• Zoznam predmetov


  • 1CJ
  • 1. cudzí jazyk:
  • 2CJ
  • 2. cudzí jazyk:
  • ADK
  • Administratíva a korešpondencia
  • ANJ
  • Anglický jazyk
  • ANJ
  • Anglický jazyk
  • ANJ
  • Anglický jazyk
  • APE
  • Aplikovaná ekonómia
  • AFY
  • Aplikovaná fyzika
  • APC
  • Aplikovaná chémia
  • SAI
  • Aplikovaná informatika - seminár
  • SAI
  • Aplikovaná informatika - seminár
  • CTO
  • Cestovný ruch
  • CZH
  • Cvičenia z HGM
  • CVI
  • Cvičenia z informatiky
  • CVM
  • Cvičenia z matematiky
  • CTB
  • Cvičenia z techniky obsluhy
  • CTC
  • Cvičenia z technológie
  • CCJ
  • Cvičenia z technológie prípravy pokrmov
  • DEJ
  • Dejepis
  • EKL
  • Ekológia
  • EKO
  • Ekonomika
  • ENP
  • Ekonomika prevádzky
  • ETV
  • Etická výchova
  • EIP
  • Etika podnikania
  • GOR
  • Geografia cestovného ruchu
  • HOK
  • Hospodárska korešpondencia
  • HDA
  • Hospodárske písomnosti a účtovníctvo
  • HVY
  • Hospodárske výpočty
  • HSZ
  • Hotelové služby
  • HGM
  • Hotelový a gastronomický manažment
  • CHE
  • Chémia
  • CIV
  • Chémia vo výžive
  • INF
  • Informatika
  • KAJ
  • Komunikácia v anglickom jazyku
  • KCJ
  • Komunikácia v cudzom jazyku
  • KNJ
  • Komunikácia v nemeckom jazyku
  • KRJ
  • Komunikácia v ruskom jazyku
  • KAJ
  • Konverzácia v anglickom jazyku
  • KNJ
  • Konverzácia v nemeckom jazyku
  • MNZ
  • Manažment
  • MVS
  • Manažment v spoločnom stravovaní
  • MKT
  • Marketing
  • MAT
  • Matematika
  • NBV
  • Náboženská výchova
  • NAP
  • Náuka o potravinách
  • NVZ
  • Náuka o potravinách a výžive
  • NAS
  • Náuka o spoločnosti
  • NAV
  • Náuka o výžive
  • NEJ
  • Nemecký jazyk
  • NEJ
  • Nemecký jazyk
  • NEJ
  • Nemecký jazyk
  • OBN
  • Občianska náuka
  • PRX
  • Odborná prax
  • OVY
  • Odborný výcvik
  • PVY
  • Potraviny a výživa
  • PČOZ
  • praktická časť odbornej zložky
  • PCH
  • praktická chémia
  • PRN
  • Právna náuka
  • PRW
  • Právo
  • PRX
  • Prax
  • PPU
  • Psychológia práce a trhu
  • REG
  • Regionálna gastronómia
  • RUJ
  • Ruský jazyk
  • RUJ
  • Ruský jazyk
  • SJL
  • Slovenský jazyk a literatúra
  • SCR
  • Služby cestovného ruchu
  • SLK
  • Sociálna komunikácia
  • KMM
  • Spoločenská komunikácia
  • SEV
  • Spoločenská výchova
  • SVP
  • Spoločenská výchova a psychológia
  • Spr
  • Správanie
  • STO
  • Stolovanie
  • STO2
  • Stolovanie
  • OLH
  • Špeciálna obsluha
  • SRL
  • Športová príprava
  • TAJ
  • Taliansky jazyk
  • TOB
  • Technika obsluhy
  • TPY
  • Technika prevádzky
  • TEC
  • Technológia
  • TPP
  • Technológia prípravy pokrmov
  • TŠV
  • Telesná a športová výchova
  • TEV
  • Telesná výchova
  • TČOZ
  • Teoretická časť odbornej zložky
  • UCT
  • Účtovníctvo
  • UCS
  • Účtovníctvo a štatistika
  • USP
  • Úvod do sveta práce
  • VPD
  • Výchova k podnikaniu
  • ZCH
  • Základy cestovného ruchu a hotelierstva
  • ZEK
  • Základy ekológie
  • ZPD
  • Základy podnikania
  • ZRP
  • Zariadenie prevádzok
  • ZAR
  • Zariadenie závodov
   • Kontakty

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
    • skolahahe@gmail.com
    • spravcahahe@gmail.com
    • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
    • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
    • IČO: 17078393
    • DIČ: 2021217231
  • Fotogaléria

   • MIKULÁŠ
   • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
   • Cvičný raut III.AH
   • Deň otvorených dverí
   • Imatrikulácia 2018
   • Rozlúčka s maturantmi
   • Adoptuj si ma
   • Barmanský kurz 2018
   • Raut V.BH 2018
   • Majstro Gastro 2018
   • Raut V.AH 2018
   • Ekologicky na našej škole