• Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné

    

   Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

    

   ČI. I

   Úvodné ustanovenia

    

   1. Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti sa vydáva v zmysle ustanovenia § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti“), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
   2. Táto smernica upravuje primerane postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, spracúvaní osobných údajov a zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených Hotelovej akadémia, Štefánikova 28, Humenné.
   3. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné.

    

   ČI. II

   Základné pojmy

    

   1. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi. Oznamovateľ môže súčasne s podaním podnetu, počas trestného konania alebo počas konania o správnom delikte, požiadať podľa § 3 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti o poskytnutie ochrany.
   2. Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
   3. Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:
    1. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
    2. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
    3. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
    4. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
    5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
    6. alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 EUR. 
    7.  
   1. Podnetom je:
   1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môže významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa,

           b)   neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti

                 s výkonom svojho   zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. 

   1. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.
   2. Zodpovednou osobou je osoba určená zamestnávateľom, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa tohto zákona, ktorou je zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie.
   3. Dobrá viera, resp. konaním v dobrej viere sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností, pričom v pochybnostiach sa jej konanie považuje za konanie v dobrej viere, pokiaľ sa nepreukáže opak.
   4. Chránené oznamovanie  je oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona.
   5. Dotknutá osoba je osoba v podnete konkrétne označená ako zamestnanec alebo štatutárny zástupca zamestnávateľa.

    

   Čl. III

   Podávanie a prijímanie podnetov o protispoločenskej činnosti

    

   1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
   2. Písomný podnet sa zasiela na adresu Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné. Podnety musia byť v uzatvorenej obálke a mať označenie „Podnety - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ“. Písomný podnet doručený na sekretariát školy a označený ako je hore uvedené, musí byť bezodkladne odovzdaný zodpovednej osobe.
   3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
   4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zrtvhahe@gmail.com. Predmetný spôsob podávania podnetov je oznamovateľom prístupný 24 hodín denne.
   5. Podnety prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

    

   ČI. IV

   Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

    

   1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba. Zodpovednou osobou je určená zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie (ďalej len „zodpovedná osoba“).
   2. Zodpovedná osoba je povinná prijať každý podnet.
   3. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
   4. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tejto smernice sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý patria (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).
   5. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tejto smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania. 
   6. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
   7. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
   8. Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.
   9. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
   10. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
   11. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
   12. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
   13. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vyrovnať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
   14. Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať osobe, ktorá podala podnet, najneskôr do 10 dní od jeho preverenia. Písomný podnet je zodpovedná osoba povinná zaslať v zmysle vyššie uvedeného na adresu podávateľa podnetu s výhradou doručenia „do vlastných rúk“.
   15. Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
   16. Z preverovania podnetu je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:
    1. ak podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
    2. ak vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, podávateľovi podnetu alebo iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka. 

   V takomto prípade je zodpovednou osobou zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie. Táto zodpovedná osoba postupuje pri preverovaní podnetu podľa tejto smernice.

   1. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu. Nedodržanie tejto povinnosti je závažným porušením pracovnej disciplíny.
   2. Ak sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

   ČI. V

              Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

    

   1. Na účely vedenia evidencie podnetov je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.
   2. Zodpovedná osoba je oprávnená bez súhlasu podávateľa podnetu spracúvať osobné údaje za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s podávateľom podnetu.
   3. Ďalej je zodpovedná osoba oprávnená bez súhlasu podávateľa podnetu spracúvať osobné údaje v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
    1. ktoré už boli zverejnené a náležite označené ako zverejnené,
    2. ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov zamestnávateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov zamestnávateľa a osobné údaje spracúvané na zaistenie bezpečnosti zamestnávateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody podávateľa podnetu, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,
    3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
    4. ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré podávateľ podnetu sám zverejnil alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jeho právneho nároku.

    

    ČI. VI

   Evidovanie podnetov

    

   1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje: (Príloha č.
   1. dátum doručenia podnetu,
   2. meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
   3. predmet podnetu,
   4. výsledok preverenia podnetu,
   5. dátum skončenia preverenia podnetu. 
   1. Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
   2. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.
   3. Evidencia podnetov je vedená pre každý kalendárny rok samostatne.

     

   ČI. VII

   Zachovanie mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet

    

   1. Pri preverovaní podnetu, najmä oboznamovaní s obsahom podnetu dotknutej osoby, je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     

   ČI. VIII

   Záverečné ustanovenia

    

   1. Táto smernica je prístupná obvyklým a bežne dostupným spôsobom všetkým zamestnancom Hotelovej akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné na webovom sídle školy a na sekretariáte školy.
   2. Zamestnávateľ zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tomto predpise a zákone o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a vyhotoví o tom záznam. (Príloha č.
   3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. 11. 2017.
   4. Touto Smernicou o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti sa zrušuje Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. zo dňa 11. 05. 2015.

      

    

    V Humennom dňa 23. 10. 2017

    

                                                                                               Ing. Mariana Chudíková

                                                                                                      riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole