• Aktivity školy

   • Naši atléti nám spravili radosť
   • 16. 5. 2018
   • Je všeobecne známe, že kráľovnou športu je ľahká atletika. Centrum voľného času v spolupráci s Gymnáziom arm. gen. L Svobodu aj tohto roku zorganizovali okresné kolo v tomto športovom odvetví a žiaci sa odvďačili hojnou účasťou. Nás teší účasť a pekné umiestnenia našich žiakov, Hotelovej akadémie v Humennom. Aj keď za nás súťažili len piati pretekári, Anna Fedurcová, Samuel Piteľ, David Pavur, Peter Goda a Patrik Megela, pretekali so cťou a získali sme dve zlaté a jednu striebornú medailu. Obidve zlaté získal Patrik Megela v skoku do diaľky, výkonom 617 centimetrov a v behu na 200m, časom 22,67 sekundy. Striebornú medailu vybojoval Peter Goda v behu na 3000m výborným časom 11:56,15 sekúnd. Patrik Megela ako víťaz v dvoch disciplínach postúpil na krajské kolo. Veríme, že sa medzi atlétmi Prešovského kraja nestratí a bude vzorne reprezentovať náš okres a našu školu.

   • Čítať viac
   • Nadstavbové štúdium
   • 10. 5. 2018
   • V školskom roku 2018/2019 sa na škole otvára 1 trieda prvého ročníka nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie s počtom žiakom 30. Prihlášku na nadstavbové štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy - v 1. termíne do 31. 05. 2018, v 2. termíne do 31. 07. 2018.

   • Čítať viac
   • Raut V.BH 2018
   • 4. 5. 2018
   • Dňa 17. 04. 2018 sa priestoroch Hotelovej akadémie v Humennom na 9. poschodí uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci V. BH triedy si vylosovali a zorganizovali slávnostný raut. Zvolili si tému „ Voda ako život “.
    Ich úlohou bolo pripraviť nápadité jedlá a nápoje, hľadať sponzorov, zabezpečiť suroviny a krátky program.
    Oficiálne otvorenie rautu bolo o 14:30 hod. slávnostným príhovorom hlavného manažéra Diany Pelákovej a riaditeľky školy Ing. Mariany Chudíkovej. Neskôr nasledoval program, jeho súčasťou boli speváčky Tímea a Rebecca Fickové, RNDr. Zuzana Andrejčáková, biologička z Vihorlatského múzea a program ukončili dievčatá zo súkromnej základnej umeleckej školy VIA ARTO. Žiaci si pripravili rôzne druhy jedál teplej a studenej kuchyne, ako napríklad: rôzne druhy chuťoviek, šalátov, rolád, pien. Nechýbali aj sladké múčniky a miešané nápoje.
    Pozvaní hostia mali

   • Čítať viac
   • Majstro Gastro 2018
   • 19. 4. 2018
   • V učebniach gastronomických predmetov sa dňa 12. 04. 2018 zorganizoval 14. ročník súťaže mladých kuchárov a čašníkov MAJSTRO GASTRO. Súťaž bola zameraná na prezentáciu a preukázanie odborných vedomostí a zručností žiakov v odbore kuchár a v odbore čašník, servírka. Žiaci súťažili v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov v týchto disciplínach:

   • Čítať viac
   • Raut V.AH 2018
   • 18. 4. 2018
   • Žiaci V. AH si pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky vylosovali a zorganizovali raut. Slávnostný raut sa konal dňa 10. 04. 2018 pod názvom „Vo víne je pravda“ na 9. poschodí v odborných učebniach techniky obsluhy a technológie prípravy pokrmov. Po slávnostnom otvorení rautu, nasledoval program, kde si žiaci pozvali someliéra, majiteľa vinného domu „Dom u someliéra“ pána Rastislava Bakajsu. Svoju prezentáciu začal sabrážou a pokračoval ochutnávkou troch druhov vín: bieleho, ružového a červeného. Program uzatvorili tanečnice zo Základnej umeleckej školy v Humennom. Po skončení programu pozvaní hostia mali možnosť ochutnať jedlá z teplého a studeného bufetu, posúdiť zručnosti nápojára i flambéra.

   • Čítať viac
   • Ekologicky na našej škole
   • 18. 4. 2018
   • Druhý aprílový týždeň sme so žiakmi z III.A triedy v rámci environmentálneho krúžku zasadili neďaleko budovy našej školy okrasné dreviny, ktoré by mali celé leto až do jesene pestrofarebne skrášliť okolie našej školy. So žiakmi sme tieto dreviny aj neskôr zalievali, keďže prišli suchšie dni a zároveň sme vyzbierali v blízkosti školy odpadky, ktoré tam nepatria.

   • Čítať viac
   • O škole

   • Hotelová akadémia so sídlom na Štefánikovej ulici v Humennom vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy absolventov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977.

    Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

  • Aktivity a prezentácia na verejnosti

  • Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych aktivít súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, zručností, návykov a získavaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov.

   • Oblasť všeobecného vzdelávania:

   • ·         triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese

    ·         pravidelné príspevky do miestnych a regionálnych novín

    ·         organizácia školských mimovyučovacích podujatí (Valentín, Vianočná akadémia, rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka, Imatrikulácia prvákov, Deň študentstva, Deň učiteľov)

    ·         spolupráca s Mestskou knižnicou

    ·         organizovanie besied rôzneho výchovného zamerania s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života

    ·         organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných predmetov

    ·         prezentácia žiakov v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch a olympiády  ĽP

    ·         účasť na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného a regionálneho charakteru

   • Oblasť odbornej prípravy:

    • personálno-organizačná, odborná a metodická pomoc pri zabezpečovaní gastronomických služieb počas významných podujatí  organizovaných v rámci mesta Humenné a regiónu
    • spolupráca s hotelovo-reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe žiakov
    • práca v profesijných organizáciách v oblasti hotelierstva a gastronómie - členstvo v AEHT - Asociácii škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, Zväze hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenskej barmanskej asociácii a Asociácii sommeliérov Slovenskej republiky, spolupráca so Zväzom výrobcov vína na Slovensku, Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici
    • zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Taliansko, Cyprus, Grécko) prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici,  Global Contract s.r.o., Europe 3000 Taliansko
    • v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou možnosť absolvovania barmanského kurzu
    • prezentácia žiakov v rôznych súťažiach v oblasti hotelierstva a gastronómie (Euro cup, Vinea cup)
    • organizovanie exkurzií odborného zamerania

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie,
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • 17078393
    • 2021217231
  • Fotogaléria

   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole
   • Aktívny preklad
   • Projektová medziročníková súťaž
   • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.
   • Valentin
   • Vedomostný kvíz v ŠI
   • Stolnotenisový turnaj žiakov školského internátu
   • Večer kolied a spevu
   • Imatrikulácia I. AH