• Školský poriadok

   •  Celý dokument si pozrite kliknutím na nižšie uvedený obrázok 

     

     

    Školský poriadok

     

    Školský poriadok

     

    OBSAH:

    Preambula

    A       Všeobecné ustanovenia

    A.1    Práva a povinnosti žiaka

    A.2    Povinnosti týždenníka

    A.3    Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca       

    B       Dochádzka na vyučovanie a organizácia štúdia

    B.1    Dochádzka žiaka do školy

    B.2    Uvoľňovanie žiaka z vyučovania a ospravedlňovanie hodín

    B.3    Prestup na inú školu a zmena študijného alebo učebného odboru

    B.4    Prerušenie štúdia

    B.5    Opakovanie ročníka

    B.6    Postup do vyššieho ročníka

    B.7    Zanechanie štúdia

    C       Pravidlá správania sa žiakov

    C.1    Zásady a inštrukcie pre správanie sa žiakov

    C.2    Žiakom je zakázané

    C.3    Ochrana proti šíreniu drog

    C.4    Starostlivosť o zovňajšok

    C.5    Opatrenia vo výchove

    C.6    Opatrenia vo výchove pre žiakov, ktorí nesplnili povinnú školskú dochádzku

    C.7    Exkurzie a školské výlety

    D       Hodnotenie a klasifikácia

    D.1    Hodnotenie a klasifikácia žiakov

    D1.1 Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie

    D 1.2 Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu

    D 1.3 Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu

    D 1.4 Klasifikácia v predmetoch v jednotlivých vzdelávacích oblastiach

    D.2    Celkové hodnotenie

    D.3    Komisionálne skúšky

    E        Prílohy

    E.1     Inštruktáž k všeobecným zásadám BOZP

    E.2     Zoznam prác a činností zakázaných žiakom

    E.3     Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

    E.4     Kritéria výberu žiakov na prax do zahraničia

     

     

    Preambula

     

    • Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Hotelovej akadémii, Štefánikova 28, Humenné zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky, v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne platných predpisov a vnútorného poriadku školy.
    • HA sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným subjektom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní žiakov školy.

     

    Vnútorný poriadok školy vychádza z vyšších právnych noriem, týkajúcich sa stredných škôl v Slovenskej republike.

     

    Riaditeľka Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, 066 01  Humenné  v súlade s  § 153 ods.1  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov (ďalej len  „zákon“) vydáva s účinnosťou od 1. novembra 2009 tento školský poriadok.

     

    Školský poriadok

     

    A    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

     

    A.1    Práva a povinnosti žiaka

     

    (1)  Žiaci majú právo:

    • na rovnosť bez rozdielu rasy, vierovyznania, pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia,  
    • na výchovu a vzdelávanie v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva,
    • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
    • na ochranu pred diskrimináciou,
    • na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou,  využívaním, obťažovaním a šikanovaním,
    • na prestávku na dodržiavanie psychohygieny,
    • vyjadriť svoj názor,
    • na neperzekvovanie za vyjadrený vlastný názor,
    • na omyl,
    • na informácie,
    • na objektívne hodnotenie,  oboznámenie s kritériami hodnotenia  a výsledkami klasifikácie  /ku každej písomnej práci má byť učiteľom vypracované bodové hodnotenie, hodnotenie musí byť jednoznačné/
    • na využívanie školských priestorov v medziach platných predpisov a noriem,
    • na predloženie učebných osnov a požiadať o konzultácie,
    • na predloženie svojich požiadaviek a návrhov na zmenu, zlepšenie práce v škole a triede,
    • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
    • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
    • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
    • na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi

          možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

    • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
    • na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom.

    (2) Žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami majú právo na rešpektovanie svojich potrieb /úprava podmienok na štúdium a ukončenie štúdia/.

    (3) Žiaci majú tieto povinnosti:

    • osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní, pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
    • chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí. Dodržiavať zásady BOZP a vykonávať všetky činnosti na TV i PV a OV v súlade s týmito zásadami.
    • byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení; vzhľadom na typ školy sú povinní sa na PV obliekať a byť upravení podľa zásad platných pre zariadenia spoločného stravovania (predpísané jednotlivé oblečenie),
    • šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. Za stratu učebnice uhradiť sumu podľa platných predpisov alebo zaobstarať jej kópiu. V  prípade  straty, poškodenia, zničenia majetku školy či organizácie kde žiak vykonáva PV, OV uhradí žiak tento v plnej výške podľa platných smerníc – špecifikovať,
    • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a

          vzdelávania,

    • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
    • ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
    • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského
    • zariadenia,
    • rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade

          so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými

         mravmi,

    • dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok

      7.40 – príchod do učebne

      7.45 –   8.30   1. vyuč. hodina

      8.30 –   8.35    prestávka

      8.35 –   9.20    2. vyuč. hodina

      9.20 –   9.30    prestávka

      9.30– 10.15    3. vyuč. hodina

    10.15 – 10.25    prestávka

    10.25 – 11.10    4. vyuč. hodina

    11.10 – 11.15    prestávka

    11.15 – 12.00    5. vyuč. hodina

    12.00 – 12.25    obedňajšia prestávka

    12.25 – 13.10    6. vyuč. hodina

    13.10 – 13.20    prestávka

    13.20 – 14.05    7. vyuč. hodina

    14.05 – 14.15    prestávka

    14.15 – 15.00   8. vyuč. hodina

    a plniť ďalšie pokyny školského poriadku.

     

    A.2    Povinnosti týždenníka

     

    1. Prácu týždenníkov v triede vykonávajú dvaja žiaci jeden týždeň.
    2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ.  Ak týždenník chýba, zastupuje ho žiak, ktorý nasleduje v zozname žiakov.
    3. Pred vyučovaním týždenník otvorí triedu, zotrie tabuľu, pripraví kriedu, pripraví čistú handru (špongiu), vyvetrá triedu, skontroluje prezúvanie spolužiakov, neprezutie hlási triednemu učiteľovi.
    4. Počas vyučovania týždenník hlási neprítomnosť žiakov, ak sa vyučujúci nedostaví do 5. minút na vyuč. hodinu, hlási to zástupcom pre teoretické vyučovanie, zodpovedá za poriadok v triede (tabuľa, katedra, odpadkový kôš), hlási každé poškodenie inventára školy.
    5. Počas prestávok týždenník zabezpečí vetranie triedy, utrie tabuľu, pripraví kriedu, čistú handru (špongiu), podľa pokynov vyučujúcich včas prinesie učebné pomôcky.
    6. Po vyučovaní týždenník zodpovedá za vyloženie stoličiek na lavice, zodpovedá za čistotu v laviciach a okolo odpadkového koša, zodpovedá za zmazanie tabule, uzamknutie triedy a odovzdanie kľúča na vrátnici. Na konci týždňa zoberie domov vyprať uterák.
    7. Za správne vykonávanie svojich povinností zodpovedajú týždenníci triednemu učiteľovi.
    8. Uvedené povinnosti týždenníci vykonávajú i v odborných učebniach a v učebniach pri delených vyučovacích hodinách.

     

    A.3    Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca

     (1) Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti  má právo na:

    a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany žiakov, rodičov a iných osôb,

    b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,

    c) účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského zariadenia,

    d) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností,

    e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj žiakov a rozvoj ich kompetencií,

    f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom o pedagogických zamestnancoch a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,

    g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.

    (2) Pedagogický zamestnanec je povinný:

    a) chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu,

    b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

    c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

    d) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom,

    e) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka,

    f) pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,

    g) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

    h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,

    i) vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

    j) poskytovať žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

    k) pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

     

    B    DOCHÁDZKA NA VYUČOVANIE A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

     

    B.1 Dochádzka žiaka do školy

    (1) Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne podľa platného rozvrhu hodín. Príchod  žiaka do školy je minimálne 5 minút pred začiatkom vyučovania podľa platného rozvrhu.

    (2) Žiak je povinný zúčastňovať sa na všetkých povinných a povinne voliteľných vyučovacích predmetoch. 

    (3) Počas neprítomnosti vyučujúceho podľa platného rozvrhu hodín sa môže vyučovanie začať neskôr alebo ukončiť skôr. S touto skutočnosťou musí byť vyslovený informovaný súhlas plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka.  Informovaným súhlasom sa rozumie – písomný súhlas fyzickej osoby, na ktorom sa okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu.

     

    (4) Prípadné zmeny platného rozvrhu hodín oznámi zástupca pre TV prostredníctvom triednych učiteľov v triede deň pred konanou zmenou.

     

    B.2 Uvoľnenie žiaka z vyučovania a ospravedlňovanie hodín podľa Vyhlášky č. 314/2008 - § 10

     

    (1) Žiak strednej školy dochádza na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuje sa na vyučovaní všetkých povinných vyučovacích predmetov, voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil, a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.

    (2) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

     (3) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia oznámi najneskôr do dvoch dní triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy dôvod neprítomnosti.

    (4) Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo  sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti.

     (5) Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni  ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

    (6) Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, zástupcom zariadenia alebo lekárom, u plnoletého žiaka na základe vlastného písomného ospravedlnenia.

    (7) Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením, na základe vyjadrenia

    posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.

    (8) Ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť plnoletého žiaka alebo na žiadosť zákonného zástupcu, zástupcu zariadenia a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne znevýhodnenému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok.

    (9) Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť plnoletého žiaka alebo na žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia mimoriadne nadanému, talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.

     

    B.3  Prestup na inú strednú školu

    (1) Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.

    (2) Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ školy určil.

     

     

    B.4 Prerušenie štúdia a zmena študijného alebo učebného odboru

     (1) Riaditeľ strednej školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho žiadosť, najviac na tri roky; riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo jej

    zákonného zástupcu prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť štúdium podľa individuálneho učebného plánu.

    (2) Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná  spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore, a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ určil.

     (3) Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

     

    B. 5 Opakovanie ročníka

    (1) Riaditeľ strednej školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca.

    (2) Ak riaditeľ strednej školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom strednej školy uplynutím posledného dňa  školského roka príslušného ročníka.

     

    B.6 Postup do vyššieho ročníka

    (1) Do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka vzdelávacieho programu strednej školy okrem žiaka, ktorý bol celkovo hodnotený podľa § 55 ods. 16 školského zákona.

    (2) Nadaného žiaka môže riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy preradiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka na základe výsledkov komisionálnej skúšky. Maloletého žiaka možno preradiť bez absolvovania predchádzajúceho ročníka do vyššieho ročníka len so súhlasom zákonného zástupcu.

     

    B.7 Zanechanie štúdia

    (1) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca.

    (2) Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

     

    C. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  ŽIAKOV

     

    C.1 Zásady a inštrukcie pre správanie žiakov na SOŠ

    (1) Školská budova sa otvára o 6.45 hod. a zatvára o 20.00 hod. Vyučovanie začína o 7.45 hod. Záujmové krúžky pracujú od 14.15 hod. do 16.00 hod. (resp. podľa rozhodnutia riaditeľa školy).

    (2) Úradné záležitosti vybavuje sekretariát počas úradných hodín.

    (3) Do riaditeľne, pracovne zástupcov, kabinetov, na sekretariát, oddelenia ek. úseku sa vstupuje po zaklopaní.

    (4) Do zborovne, na vrátnicu sa nevstupuje (okrem žiakov vykonávajúcich OV a prax).

    (5) Žiadosti o štipendium potvrdenia o návšteve školy pre soc. poisťovňu, potvrdenia cestovných preukazov podáva prostredníctvom tr. učiteľa v septembri.

    (6) Po ukončení štúdia potvrdí príslušných referentov, správcov zbierok, vedúcej jedálne výstupný list žiaka.

    (7) Na vyučovanie prichádza včas, najneskôr 5 minút pred vyučovaním.

    (8) Do školy chodí slušne a vhodne oblečený (nie v športovom úbore) a v šatni sa prezuje do čistej obuvi. Topánky , kabát, vetrovku, bundu odloží v šatni.

    (9) Na začiatku vyučovacej hodiny, OV, praxe zaujme svoje miesto a z vyučovacej hodiny, OV, praxe sa vzdiali iba so súhlasom vyučujúceho, MOV.

    (10) Počas vyučovania nevyrušuje, správa sa disciplinovane a vykonáva pokyny vyučujúceho, MOV.

    (11) Cez prestávky sa načas premiestňuje do pridelených učební.

    (12) Zakazuje sa vychádzať na balkóny počas vyučovania, prestávok i počas pobytu v školskom internáte a behať po chodbách.

    (13) Počas voľných hodín a prestávok nesmie žiak opustiť budovy školy.

    (14) Počas obedňajšej prestávky žiaci konzumujú obed v školskej jedálni alebo sa zdržiavajúci v triede (na chodbe). Poštovú poukážku na stravné lístky je povinný uhradiť do začiatku nového mesiaca. V jedálni dodržiava určený poriadok.

    (15) Zakazuje sa zdržiavať v priestoroch školy alebo pracoviska po skončení vyučovania alebo pracovnej doby.

     

    C.2 Žiakom je zakázané

    (1) Fajčiť v areáli školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach organizovaných školou (areál školy je okolie školy a okolie reštaurácie Hviezda).

    (2) Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.

    (3) Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (magnetofóny, CD, prehrávače, tranzistory, elektronické hry, spol. hry, knihy, časopisy).

    (4) Svojvoľne opustiť budovu školy počas vyučovania.

    (5)Mať zapnutý mobilný telefón a manipulovať s ním počas vyučovania, nabíjať mobilný telefón počas vyučovania a prestávok.

    (6) Zdržiavať sa v triede v topánkach a vrchných odevoch, prípadne odkladať ich v triede.

    (7) Používať športovú obuv používanú na hodinách TV ako prezuvky.

     

    C.3 Ochrana proti šíreniu drog v školskom prostredí

    (1) Vytvárať podmienky na mimoškolskú činnosť, rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov.

    (2) Aktívne podporovať športovú činnosť žiakov, prácu PK, triednych učiteľov v rámci školských činností a akcií organizovanými v spolupráci s inými organizáciami.

    (3) Vytvárať priestor pre osvetovú a preventívnu činnosť koordinátora protidrogových aktivít a jeho spoluprácu s tr. učiteľmi.

    (4) Využiť spoluprácu tr. učiteľ – rodič, vedenie školy – rodičovská rada pre zapojenie a informovanosť rodičov do činnosti organizovaných školou v oblasti protidrogových aktivít a prevencie.

    (5) V prípade podozrenia o užívaní drog či iných návykových aktivít koordinátor protidrogovej prevencie v spolupráci s výchovným poradcom a tr. učiteľom informuje zákonného zástupcu.

    (6) V prípade podozrenia o užívaní či šírení drog či iných návykových látok informuje riaditeľstvo školy o tomto stave príslušné orgány št. správy.

     

    C.4 Starostlivosť o zovňajšok

     (1) Požiadavky na celkovú úpravu žiakov:

    -  žiak chodí slušne, bez výstredností oblečený a upravený

    -  vlasy vždy čisté, primerane ostrihané a upravené, chlapci – krátky pánsky strih

    -   nechty ostrihané, čisté bez lakovania

    -  nápadné maľovanie, nosenie pírsingu zakázané

    -  osobná hygiena – čistota tela, bielizne, oblečenia

    -  bezchybné spoločenské vystupovanie v škole i na verejnosti a dobrá reprezentácia školy.

    (2) Každý žiak na prax a akcie organizované školou má mať pracovné oblečenie, predpísanú obuv, byť čisto a vkusne upravený.

     

     

    C.5 Opatrenia vo výchove

     (1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

    (2) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie.

    (3) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

    Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia

    bezodkladne privolá

    a) zákonného zástupcu,

    b) zdravotnú pomoc,

    c) Policajný zbor.

    (4) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

    (5) Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.  Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

     

    C.6 Opatrenia vo výchove pre žiakov, ktorí nesplnili povinnú školskú dochádzku

     

     (1) Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená.

    (2) Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole v počte 4 vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.

    (3) Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, na jednej až štyroch vyučovacích hodinách udelí žiakovi triedny učiteľ napomenutie.

    (4) Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole podľa ods. 2 opakovane, alebo viac ako 4 vyučovacie hodiny oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.

    (5) Za neospravedlnenú neprítomnosť žiak, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, na viac ako štyroch vyučovacích hodinách udelí žiakovi riaditeľ školy pokarhanie.

    (6) Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, na viac ako štyroch vyučovacích hodinách alebo neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajúcu viac ako dva vyučovacie dni, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, sa zníži žiakovi známka zo správania.

    (7) Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia vyplácania prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi a oznámi sa obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a okresnému úradu, v ktorej územnej pôsobnosti sa obec nachádza.

    (8) Počet 60 vyučovacích hodín v jednom školskom roku sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky pre účely podnetu na začatie priestupkového konania.

    (9) Oznámenie riaditeľa podľa ods. 7 obsahuje príslušné doklady, ktoré preukazujú všetky konania, ktoré škola vykonala voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.

     

    C.7 Exkurzie, školské výlety a lyžiarske výcviky

    (1) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú aj exkurzie, školské výlety a lyžiarske výcviky, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu a sú súčasťou plánu práce školy.

    (2) Hromadné školské akcie /exkurzie, školské výlety a lyžiarske výcviky/ sa môžu organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.

    (3)  Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. Školský výlet možno predĺžiť s informovaným súhlasom zákonných zástupcov alebo  plnoletého žiaka o dva dni pracovného pokoja.

    (4)  Tri dni pred uskutočnením hromadnej školskej akcie je vedúci tejto akcie povinný vyplniť tlačivo „Návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie“ a napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa hromadnej školskej akcie nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.

    (5) Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom.

     (6)  Na výlete a exkurzii na jedného pedagogického pracovníka pripadá najviac 25 žiakov. Bez ohľadu na počet žiakov musia dozor v autobuse, prípadne v inom dopravnom prostriedku zabezpečovať počas prepravy najmenej dvaja pedagogickí pracovníci

    (7  Vedúci hromadnej školskej akcie je povinný vopred poučiť žiakov o správaní, vhodnom obutí a oblečení.

    (8)  Kúpanie na výletoch sa povoľuje len na kúpaliskách s plavčíkom. Pred kúpaním je potrebné ohlásiť príchod žiakov na kúpalisko plavčíkovi. Pri kúpaní sa v hlbokej vode môže do vody vstúpiť  najviac 10 žiakov za dozoru pedagogického pracovníka, ktorý je dobrým plavcom

     (9 Pri spiatočnej ceste musia byť žiaci dopravení až do miesta sídla školy. Žiakom, ktorí majú trvalé bydlisko v blízkosti trasy spiatočnej cesty, môže vedúci hromadnej školskej akcie povoliť výstup z autobusu na bezpečnom mieste, čo najbližšie k miestu trvalého bydliska žiaka. Výstup z autobusu povoľuje vedúci na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

    (10)  Pri nastupovaní a vystupovaní z autobusu je potrebné voliť bezpečné miesto, aby sa predišlo prípadnému úrazu.

    (11)  Príchod z hromadnej školskej akcie treba plánovať tak, aby dochádzajúci žiaci mohli bezpečne a včas docestovať ešte v ten deň do miesta svojho trvalého bydliska.

    (12) Na hromadných školských akciách žiaci sú povinní dodržiavať pokyny pedagogického dozoru.

     

     

    D   Hodnotenie a klasifikácia

     

    D. 1 HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

    (1) Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa školského zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov

    a) slovným hodnotením,

    b) klasifikáciou,

    c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

    (2) Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.

    (3) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.

    (4) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch

    sa klasifikuje týmito stupňami:

    a) 1 – výborný,

    b) 2 – chválitebný,

    c) 3 – dobrý,

    d) 4 – dostatočný,

    e) 5 – nedostatočný.

    (5) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

    a) 1 – veľmi dobré,

    b) 2 – uspokojivé,

    c) 3 – menej uspokojivé,

    d) 4 – neuspokojivé.

    (6) Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:

    a) prospel s vyznamenaním,

    b) prospel veľmi dobre,

    c) prospel,

    d) neprospel.

    (7) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

     (8) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

     (9) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

     (10) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.

    (11) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.

    (12) Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky; v strednej škole môže opakovať

    ročník na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom školy.

    (13) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí.

    (14) Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov podľa § 7 ods. 6 školského zákona  je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov.

    (15) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

    (16) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

    (17) Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

     (18) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy  v súlade s platnou legislatívou.

    (19) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

    (20) Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa neklasifikuje zo správania.

    (21)V súlade s učebnými plánmi sa vyučovacie predmety etická výchova a náboženská výchova neklasifikujú. V katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

    (22) Hotelová akadémia poskytuje  výsledky hodnotenia a klasifikácie žiaka denného štúdia rodičovi, zákonnému zástupcovi žiaka alebo osobe, ktorá má voči plnoletému žiakovi vyživovaciu povinnosť (ďalej len „zákonný zástupca žiaka“).

    (23) Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov, príp. majster odbornej výchovy. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných zástupcov žiaka preukázateľným spôsobom.

    (24) Zákonných zástupcov žiaka informuje o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ pravidelne na triednej schôdzi, kde ich oboznámi s výsledkami práce za uplynulé obdobie.


    D.1.1 Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie

     

    Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížená na základe správania žiaka.

     

     1. Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu.
     2. Žiak má právo
     3. vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
     4. dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
     5. na objektívne hodnotenie.
     6. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežná a súhrnná klasifikácia. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.
     7. Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.
     8. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať so záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.
     9. V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri  klasifikácii známkou uviesť slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce.


    D.1.2 Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu

     

    Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

    (1) sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,

    (2) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

    (3) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy

    (4) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno – pedagogického poradenstva a prevencie,

    (6) rozhovormi so žiakom.

    (7) Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom hárku. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací postup žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.

    (8) Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát.

    (9) Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.

    (10) Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín kontrolnej písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút,  učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného druhu.


    D.1.3 Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu

     

    1. Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou.

     

    1. Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.

     

    1.  

     Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú:

    - známky z ústnych odpovedí,

    - známky z písomných prác,

    - posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon.

    (4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode.

    (5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.


    D.1.4 Klasifikácia v predmetoch v jednotlivých vzdelávacích oblastiach

     

    (1) Klasifikácia v predmetoch v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je uvedená v Metodickom pokyne na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl vydaným Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorý je uvedený v prílohe E.3.


    D.2  Hodnotenie a klasifikácia správania

    Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

     

    (1) Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.

    (2) Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7.

    (3) Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.

    (4) Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku.

    (5) Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov.

    (6) Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

    (7) Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.

     


    D. 3 Komisionálne skúšky

    (1) Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky

    a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách,

    b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,

    c) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

    d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

    e) ak vykonáva opravné skúšky,

    f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách,

    g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

    h) pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,

    i) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,

    j) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

    k) pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24 školského zákona,

    l) vo vzdelávaní v základných školách na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 30 ods. 5 školského zákona.

     

    (2) Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

     

    (3) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

     

    (4) O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 rozhodne riaditeľ školy.  Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

     

    E.1 Inštruktáž k všeobecným zásadám BOZP

    E.2 Zoznam prác a činností zakázaných žiakom

    E.3     Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl – je zverejnený na www. hahe.edupage.org., www.minedu.sk

     

    E.4 Kritéria výberu žiakov na prax do zahraničia

     

    Žiak, ktorý sa uchádza o prax v zahraničí musí splniť tieto kritéria:

     

    1. V deň nástupu na zahraničnú prax mal by mať 18 rokov.
    2. Dobrý zdravotný stav.
    3. Počas štúdia v každom klasifikačnom období správanie – veľmi dobré.
    4. Počas štúdia v každom klasifikačnom období celkové hodnotenie prospel.
    5. Prax alebo odborný výcvik – dochádzka minimálne 70%.

    6.  Počas štúdia v každom klasifikačnom období prax alebo odborný výcvik hodnotený 

          známkou najhoršie dobrý (3).

    7.  Počas štúdia v každom klasifikačnom období požadovaný jazyk hodnotený známkou  

          najhoršie dobrý (3).

    1. Zodpovedný vzťah a primeraná zručnosť  k zvolenej profesii.
    2. Výber a  súhlas, aby žiak vykonal zahraničnú prax dáva triedny učiteľ po dohode s vyučujúcimi.

       10.    Pred nástupom na zahraničnú prax žiak bude mať ukončenú klasifikáciu. Za každý 

    predmet (10dní) pred nástupom predloží triednemu učiteľovi klasifikáciu s podpisom vyučujúceho.

     

     

    Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné

     

    DODATOK č. 1/2010

    k školskému poriadku

     

    S účinnosťou  od 15. apríla 2010   sa školský poriadok mení a dopĺňa takto:

     

    1.  Za bod A.3 sa vkladá bod  A.4  Práva a povinnosti zákonného zástupcu

     

     

        (1)  Zákonný zástupca žiaka má právo:

    a)   žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole a v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

    b)   oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školského zariadenia a školským poriadkom,

    c)   byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

    d)   na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

    e)   zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

    f)    vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

    g)   byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

        (2)  Zákonný zástupca žiaka je povinný:

    a)  vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

    b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

    c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

    d)  informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

    e)   nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne alebo svojou nedbanlivosťou zavinil,

    f)  dbať o to, aby jeho dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas; dôvody neprítomnosti svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

     

     

    Predkladá: Ing. Chudíková, Mgr. Mihaľová

     

    V Humennom, 13. 04. 2010  

     

     

                                                                                                   ................................................

                                                                                                   Ing. Glória Michalidesová

                                                                                                        riaditeľka školy

     

     

     

     

     

     

    Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné

     

    DODATOK č. 2/2012

    k školskému poriadku

     

    S účinnosťou  od 1. októbra 2012   sa školský poriadok mení a dopĺňa takto:

     

    1.  V bode  A.1    Práva a povinnosti žiaka, odstavci (3) Žiaci majú tieto povinnosti sa mení vyučovací čas a rozsah prestávok takto:

     

      7.40 – príchod do učebne

      7.45 –   8.30   1. vyuč. hodina

      8.30 –   8.35    prestávka

      8.35 –   9.20    2. vyuč. hodina

      9.20 –   9.30    prestávka

      9.30– 10.15    3. vyuč. hodina

    10.15 – 10.25    prestávka

    10.25 – 11.10    4. vyuč. hodina

    11.10 – 11.15    prestávka

    11.15 – 12.00    5. vyuč. hodina

    12.00 – 12.25    obedňajšia prestávka

    12.25 – 13.10    6. vyuč. hodina

    13.10 – 13.15    prestávka

    13.15 – 14.00    7. vyuč. hodina

    14.00 – 14.05    prestávka

    14.05 – 14.50   8. vyuč. hodina

     

    Predkladá: Ing. Chudíková

     

    V Humennom, 28. 08. 2012  

     

     

                                                                                                   ................................................

                                                                                                           riaditeľka školy

     

     

    Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné

     

    DODATOK č. 1/2015

    k školskému poriadku

     

    S účinnosťou  od 1. marca 2015   sa školský poriadok mení a dopĺňa takto:

     

    1. Za odstavec (4) v bode D.3 sa vkladá odstavec (5)

     

    (5) Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na návrh vyučujúceho, a žiak k termínu klasifikácie za príslušné klasifikačné obdobie (polrok, koniec roka) vymešká 30 % a viac z celkového počtu odučených hodín z niektorého vyučovacieho predmetu. Nariadenie takejto komisionálnej skúšky sa uskutoční pre klasifikačnou poradou v danom polroku.

     

    Predkladá: Ing. Chudíková

     

    V Humennom, 17. 02. 2015

     

     

     

                                                                                                   ................................................

                                                                                                           riaditeľka školy

     

     

     

     

    Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné

     

    DODATOK č. 1/2016

    k školskému poriadku

     

    S účinnosťou  od 1. septembra 2016   sa školský poriadok mení a dopĺňa takto:

     

    1.  V bode  A.1    Práva a povinnosti žiaka, odstavci (3) Žiaci majú tieto povinnosti sa mení vyučovací čas a rozsah prestávok takto:

     

      7.40 – príchod do učebne

      7.45 –   8.30   1. vyuč. hodina

      8.30 –   8.35    prestávka

      8.35 –   9.20    2. vyuč. hodina

      9.20 –   9.30    prestávka

      9.30– 10.15    3. vyuč. hodina

    10.15 – 10.25    prestávka

    10.25 – 11.10    4. vyuč. hodina

    11.10 – 11.15    prestávka

    11.15 – 12.00    5. vyuč. hodina

    12.00 – 12.30    obedňajšia prestávka

    12.30 – 13.15    6. vyuč. hodina

    13.15 – 13.20    prestávka

    13.20 – 14.05    7. vyuč. hodina

    14.05 – 14.10    prestávka

    14.10 – 14.55   8. vyuč. hodina

     

     

     

    V Humennom, 31. 08. 2016  

     

     

                                                                                                   ................................................

                                                                                                     Ing. Mariana Chudíková

                                                                                                        riaditeľka školy

     

     

     

    Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné

     

    DODATOK č. 1/2018

    k školskému poriadku

     

    V zmysle Rozhodnutia štatutárneho zástupcu Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné o organizačnej zmene č. 3/2018 zo dňa 25. 06. 2018 sa s účinnosťou  od 1. septembra 2018   v školskom poriadku nahrádza text „zástupca školy pre teoretické vyučovanie“ textom „vedúci pedagogický zamestnanec pre teoretické vzdelávanie“ v celom texte a vo všetkých tvaroch.

     

     

    V Humennom, 24. 08. 2018

     

     

     

                                                                                                   ................................................

                                                                                                     Ing. Mariana Chudíková

                                                                                                        riaditeľka školy

     

     

     

     

     
  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole