• Aktivity školy

   • Pravda o drogách
   • 16. 11. 2018
   • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov a žiakom školy, že v pondelok 19. 11. 2018 sa na škole uskutočnia preventívne protidrogové prednášky. Prednášky sa uskutočnia v triedach - I. AH, II. AH, III. A, IV. A, IV. AH, V. AH. Žiakom bude vysvetlené - čo všetko môžu drogy spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine.

   • Čítať viac
   • EUROCUP 2018
   • 12. 11. 2018
   • Dňa 7. a 8. novembra 2018 sa uskutočnil v Prešove 26. ročník medzinárodnej súťaže pre mladých barmanov EUROCUP, ktorý je miestom užitočnej výmeny skúseností a výbornou príležitosťou pre mladých ľudí, aby ukázali svoje zručnosti, zdokonaľovali sa vo svojom odbore a získavali motiváciu pre prácu v oblasti gastronómie a hotelierstva. Táto súťaž patrí medzi najväčšie podujatia tohto druhu v Európe. Súťaže sa zúčastnilo 30 družstiev a 69 jednotlivcov.

   • Čítať viac
   • Putujúce pero
   • 26. 10. 2018
   • Prešovský samosprávny kraj, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,
    Spolok slovenských spisovateľov, prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov


    vyhlasujú


    súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe s ideou slobody a demokracie
    Putujúce pero

    I. ročník
    UZÁVIERKA SÚŤAŽE – 16 . NOVEMBER. 2018

   • Čítať viac
   • Deň PSK
   • 5. 11. 2018
   • Dňa 23.10. 2018 v rámci Dňa PSK zavítal na našu školu poslanec za Prešovský kraj PhDr. Michal Babin (KDH). Besedy sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov (V.AH a IV.A).

    Po úvodnom predstavení sa a vzájomnom zoznámení sa žiaci zapojili do diskusie a živo debatovali o rôznych témach. Pán poslanec ochotne odpovedal na otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia v našom kraji, výstavby ciest, financovania škôl, vzdelávania, praxe, ale nebránil sa ani otázkam týkajúcich sa jeho osobného života. Žiakov zaujímala aj otázka náplne práce poslanca PSK a možnosť kandidovania. Nakoniec pán poslanec odporúčal žiakom pokračovať v štúdiu a povzbudil ich , aby sa nebáli vyjadriť svoj názor a aby sa aj oni zapojili do verejného života a boli tak tiež zodpovední za to, čo sa deje v ich okolí.

   • Čítať viac
   • Záložka do knihy spája slovenské školy
   • 5. 11. 2018
   • V októbri sa naša škola znovu zapojila do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Tohtoročná téma znela: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

    Projekt je zameraný na podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Tie sú potom odoslané partnerskej škole, ktorú vyberá Slovenská pedagogická knižnica. Našej škole bola pridelená Obchodná akadémia v Šuranoch (Nitriansky kraj).

   • Čítať viac
   • Pozvánka na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia
   • 19. 10. 2018
   • Pozývam Vás na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského
    združenia, ktoré sa budú konať dňa

    23. októbra 2018 (utorok) o 15.00 hod.
    v jednotlivých triedach. Plenárna schôdza sa uskutoční prostredníctvom
    školského rozhlasu. Po jej skončení budú nasledovať triedne schôdze RZ.

    Ing. Mariana Chudíková
    riaditeľka školy

   • Čítať viac
   • Erasmus+ - Hoteláci v Litve
   • 19. 10. 2018
   • V dňoch 23. - 30. septembra sme sa zúčastnili výmenného pobytu prostredníctvom medzinárodného projektu ERASMUS PLUS v meste Druskininkai. Strávili sme tam skvelých 6 dní. Každý deň sme zažili niečo nové, zaujímavé a nezabudnuteľné. Boli sme ubytovaní v hoteli De Lita. Témou projektu bolo STAY HEALTHY AND FIT, čo znamená buď zdravý a fit. Každý večer o 20:00 sme trávili prezentovaním svojich krajín, kde sme na vystavených stoloch prezentovali svoje tradičné sladkosti a pochutiny. Mali sme rôzne výlety, ako napríklad jazda lanovkou do Snow Arény, kde sa lyžovalo. Okúsili sme si aj adrenalínové športy v podobe zlaňovania sa nad jazerom a odniesli sme si veľa poznatkov o tom, ako sa správne upevniť. Pýchou Druskininkai bol obrovský aqua park s atrakciami, kde si každý nájde niečo svoje. Pobyt s nami absolvovali žiaci z Litvy, Poľska, Lotyšska, Francúzska, Rumunska a Turecka. Počasie nám síce

   • Čítať viac
   • Plenárne rodičovské združenie
   • 17. 10. 2018
   • Dňa 23. 10. 2018 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie pre zákonných zástupcov žiakov školy so začiatkom o 15.00 v jednotlivých triedach. Po jeho ukončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

    Program plenárneho rodičovského združenia:

    1. Otvorenie

    2. Informácia o činnosti RZ

    3. Príhovor vedenia HA

   • Čítať viac
   • O škole

   • Hotelová akadémia so sídlom na Štefánikovej ulici v Humennom vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy absolventov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977.

    Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal ako absolvent na trhu práce alebo štúdiom na vysokej škole. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

  • Aktivity a prezentácia na verejnosti

  • Aj v tomto školskom roku škola nadviazala na dobré výsledky a tradície v realizácii rôznych aktivít súvisiacich a nadväzujúcich na výchovno-vzdelávací proces. Tieto umožňujú prezentovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu navonok, vytvárajú predpoklady pre overenie vedomostí, zručností, návykov a získavaných kompetencií žiakov v iných ako školských podmienkach, pomáhajú pripraviť žiakov podľa aktuálnych potrieb praxe, rozvíjať talent a nadanie žiakov.

   • Oblasť všeobecného vzdelávania:

   • ·         triedne, okresné a regionálne kolá v umeleckom prednese

    ·         pravidelné príspevky do miestnych a regionálnych novín

    ·         organizácia školských mimovyučovacích podujatí (Valentín, Vianočná akadémia, rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka, Imatrikulácia prvákov, Deň študentstva, Deň učiteľov)

    ·         spolupráca s Mestskou knižnicou

    ·         organizovanie besied rôzneho výchovného zamerania s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života

    ·         organizovanie odborných exkurzií rôzneho zamerania vyplývajúceho z obsahu vyučovaných predmetov

    ·         prezentácia žiakov v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch a olympiády  ĽP

    ·         účasť na športových podujatiach a súťažiach miestneho, okresného a regionálneho charakteru

   • Oblasť odbornej prípravy:

    • personálno-organizačná, odborná a metodická pomoc pri zabezpečovaní gastronomických služieb počas významných podujatí  organizovaných v rámci mesta Humenné a regiónu
    • spolupráca s hotelovo-reštauračnými zariadeniami pri zabezpečovaní domácej odbornej praxe žiakov
    • práca v profesijných organizáciách v oblasti hotelierstva a gastronómie - členstvo v AEHT - Asociácii škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, Zväze hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenskej barmanskej asociácii a Asociácii sommeliérov Slovenskej republiky, spolupráca so Zväzom výrobcov vína na Slovensku, Slovensko-švajčiarskym združením pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici
    • zabezpečovanie zahraničnej praxe žiakov vo viacerých európskych krajinách (Švajčiarsko, Taliansko, Cyprus, Grécko) prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu pri UMB v Banskej Bystrici,  Global Contract s.r.o., Europe 3000 Taliansko
    • v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou možnosť absolvovania barmanského kurzu
    • prezentácia žiakov v rôznych súťažiach v oblasti hotelierstva a gastronómie (Euro cup, Vinea cup)
    • organizovanie exkurzií odborného zamerania

   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole
   • Aktívny preklad
   • Projektová medziročníková súťaž
   • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.