastronómie - členstvo v AEHT - Asociácii škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, Zväze hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenskej barmanskej asociácii a Asociácii sommeliérov Slovenskej republiky, spolupráca so Zväzom výrobcov vína na Slovensku, Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici
    • zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Taliansko, Cyprus, Grécko) prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici,  Global Contract s.r.o., Europe 3000 Taliansko
    • v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou možnosť absolvovania barmanského kurzu
    • prezentácia žiakov v rôznych súťažiach v oblasti hotelierstva a gastronómie (Euro cup, Vinea cup)
    • organizovanie exkurzií odborného zamerania

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné Slovakia
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje