Aktivity školy

     • Pozvánka na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia

     • Pozývam Vás na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského
      združenia, ktoré sa budú konať dňa

      23. októbra 2018 (utorok) o 15.00 hod.
      v jednotlivých triedach. Plenárna schôdza sa uskutoční prostredníctvom
      školského rozhlasu. Po jej skončení budú nasledovať triedne schôdze RZ.

      Ing. Mariana Chudíková
      riaditeľka školy

     • Erasmus+ - Hoteláci v Litve

     • V dňoch 23. - 30. septembra sme sa zúčastnili výmenného pobytu prostredníctvom medzinárodného projektu ERASMUS PLUS v meste Druskininkai. Strávili sme tam skvelých 6 dní. Každý deň sme zažili niečo nové, zaujímavé a nezabudnuteľné. Boli sme ubytovaní v hoteli De Lita. Témou projektu bolo STAY HEALTHY AND FIT, čo znamená buď zdravý a fit. Každý večer o 20:00 sme trávili prezentovaním svojich krajín, kde sme na vystavených stoloch prezentovali svoje tradičné sladkosti a pochutiny. Mali sme rôzne výlety, ako napríklad jazda lanovkou do Snow Arény, kde sa lyžovalo. Okúsili sme si aj adrenalínové športy v podobe zlaňovania sa nad jazerom a odniesli sme si veľa poznatkov o tom, ako sa správne upevniť. Pýchou Druskininkai bol obrovský aqua park s atrakciami, kde si každý nájde niečo svoje. Pobyt s nami absolvovali žiaci z Litvy, Poľska, Lotyšska, Francúzska, Rumunska a Turecka. Počasie nám síce neprialo, ale aj tak sme si túto výmenu úžili. Našli sme si tam mnoho úžasných priateľov a už sa tešíme na ďalšiu výmenu. Cieľom projektu nebolo udržať sa zdravým a fit, ale nadviazať aj medzinárodné vzťahy medzi sebou. Dúfame, že takýchto projektov zažijeme ešte veľa.

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Dňa 23. 10. 2018 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie pre zákonných zástupcov žiakov školy so začiatkom o 15.00 v jednotlivých triedach. Po jeho ukončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

      Program plenárneho rodičovského združenia:

      1. Otvorenie

      2. Informácia o činnosti RZ

      3. Príhovor vedenia HA

      4. Informácia o maturitných skúškach

      5. Informácia o projekte Finančná gramotnosť 2018

      Program triednych rodičovských združení:

      1. Školský poriadok školy

      2. Prospech, správanie, dochádzka za 1. štvrťrok školského roka 2018/2019

      3. Aktuálne problémy v triede

      4. Deň PSK

      5. Rôzne

       

     • Deň PSK

     • Oznamujeme všetkým rodičom, žiakom a širokej verejnosti, že dňa 23. 10. 2018 sa uskutoční Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018. V rámci tohto Dňa pripravil Úrad Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti množstvo aktivít určených najmä na spoznanie činnosti PSK. Aktivity Úradu PSK môžete sledovať na tomto linku: https://www.po-kraj.sk/den-psk2018

      Hotelová akadémia v rámci Dňa PSK ponúka možnosť návštevy školy v čase od 7.45 do 17.00 hodiny. 

      PROGRAM

      • Beseda s poslancom PSK 9.00 – 9. poschodie
      • Plenárne rodičovské združenie 15.00 – v jednotlivých triedach

      Počas vyučovania:

      • otvorené hodiny
      • realizácia aktivít projektu Finančná gramotnosť 2018

      Uvidíte:

      • výstavku Plody našej zeme v školskej reštaurácii SIESTA
      • výstavku Tak chutí PSK – prezentácia typických jedál regiónov PSK spojená s ochutnávkou – v školskej reštaurácii SIESTA

      Školský internát ponúka:

      • výstavku Jesenné impresie
      • žiaci školského internátu navštívia sociálne zariadenie VALLE s kultúrnym programom Adoptuj si ma

      Tešíme sa na Vás.                                                                          Ing. Mariana Chudíková

                                                                                                                   riaditeľka školy

     • Deň otvorených dverí

     • V priestoroch školy sa dňa 3. októbra uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov a učiteľov základných škôl, ich rodičov a širokú verejnosť. Tento rok žiaci školy pod vedením pedagogických zamestnancov pripravili DOD netradičným spôsobom formou záhradnej slávnosti „Garden párty“. Návštevníci mali možnosť v priestoroch školského dvora vidieť a vyskúšať si napr. zdobenie perníkov, súťažiť v hode šípkami, v behu po schodoch, v hádzaní vajíčka na maketu kuchára alebo čašníka a hádzaní vreciek naplnených zrnom. Žiaci študujúci v odboroch čašník, servírka, kuchár a v odbore hotelová akadémia pripravili výstavu slávnostných tabúľ, ukážku prípravy miešaných nealkoholických nápojov s možnosťou degustácie návštevníkmi, prezentáciu priestorov školy a odborov, ktoré sa dajú na škole študovať.

      O zahraničnej praxi - o svojich zážitkoch a skúsenostiach zo zahraničnej praxe na Cypre, v Grécku a v Taliansku informovali žiaci, ktorí túto prax absolvovali počas leta 2018 a tiež žiaci piateho ročníka informovali o tom, čo ich čaká pri praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Prítomní mohli získať informácie o spolupráci školy s hotelmi vo Vysokých Tatrách a v Medzilaborciach - kde žiaci vykonávajú súvislú prax.  Návštevníci Dňa otvorených dverí si mohli v školskej reštaurácii SIESTA prezrieť aj výstavku na tému Plody našej zeme a výstavku jedál pripravovaných z vystavených plodov, aj s možnosťou degustácie ponúkaných jedál. Na ochutnanie boli k dispozícií rôzne druhy chuťoviek,  ovocia a  sladkého pečiva. Maškrty dopĺňali flambované palacinky, pripravená čokoládu a horúce ovocné nápoje.

      Všetko, čo pripravili žiaci školy pod vedením učiteľov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov potvrdilo to, že čas, ktorý venujú žiakom stojí za to.

     • Deň otvorených dverí

     • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov ZŠ na Deň otvorených dverí – GARDEN PARTY, ktorý sa uskutoční 3. októbra 2018 od 9:30 do 13:00 v budove školy a na jej školskom dvore.

       

      Deň otvorených dverí – GARDEN PARTY

       

      bude zameraný na prezentáciu:

       

      • študijných odborov, ktoré škola ponúka v školskom roku 2019/2020

       

      6323 K hotelová akadémia – 5 ročné štúdium

      6444 K čašník, servírka – 4 ročné štúdium

      6445 K kuchár – 4 ročné štúdium

       

      • zahraničnej praxe v Taliansku, Grécku, vo Švajčiarsku a  na Cypre
      • domácej praxe
      • škola disponuje odbornými učebňami na teoretické a praktické vyučovanie, školskou reštauráciou, penziónom, telocvičňou, 2 školskými ihriskami, školskou jedálňou a školským internátom
      • škola zabezpečuje žiakom odborné kurzy: barmanský, someliersky, baristický.

       

       

      Ďalšie informácie na telefónnych číslach: 057/ 775 2394, 057/ 775 5144,

      www.hahe.edupage.org, skolahahe@gmail.com.

       

     • Erasmus+ Goldap PL

     • V čase letných prázdnin v dňoch od 1. júla do 12. júla 2018 sa naši študenti zúčastnili programu Erasmus+ s témou KEEP CALM AND BE TOLERANT. Pod vedením slovenských lídrov sme sa vybrali do mesta Goldap v Poľsku kde sme zažili nezabudnuteľných 10 dní v spoločnosti ostatných študentov z Poľska, Čiech a Malty. V rámci zlepšovania medzinárodných vzťahov a zdokonaľovania sa v cudzích jazykoch sme si po večeroch organizovali stretnutia na spoločnej chodbe. Neustále sme tam hrávali rôzne stolné hry a zoznamovali sa. Počas dňa sa organizovali rôzne aktivity a výlety v podobe navštívenia múzea miniatúr Mazurlandia, prechádzky v lese pri Hitlerových bunkroch, spoznávanie mesta Goldap a mnoho ďalších. Ale najdokonalejší výlet a zážitok bol keď sme boli splavovať na kajakoch na rieke. Vo dvojiciach sme splavovali asi 10 km dlhú rieku, ktorá bola plná nástrah v podobe lístia a stromov. Taktiež to bola neskutočná zábava a nezabudnuteľný zážitok. Občas sme sa prevrátili, zachytili, či dokonca stratili veslo, ale hlavne vždy sme sa dostali do cieľa. Mnohí radi spomínajú na to ako sme sa rôznymi štýlmi a praktikami učili žonglovať s ohňom a tancovať rôzne kultúrne tance mnohých národov. Zažili sme mnoho atrakcií a aktivít. Čerešničkou na torte bol medzinárodný večer zúčastnených krajín na Erasme, na ktorom každá krajina vo forme prezentácií ukázala krásy krajín. Boli aj menšie kvízy, spev a tance, na záver sme si pochutnali na lahôdkach a národných jedlách druhých krajín. Posledné horúce dni sme strávili pri jazere na móle, kde sme sa opaľovali a niektorí sa dokonca aj kúpali, či kŕmili kačky na vode. Keď prišiel posledný deň, deň odchodu a čas lúčenia bolo plno smiechu a zábavy ale aj tak sa nikto z nás neubránil slzám.

     • Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom

     • Hotelová akadémia v Humennom bola úspešná v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. Škole bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 983 987,69 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 035 776,52 EUR. Aktivity projektu budú realizované 24 mesiacov.

      Projekt je zameraný na modernizáciu jazykových laboratórií, IT laboratórií, tried, odborných učební pre praktické vyučovanie moderným materiálno - technickým vybavením. Zároveň je takisto zameraný na stavebné úpravy vnútorných priestorov školy a internátu vrátane vybudovania nového systému kúrenia (zmena technických parametrov a vyregulovanie vykurovacieho systému), elektroinštalácie (zmena technických parametrov - výmena a doplnenie rozvádzačov, dobudovanie dátových rozvodov - internet do učební, doplnenie káblových trás) a zároveň aj reakonštrukciu a zateplenie strechy.

      Cieľom predpokladaného projektu je zvýšiť počet žiakov na praktickom vyučovaní prostredníctvom modernizácie priestorov a materiálno - technického vybavenia Hotelovej akadémie v Humennom. Dosiahnutie tohto stanoveného cieľa by sa malo zrealizovať prostredníctvom 4 hlavných aktivít projektu.

      Hlavné aktivity projektu:

      1. Modernizácia jazykových laboratórií, IT laboratórií a odborných učební praktického vyučovania - zriadenie 4 jazykových laboratórií, 3 IT laboratórií, dovybavenie 16 tried IKT technikou, zariadenie a vybavenie odborných učební na 9. poschodí

      2. Modernizácia a rekonštrukcia internátu - rekonštrukcia hygienických priestorov (WC, sprchy), rekonštrukcia elektrorozvodov a dátových rozvodov

      3. Modernizácia vnútorných priestorov školy - rekonštrukcia hygienických zariadení, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia priestorov veľkej učebne stolovania a techniky obsluhy

      4. Rekonštrukcia striech vrátane zateplenia a rekonštrukcie kúrenia - zateplenie podkrovných priestorov striech, nové zastrešenie schodiskového priestoru, výmena komplet nových klampiarskych prvkov na streche, rekonštrukcia kúrenia - výmena všetkých vykurovacích telies a rozvodov vykurovania, hydraulické vyregulovanie systému vykurovania, výmena rozdeľovača vrátane čerpadiel a armatúr, nová riadiaca jednotka vykurovania.

      Hlavným dôvodom, prečo škola začala s prípravou projektu bol značne zastaraný stav materiálno - technického vybavenia. Kvalitné vzdelávanie v súčasnej dobe vyžaduje používanie moderných jazykových a IKT zariadení pre teoretické vyučovanie a zároveň moderné vybavenie v rámci praktického vyučovania, aby bolo možné žiakom v čo najväčšej miere priblížiť podmienky u zamestnávateľov a pripraviť ich priamo na trh práce.

      Realizáciou projektu sa dosiahne to, že súčasná budova školy vrátane tried, učební a ostatných vnútorných a vonkajších priestorov bude moderným pracoviskom slúžiacim na teoretickú a praktickú prípravu žiakov na moderných technológiách.

      Z finančného hľadiska je zabezpečená 5 % spoluúčasť na prefinancovanie projektu zo zdrojov zriaďovateľa školy - Prešovského samosprávneho kraja.

      Projektový tím bol zostavený tak, aby bol zabezpečený bezproblémový chod projektu.

       

                                                                                                 Ing. Mariana Chudíková

                                                                                                     riaditeľka školy

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Pochod vďaky Vinné - Humenné 2018

     • Pochod vďaky zorganizoval Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom

      HUMENNÉ. V piatok 22. júna, teda symbolicky v deň 77. výročia napadnutia bývalého Sovietskeho zväzu fašistickým Nemeckom sa uskutočnil I. ročník Pochodu vďaky Vinné – Humenné, ktorý bol venovaný pamiatke všetkých protifašistických bojovníkov.Jeho slávnostné zahájenie sa uskutočnilo pri pamätníku, ktorý sa nachádza nad obcou Vinné a je venovaný partizánskej skupine Jánošíkova družina, ktorú viedol Pavol Boroš. Bola to prvá partizánska skupina v našom regióne, ktorá vznikla v roku 1942. 

      Okrem nej tu pôsobili aj partizánske skupiny Pugačov, Veža, či Jastrib. Nemci sa občanom Vinného za spoluprácu s partizánmi kruto pomstili. Dňa 30. októbra 1944 vtrhli do Vinného, obec vypálili a sedem občanov zabili. Aj o týchto zverstvách prítomným približne 130 účastníkom Pochodu vďaky Vinné – Humenné hovoril starosta obce Vinné Ing. Marián Makeľ.Poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Ivan Hopta, CSc., okrem iného zdôraznil, že si je potrebné vážiť všetkých bojovníkov proti fašizmu bez rozdielu národnosti, ale pritom by sme nemali zabúdať, že rozhodujúcu úlohu na porážke fašizmu mal bývalý Sovietsky zväz, ktorého až 27 miliónov občanov zahynulo v druhej svetovej vojne.Pochod zorganizoval Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom a zúčastnili sa ho študenti Hotelovej akadémie, Strednej zdravotníckej školy a Strednej odbornej polytechnickej školy v Humennom na čele so svojimi riaditeľmi Ing. Marianou Chudíkovou, PhDr. Marcelou Griščíkovou a Ing. Antonom Šveltom, ktorým patrí poďakovanie za prípravu tejto akcie, podobne aj Ing. Jánovi Magurovi, prednostovi Vojenského obvodu Valaškovce.

      Samotný viac ako desať kilometrový pochod nádhernou prírodou jeho účastníci zvládli bez väčších problémov. Počas jeho trvania sa zastavili aj pri partizánskej zemľanke, ktorú si so záujmom prezreli. Toto nezvyčajné podujatie sa uskutočnilo aj vďaka finančnému príspevku Prešovského samosprávneho kraja, ktorý má záujem, aby výchova mladej generácie sa opierala aj o také významné historické medzníky, akým Slovenské národné povstanie a boj proti fašizmu bezpochyby bol. Účastníci pochodu dostali od jeho organizátorov tričká so symbolikou pamätníka a po jeho ukončení si pochutili aj na výbornom guláši, ktorý pripravila reštaurácia Siesta pri Hotelovej akadémii v Humennom. 

      Podujatie sa po všetkých stránkach vydarilo, a aj preto chceme jeho organizátorom úprimne poďakovať a zároveň vyjadriť vďaku aj všetkých jeho účastníkom, ktorý tento pochod po športovej stránke bez problémov zvládli.

     • Gastronomicka súťaž „Oheň náš darca“

     • Dňa 6. júna 2018 sa naša škola zúčastnila 12. ročníka  medzinárodnej gastronomickej súťaže pod názvom „Oheň náš darca“, ktorú organizovala Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo. Súťažili o najlepšie  grilované mäsité jedlo a grilované bezmäsité jedlo. Témou súťaže bolo zadanie street  food. Svoje teoretické vedomosti o grilovaní, barbecuae, víne, pive a spoločenskom stravovaní mali možnosť ukázať v písomnom teste.

      Súťaž prebiehala na hlavnom námestí  v Kežmarku pod prísnym dohľadom poroty. Naši žiaci predviedli dobré vedomosti, zručnosti pri príprave, prezentácii a servírovaní jedál a piva. Silnými konkurentmi našich žiakov boli žiaci hotelových akadémií a stredných odborných škôl, a to z Piešťan, Námestova, Trenčína, Prešova, Svidníka a domáce družstvá z Kežmarku.

     • Erasmus+ - Hoteláci v Goldape

     •  

      V dňoch 10. máj až 21. máj sme sa my žiaci Hotelovej akadémie v Humennom zúčastnili výmenného pobytu prostredníctvom medzinárodného projektu ERASMUS PLUS v poľskom meste Goldap. Strávili sme tam nezabudnuteľných 10 dní. Po náročných 14 hodinách cesty autobusom sme tam úspešne prišli. Každý jeden deň bol úžasný a vždy sme zažili niečo nové a nezabudnuteľné.

      Boli sme ubytovaní v hoteli pri jazere v nádhernom prostredí s neprekonateľnou atmosférou prírody. Hotel bol úžasný a izby ako zo sna. Každá izba bola štýlovo zariadená, mala dve postele, vlastnú kúpeľňu a hlavne balkón s výhľadom na Goldapské jazero. Večere sme zvykli tráviť sedením v altánku pri jazere a sledovaním zapadajúceho sa slnka. Dennodenne sme zažili niečo nové a vždy sme mali iný program.

       Od prvého dňa až po ten posledný, sme každý deň mali nabitý program. Jeden slnečný deň sme boli navštíviť domov dôchodcov nazývaný Slnečný dom, kde nás ich vytiahli na čerstvý vzduch a tancovali sme s nimi zábavnú zumbu Ala Bruno Mars a mávali sme so strapcami,  po pravde sa nám odtiaľ nechcelo odísť. Ďalšie dni sme absolvovali adrenalínové športy ako napríklad spúšťanie sa ponad jazero na lanách a občas sme sa šplhali aj späť. Viezli sme sa lanovkou až do výšky oblakov, sledovali okolie a hrali sme dokonca aj bowling. Taktiež sme si pozreli aj mnoho pamiatok. Navštívili sme, videli a prešli nádhernú a vysvietenú soľnú jaskyňu Mazuri a objavili jej skryté tajomstvá. Mnohí ľudia tam chodia relaxovať a liečiť sa soľou. Je to skvelé na prečistenie pľúc a dýchania. Samozrejme sme to tiež skúsili a bolo to skvelé. Zaľahli sme na plážové ležadlá a boli sme ako znovu zrodení. Niektorí tam dokonca aj zaspali. Z výšky majáku sme videli okolitý svet. Ešte sme videli trošku strašidelný Hitlerov bunker, rozpadávajúce sa staré mosty obklopené vysokými stromami, vojenské múzeum kde sme sa pofotili s figurínami a vyskúšali zbrane. Pozdravili sme sa s vojenskou pohraničnou strážou. Na konci dňa sme si vychutnali poľskú zmrzlinku v točiacej sa reštaurácii. Najviac sa nám páčilo dobrodružstvo v podobe rezervácie Safari kde sme obdivovali zvieratá, kým sme sa vozili na autách.

      Po večeroch v hoteli sme si organizovali rôzne medzinárodné večierky, či dokonca sme opekali. Malisme večer národov, kde sme na vystavených stoloch prezentovali svoje tradičné slovenské sladkosti a pochutiny ako napríklad horalky, lina, chipsy, či dokonca tyčinky.  Pobyt s nami tam absolvovali žiaci z Litvy a Poľska.

      Počasie  bolo neustále pekné a slnečné. Ľudia sú tam skvelí a veľmi príjemní, mali sme tam pekné uvítanie a zoznámenie sa. Hoc prvý deň bol zvláštny a neznámy ale potom už bolo všetko v poriadku. Našli sme si tam mnoho skvelých a úžasných priateľov a už sa tešíme na ďalšiu výmenu, a že sa znova všetci stretneme.

     • Sophista pro regione - učiteľ múdrosti pre región

     • Dňa 12. júna 2018 bol predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským ocenený náš kolega - PhDr. Dušan Drančák - vychovávateľ v našom školskom internáte.

      Ocenenie je poďakovaním za jeho dlhoročnú kvalitnú a profesionálne odvedenú prácu v oblasti výchovy a mimoškolskej činnosti so stredoškolskou  mládežou.

      Svoju kariéru vychovávateľa začal v roku 1979. Pedagogická aprobácia, ale i povahové vlastnosti, schopnosti a vlastné koníčky ho od začiatku viedli k aktívnej práci s mladými ľuďmi.

      Prácu s mladou generáciou zameriava najmä na formovanie ich budúceho profesionálneho a osobného života. Pravidelne počas celého roka pripravuje množstvo zaujímavých akcií, organizuje návštevy rozličných podujatí.

      Vďaka jeho mimoriadnej aktivite sa žiaci úspešne venujú stredoškolskej šípkarskej lige, v ktorej družstvá chlapcov i dievčat dosahujú vynikajúce výsledky nielen v rámci regiónu, ale aj v celoslovenských a medzinárodných kolách.

      Organizuje výchovno-vzdelávaciu prácu so žiakmi v čase mimo vyučovania v oblasti kultúrnej, spoločenskej a telovýchovnej, zabezpečuje záujmovú činnosť žiakov. K žiakom pristupuje individuálne a rešpektuje ich osobnosť a talent.

      Sústavne sa vzdeláva a dopĺňa svoje odborné vedomosti zodpovedajúce potrebám súčasnej pedagogiky.

      Za svoj priateľský prístup k žiakom a kolegom, za obetavosť, trpezlivosť a precíznosť je obľúbeným a rešpektovaným pedagógom. 

      Zo srdca mu všetci gratulujeme a tešíme sa z ocenenia pre najúspešnenejších pedagógov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

     • Úsmev ako dar

     • Dňa 17. 5. 2018 sa trieda IV. AH zúčastnila celoslovenskej finančnej zbierky Deň úsmevu2018. Jej výťažok má slúžiť sociálne slabším rodinám, deťom v núdzi a mladým dospelým,ktorí opúšťajú brány detských domovov. Sme radi, že sme mohli pomôcť dobrej veci.Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar ďakuje všetkým zúčastneným.

     • Kurz v príprave miešaných nápojov

     • V čase od 28. 05. 2018 do 31. 05. 2018 sa na našej škole uskutočnil BARMANSKÝ KURZ, ktorý absolvovalo 10 žiakov našej školy. Kurz ako lektor viedol a zrealizoval prezident Slovenskej barmanskej asociácie Ján Šuchta.

      Okrem teoretických vedomostí museli žiaci počas kurzu zvládnuť techniku miešania nápojov, pripraviť známe nápoje podľa receptúr alkoholických a nealkoholických miešaných nápojov a tiež skúsiť namiešať nápoje podľa vlastných chutí. Pri príprave nápojov žiaci dbali na vystupovanie a prezentáciu hotového nápoja. Účastníci kurzu v závere preukázali potrebné vedomosti a zručnosti absolvovaním skúšky, ktorá sa skladala z napísania testu a praktickej prípravy určeného nápoja. Všetci žiaci skúšku zvládli a získali CERTIFIKÁT, na základe ktorého môžu kvalifikovane pracovať na pozícii barmana v krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie. 

      Žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Vyradenie absolventov

     • Dňa 5. 6. 2018 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Humennom konalo slávnostné vyradenie absolventov študijných odborov  hotelová akadémia, čašník, servírka a  kuchár.

      Z rúk triednych učiteľov si 69 žiakov prevzalo maturitné vysvedčenia a výučný listy.

      Prítomným sa v slávnostnom prejave prihovorila riaditeľka školy Ing. Mariana Chudíková, ktorá zároveň ocenila najlepších absolventov a reprezentantov školy:

      Michal Bobaľa, Katarína Bednářová, Radoslava Hirjaková, Klaudia Jevičová, Jana Jušková, Viktória Kertészová, Katarína Kislanová, Daniela Kopťárová, Veronika Neupauerová, Diana Peláková, Jakub Rada, Terézia Sidová, Samuel Taliga, Tatiana Timurová, Ľubomíra Tuššaiová, Ivana Zajarošová.

       V krátkom príhovore sa všetkým pedagogickým pracovníkom poďakovala Diana Peláková.

      Veríme, že na roky prežité v našej škole im ostanú príjemné spomienky. Všetkým prajeme veľa šťastia a úspechov v pracovnom a osobnom živote.

     • Uskutočnil sa Olympijský týždeň športu

     • V dňoch 28. 05. 2018 - 01. 06. 2018 sa uskutočnil na Hotelovej akadémii v Humennom týždeň pohybových aktivít, v rámci ktorého sa žiaci  našej školy zapojili do mnohých športových činností organizovaných školou. ,, Pešo naprieč mestom, spoznávanie ulíc a krás Humenného,“ pod týmto heslom sa študenti našej školy zapojili do Olympijského dňa na Slovensku, ako aj akcie World Challenge Day . Študenti  I. II. a III. ročníka HA pod vedením svojich pedagógov sa v týchto dňoch riadili mottom: ,, Hýb sa, uč sa a objavuj “. Žiaci I. AH dňa 29. 05. 2018 v priestoroch krytej plavárne v Humennom zabojovali v plaveckej štafete 50 x 50 m . Organizačne štafetu pripravili a pedagogický dozor vykonávali PaedDr. E . Kudzej,  Mgr. P. Kaňuk,  Mgr. Ľ . Lojanová    

         V piatok  01. 06. 2018, v deň, keď u nás všetky deti oslavujú MDD, sa uskutočnilo účelové cvičenie pre I.AH triedu HA v priestoroch telocvične HA a na Kalvárii v Humennom. Olympijský týždeň  športu naplnil svoj cieľ aj v zmysle aktivít ,, Hýb sa Slovensko “ a tým prispel k uskutočňovaniu celospoločenských pohybovo-športových podujatí poriadaných na Slovensku.

     • Projekt „Let us step forward together - Europe for all“

     • Projekt „Let us step forward together - Europe for all“ sa realizuje s podporou programu Erasmus+.

       

      Termín: 8.4.-15.4.2018

      Miesto: Stará Lesná- Hotel Lesana

      Zúčastnené krajiny: Slovensko,  Estónsko, Česká republika, Poľsko

      Počet účastníkov: 32 mladých ľudí vo veku 14-18 rokov a 8 vedúcich skupín

       

      Kontextom projektu bola skúsenosť spolupráce, rúcanie bariér, medzi mladými ľuďmi  zmiešanými schopnosťami (mladí ľudia s postihnutím a bez postihnutia), ktorí sa sotva stretávajú navzájom, nerealizujú spoločné aktivity, nemajú možnosť spoznať nových ľudí, nadviazať nové priateľstvá, spoznať kultúry a miesta. Okrem rozdelenia do rôznych krajín, jazykov a kultúr v Európe sa rozdeľujú aj do "sveta s postihnutím" a "sveta bez postihnutí" vo všetkých našich krajinách. Projekt chcel vytvoriť  mosty medzi týmito rôznymi oblasťami prostredníctvom medzinárodnej mládežníckej výmeny. Účastníci pochádzali zo Slovenska, Českej republiky, Estónska a Poľska. Všetky skupiny mali minimálne 4 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, alebo špeciálnymi potrebami. Obsah aktivít bol  tvorený s využitím rôznych foriem neformálneho vzdelávania, aby ich mohli aktívne využívať mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, špeciálnymi potrebami podľa individuálnych potrieb a prehlbovať ich kompetenciu učiť sa učiť v rôznom prostredí. Účastníci získali nové skúsenosti, ako byť súčasťou medzinárodného tímu, naučili sa nájsť svoje miesto v skupine, učili sa ako komunikovať s ostatnými, učili sa riešiť otázky medzikultúrnej komunikácie, ako reagovať, keď sú konfrontovaní s odlišnosťou (napr. jedlo, klíma, jazyk) v bezpečnom prostredí. Spoznali nové kultúry, ľudí, nadviazali nové priateľstvá a spoznali aj sami seba. Zažili reakcie na tieto nové situácie a naučili sa, ako ich zvládnuť.

      Nadobudli nové schopnosti a úspešne prežitý čas im zvýšil zdravé sebavedomie. Zo ich spätnej väzby vieme, že projekt im umožnil lepšie pochopiť čo znamená žiť vo svete s postihnutím, naučili sa akceptovať navzájom svoje schopnosti. Informácie a spätná väzba projektu boli publikované v každej krajine. Vytvorené  videá, sú zverejnené na Youtube:

       

      Vďaka motivácii pokračujeme na našich spoločných aktivitách a k rastu zverejňujeme výsledky prostredníctvom sociálnych médií, internetu a médií vo všeobecnosti. Všetci partneri uverejnili výsledky projektu (fotografie, články, videá...) vo svojej krajine. So všetkými týmito výsledkami chceme prilákať ďalších partnerov a účastníkov, aby tento typ projektu s jeho silným cieľom začlenenia predstavoval skutočnú motiváciu rozšíriť ho ako model na medzinárodnej úrovni.

     • Olympijský týždeň športu

     • V dňoch 28.05.2018-01.06.2018 sa uskutoční na Hotelovej akadémii v Humennom týždeň pohybových aktivít, v rámci ktorého sa žiaci našej školy zapoja do športových činností poriadaných školou. ,, Pešo naprieč mestom, spoznávanie ulíc a krás Humenného,“ pod týmto heslom sa práve oni spolu so svojimi pedagógmi stanú súčasťou masového procesu športových podujatí v spleti ulíc nášho mesta, a tak sa pripoja k propagácii Olympijského dňa na Slovensku, ako aj World Challenge Day. Študenti  I. II.a III. ročníka Hotelovej akadémie pod vedením svojich pedagógov  sa v týchto dňoch budú riadiť motom:  ,,Hýb sa, uč sa a objavuj.“  Navštívia aj krytú plaváreň v našom meste, kde sa už tradične uskutoční plavecká štafeta.       

      Pohyb je život a každý človek vo svete sa môže stať aktívnym.  Samozrejme podľa svojich možností  a schopností.

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Milí deviataci!

      Neprijali Vás na strednú školu? 

      Príďte k nám - ešte máme voľné miesta. Pozývame Vás - zatiaľ neumiestnených žiakov k nám na Hotelovú akadémiu v Humennom  na štúdium v päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia a v štvorročných študijných odboroch kuchár, čašník/servírka.

      Čo je preto potrebné urobiť?

      1. Príďte 19. júna 2018 (utorok) na prijímacie skúšky:

      5 ročný odbor hotelová akadémia - SJL, CJ

      4 ročné odbory kuchár, čašník/servírka - SJL, MAT.

      2.Nezabudnite nám hneď alebo najneskôr do 12. júna 2018  doniesť alebo poslať prihlášku na štúdium.

       

       

       

      NAŠI ABSOLVENTI NEKONČIA NA ÚRADE PRÁCE

      Možnosť absolvovať platenú zahraničnú prax aj niekoľkokrát počas štúdia (Taliansko, Švajčiarsko, Grécko, Cyprus, Nemecko).

      Možnosť získania certifikátov a osvedčení z kurzov barmanský, baristický, somelierský, carvingový/.

      Skúsenosti a praktické zručnosti nadobudnuté účasťou na rôznych gastronomických súťažiach, akciách, exkurziách.

      Bohatá mimoškolská činnosť, zapájanie sa do rôznych projektov.

      Odborný výcvik vo vlastnej reštaurácii a penzióne a lokálnych reštauráciách a hoteloch.

      Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     • Naši atléti nám spravili radosť

     • Je všeobecne známe, že kráľovnou športu je ľahká atletika. Centrum voľného času v spolupráci s Gymnáziom arm. gen. L Svobodu aj tohto roku zorganizovali okresné kolo v tomto športovom odvetví a žiaci sa odvďačili hojnou účasťou. Nás teší účasť a pekné umiestnenia našich žiakov, Hotelovej akadémie v Humennom. Aj keď za nás súťažili len piati pretekári, Anna Fedurcová, Samuel Piteľ, David Pavur, Peter Goda a Patrik Megela, pretekali so cťou a získali sme dve zlaté a jednu striebornú medailu. Obidve zlaté získal Patrik Megela v skoku do diaľky, výkonom 617 centimetrov a v behu na 200m, časom 22,67 sekundy.  Striebornú medailu vybojoval Peter Goda v behu na 3000m výborným časom 11:56,15 sekúnd. Patrik Megela ako víťaz v dvoch disciplínach postúpil na krajské kolo. Veríme, že sa medzi atlétmi Prešovského kraja nestratí a bude vzorne reprezentovať náš okres a našu školu.

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole
  • Aktívny preklad
  • Projektová medziročníková súťaž
  • Majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach.