• Pokyny pre písanie práce k PČOZ MS HA

    • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

      

     POKYNY

      pre písanie práce k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

      

     Súčasťou praktickej časti maturitnej skúšky je aj práca, ktorá má mať okrem kvalitného obsahu aj kvalitný vzhľad a predpísanú formálnu úpravu.

     Štruktúra práce:

     1. Obal práce – má obsahovať: názov školy a jej adresa, názov práce, trieda, školský rok, meno autora práce (Príloha č. 1)

     2. Zadanie pracovnej funkcie – vymenovať všetky úlohy zo zadania

     3. Obsah

     4. Hlavná časť práce – vypracované zadanie podľa jednotlivých úloh. Skladá sa z úvodu, jadra a záveru. Úvod a záver sú na samostatnej strane, ale nečíslujú sa. Záver obsahuje zhodnotenie celej práce.

     5. Zoznam použitej literatúry

     6. Prílohy

      

      

     Formálna úprava práce:

     • Textový editor: MS Word (Word 6, Word 7, Word 2000, XP, 2007, Open Office.org)
     • Typ písma: Courier New alebo Arial alebo Times New Roman
     • Riadkovanie: 1,5
     • Veľkosť písma pre nadpisy: pre kapitoly: 16 a tučné písmo,  pre podkapitoly: 14 a tučné písmo
     • Veľkosť písma textu: 12
     • Zarovnanie textu: na obe strany (bloková úprava)
     • Typy odrážok: v celej práci použiť rovnaké typy odrážok
     • Nastavenie okrajov: ľavý – 3 cm, horný, dolný a pravý - 2,5 cm 
     • Orientácia strany: na výšku, formát A4,
     • Číslovanie strán: strany označte arabskými číslicami takej istej veľkosti ako text, a to na spodnom pravom okraji papiera (v päte).  Titulný list, zadanie pracovnej funkcie a obsah sa číslom neoznačujú, ale počítajú sa do stránkovania (strany sa začínajú označovať od úvodu, teda úvod má napr. číslo strany 4 - podľa počtu nečíslovaných strán pred úvodom)
     • Označovanie kapitol a podkapitol: jednotlivé kapitoly sa číslujú arabskými číslicami a začínajú sa vždy na novej strane. Podkapitoly sa označujú taktiež arabskými číslicami nasledovne: 1.1  alebo 1.2 (tu sa za bodkou nedáva medzera), za poslednou číslicou  sa bodka nepíše. Pozor: bodka sa nepíše ani za nadpismi.
     • Zvýrazňovanie textu: v prípade potreby je možné použiť tučné písmo a kurzívu. Podčiarkovanie textu sa nepoužíva.
     • Úprava textu: text treba napísať a upraviť podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností, napr. bodka, čiarka, dvojbodka sa píšu hneď za slovom a potom nasleduje  medzera. Úvodzovky a zátvorky sa píšu tesne k výrazu, bez medzier z pravej a ľavej strany. Text vhodne čleňte na odseky buď od ľavej zvislice alebo so zarážkou (5 voľných úderov). V celej práci dodržujte jednotné členenie odsekov a píšte v 1. osobe množného čísla.
     • Tlač: čierna na bielom nepriehľadnom papieri formátu A4, tlačte len jednostranne (nie obojstranne).
     • Prílohy: označte veľkými písmenami abecedy, každú na samostatnej strane (napr. Príloha A, Príloha B)
     • Odovzdanie práce: kuchári a čašníci 2 týždne pred konaním praktickej maturitnej skúšky, t. j. V. AH do 28. marca 2018 a V. BH do 4. apríla 2018, manažéri 2 dni pred konaním skúšky, t. j. V. AH do 6. apríla a V. BH do 13. apríla 2018 Ing. Obšitníkovej.

      

     Jazykové požiadavky – píšte spisovným jazykom, používajte odbornú terminológiu, vyhýbate sa dlhým vetám. Gramatické chyby znižujú úroveň práce, preto pred jej odovzdaním skontrolujte aj gramatickú stránku práce.

      

      

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole