• História školy

   •      Dňa 12. augusta 1977 bola daná do užívania deväťposchodová budova Odborného učilišťa Reštaurácií, okresného podniku v Humennom. Odborné učilište ROP, ako sa názov školy vžil medzi obyvateľmi mesta, bola zriadená za účelom prípravy odborníkov v trojročnom odbore kuchár a čašník, najmä pre potreby okresov Humenného, Michaloviec, Trebišova a Vranova nad Topľou. Súčasťou školy bol aj domov mládeže.

       Prvých 230 študentov vstúpilo na pôdu novozriadeného učilišťa 1. septembra 1977. Pod vedením Juraja  Buzinkaia pôsobilo na škole šesť  učiteľov  a šiesti majstrov odborného výcviku. V domove mládeže pracovali štyria vychovávatelia.

          V roku 1979 bol na škole zriadený štvorročný študijný odbor čašník, neskôr aj kuchár. Zároveň bola škola premenovaná na Stredné odborné učilište spoločného stravovania  v Humennom. Žiaci sa každoročné zúčastňovali gastronomických súťaží  Zenit, kde mohli preukázať svoje vedomosti v oblasti teórie a praxe. V tomto období sa tiež rozvíjajú družobné styky s učilišťom podobného typu v Třebíči.

         V školskom roku 1984/85 sa po prvýkrát otvára večerná škola pre pracujúcich, ktorá poskytuje možnosť získania úplného stredoškolského vzdelania s maturitou aj pre absolventov iných škôl .

         Spoločenské zmeny po roku 1989 sa premietli aj v zmenách učebného plánu v ekonomickej oblasti ( trhového hospodárstva, výpočtová technika). V septembri  1991 bola do funkcie nového riaditeľa SOU SS menovaná Mgr. Ľubov Lojanová. V tomto roku bol otvorený aj prvý ročník Dievčenskej odbornej školy, ktorej v roku 1993 ( k 1.8 1993) už poskytla priestory Stredná priemyselná škola chemická v Humennom.

         Po šestnástich rokoch činnosti SOU SS v Humennom sa v školskom roku 1992/93 otvára Hotelová akadémia  v Humennom. Súčasné päťročné štúdium poskytuje  väčší priestor na širšie a hlbšie osvojenie si cudzích jazykov, do vyučovacieho procesu sa zavádzajú nové predmety – marketing, základy manažmentu, účtovníctvo, informatika, cestovný ruch a iné.

       V tomto období otvára škola prevádzku v školskej jedálni, kde pod dozorom majstrov žiaci varia a obsluhujú personál školy i spolužiakov. Zvlášť bohatá a rôznorodá je mimoškolská činnosť školy. Žiaci získali vysoké ocenenia v odbornej činnosti, v celoslovenskej i zahraničnej súťaži barmanov SLOVAKIACUP a EUROCUP, v medzinárodnej súťaži GASTRA – ALIMENTA – EMBAL, GASTA. Svoju dlhoročnú tradíciu majú i rôzne výstavy ako napr. Plody zeme, Výstava jedál studenej kuchyne. 

        V novembri 1999 prevzala funkciu  riaditeľky  školy Ing. Glória Michalidesová.      Dňa 1. 9. 2000 sa začala písať história novej školy – Združenej strednej školy hotelových služieb.  ZSŠ HS vznikla zlúčením Hotelovej akadémie a SOU spoločného stravovania ako samostatná príspevková organizácia s právnou  subjektivitou. Zachovali sa všetky študijné a učebné odbory.

       V súčasnosti je na škole 18 klasických učební. Vyučovanie odborných predmetov prebieha v učebniach technológie,  učebniach stolovania,  učebniach jazykov, v učebni strojopisu, v  učebniach informatiky a odborných ekonomických predmetov.                  

        Dňa 14. 9. 2000 bola otvorená „ Siesta “ – stredisko odborného výcviku. Škola udržiava aj družobné styky so školami v Sanoku.a v Užhorode. Každoročná výmenná prax umožňuje žiakom rozšíriť obraz svojich vedomostí, skúseností  a zručností. Širokej verejnosti ich môžu prezentovať pri rôznych akciách, ako napr. Deň otvorených dverí, Burza informácií, Majstro Gastro a množstvo rôznych gastronomických akcií.

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole