• O škole

   • Hotelová akadémia so sídlom na Štefánikovej ulici v Humennom vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy absolventov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977.

    Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

  • Aktivity a prezentácia na verejnosti

  • Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych aktivít súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, zručností, návykov a získavaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov.

   • Oblasť všeobecného vzdelávania:

   • ·         triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese

    ·         pravidelné príspevky do miestnych a regionálnych novín

    ·         organizácia školských mimovyučovacích podujatí (Valentín, Vianočná akadémia, rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka, Imatrikulácia prvákov, Deň študentstva, Deň učiteľov)

    ·         spolupráca s Mestskou knižnicou

    ·         organizovanie besied rôzneho výchovného zamerania s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života

    ·         organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných predmetov

    ·         prezentácia žiakov v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch a olympiády  ĽP

    ·         účasť na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného a regionálneho charakteru

   • Oblasť odbornej prípravy:

    • personálno-organizačná, odborná a metodická pomoc pri zabezpečovaní gastronomických služieb počas významných podujatí  organizovaných v rámci mesta Humenné a regiónu
    • spolupráca s hotelovo-reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe žiakov
    • práca v profesijných organizáciách v oblasti hotelierstva a gastronómie - členstvo v AEHT - Asociácii škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, Zväze hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenskej barmanskej asociácii a Asociácii sommeliérov Slovenskej republiky, spolupráca so Zväzom výrobcov vína na Slovensku, Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici
    • zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Taliansko, Cyprus, Grécko) prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici,  Global Contract s.r.o., Europe 3000 Taliansko
    • v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou možnosť absolvovania barmanského kurzu
    • prezentácia žiakov v rôznych súťažiach v oblasti hotelierstva a gastronómie (Euro cup, Vinea cup)
    • organizovanie exkurzií odborného zamerania

 • Aktivity školy

   • Návšteva divadelného predstavenia
   • 13. 2. 2018
   • Dňa 7.2.2018 časť triedy V.AH a žiaci triedy V.BH navštívili Štátne divadlo v Košiciach s cieľom získať divadelnú skúsenosť a estetický zážitok pozretím si humorne ladenej hry „Tom, Dick a Harry“, ktorá sa teší veľkej priazni najmä medzi mladými návštevníkmi divadla. Hra odzrkadľuje súčasné spoločenské problémy a poukazuje na medziľudské, ale predovšetkým dnešné rodinné vzťahy. „Košickí herci“ boli za svoje komicko-absurdné výkony odmenení spontánnym smiechom počas predstavenia aj intenzívnym a úprimným potleskom po skončení druhého dejstva hry. Naši žiaci tento typ školskej exkurzie veľmi ocenili nielen ako pozitívnu osobnú skúsenosť, ale aj ako možnosť priblížiť sa divadlu, jednému z najstarších foriem umenia vo svete.

   • Čítať viac
   • Najkrajšia vianočná výzdoba triedy
   • 29. 12. 2017
   • Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro týchto sviatkov. Vianočné gule, medovníky, osvetlenie a ďalšie vianočné ozdoby a dekorácie zdobia samotný vianočný stromček, ale aj ďalšie časti našich príbytkov v tomto období.

    Priali sme si, aby aj u nás v škole všetko dýchalo príjemnou vianočnou atmosférou. Preto sa aj tento rok Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Počas celého decembra žiaci usilovne pracovali a skrášľovali svoje triedy v snahe vyhrať túto súťaž. Porota v zložení členov Žiackej školskej rady ich snaženie vyhodnotila 19. decembra 2017 a stanovila víťaza a to triedu III.A, ktorá dostala sladkú odmenu :D

   • Čítať viac
   • Pozvánka na triedne schôdze RZ
   • 28. 11. 2017
   • Pozývam Vás na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa:

    13. decembra 2017 (streda)

    v čase od 15.00 do 16.00 hod.

    v jednotlivých triedach formou konzultácií.

    Ing. Mariana Chudíková. riaditeľka školy

   • Čítať viac
   • Celoslovenské vyhodnotenie a udelenie diplomu: Záložka do knihy spája slovenské školy
   • 29. 12. 2017
   • K 30.11. 2017 Slovenská pedagogická knižnica zverejnila na svojej webovej adrese (www.spgk.sk) celoslovenské vyhodnotenie 6. ročníka projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu, o ktorom boli mailom informovaní aj školskí koordinátori tohto projektu. Jeho súčasťou bolo aj poďakovanie a udelenie diplomu všetkým zúčastneným stredným školám.

   • Čítať viac
   • Beseda VÚB banka
   • 11. 12. 2017
   • Dňa 29.11.2017 sa triedy IV.AH, V.AH a V.BH odbor hotelová akadémia zúčastnili besedy s pracovníčkami VÚB banky. Témou besedy boli aktívne a pasívne operácie obchodných bánk, v rámci ktorej pracovníčky banky priblížili študentom priebeh od prvého kontaktu s klientom a podania žiadosti o bankový úver až po vybavenie a zaslanie peňazí na účet klienta. Prezentácia obsahovala informácie o účtoch pre mladých, kreditných a debetných platobných kartách.

   • Čítať viac
   • Imatrikulácia I. AH
   • 29. 12. 2017
   • Peknou tradíciou na Hotelovej akadémií sa stalo slávnostné privítanie prvákov, imatrikulácia, ktorú pripravili žiaci III. AH vo štvrtok 16.11.2017. S plným vedomím plnenia si svojich povinností voči vyšším ročníkom HA, zložili žiaci I.AH slávnostný imatrikulačný sľub. "Cukrík na šnúrke", "Hádaj kto som", "Šľahačka", "Stolčekový taniec", ..... to sú len niektoré z disciplín, ktoré absolvovali naši prváci v snahe prekročiť svoj tieň a zaradiť sa medzi ostatných študentov našej školy. Pestrý program obohatili svojím tanečným vystúpením aj deti z MŠ Štefanikova 49 v Humennom.

   • Čítať viac
   • Beseda na tému: Nevyužité možnosti ľudovej medicíny a gastronómie - Duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína
   • 29. 12. 2017
   • Klenotnicu ľudových múdrosti a lekáreň starých mám nám netradičným spôsobom sprístupnila ľudová liečiteľka z Vranova nad Topľou Milada Ivanková. Výstavou a zaujímavou prednáškou na pôde našej školy hotelovej akadémie, dňa 21. novembra 2017 zaujala našich študentov a pedagógov, k tomu ešte pridala niekoľko poučných a zdraviu prospešných rád zo života v živej diskusii so žiakmi.

   • Čítať viac
   • Olympiáda v anglickom jazyku-školské kolo
   • 11. 12. 2017
   • Dňa 15.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády.Súťažilo 10 žiakov v dvoch kategóriách .Žiaci riešili úlohy v písomnej časti,kde získali body za slovnú zásobu,gramatiku,počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením.V ústnej časti preukázali svoje znalosti a komunikačné schopnosti vo voľnom rozhovore a práci s obrázkom.

   • Čítať viac
   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy tel: +421 57 7755144 - ústredňa tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • 17078393
    • 2021217231
  • Fotogaléria

   • Vedomostný kvíz v ŠI
   • Stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu
   • Večer kolied a spevu
   • Imatrikulácia I. AH
   • Beseda na tému: Nevyužité možnosti ľudovej medicíny a gastronómie - Duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína.
   • Olympiáda v anglickom jazyku-školské kolo
   • Beseda s pracovníčkami VÚB banky
   • STOLNOTENISOVÝ TURNAJ ŽIAKOV ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
   • Deň otvorených dverí 2017
   • Čarodejnícky večer v ŠI
   • Prvé kolo súťaže
   • Imatrikulácia v ŠI 2017