• Informatika

    • Základné pojmy: údaj, informácia.

      

     Informatika je vedný odbor zaoberajúci sa štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využitím informácií.

     Údaje = data Þ ľubovoľný informačný obsah - správa prechádzajúci komunikačným kanálom, alebo uložený na nosiči údajov (záznamovom médiu)

     Informácia je správa, údaj, ktorý má hodnotu (subjektívna, objektívna).

      

     Typy údajov:                textové,

                                          číselné,

                                          grafické,

                                          zvukové,

                                          a rôzne iné.

      

     Informačný proces:           zber,

                                          uchovávanie,

                                          spracovanie

                                          prezentovanie informácii.

      

     Komunikácia je prenos najrozličnejších informačných obsahov.

     -         verbálna,

     -         písomná,

     -         telefón,

     -         TV, rádio,

     -         Internet

      

     Bity, bajty, DPI.

      

     Základné jednotky množstva informácii

      

     Všetky údaje v počítači sú uložené pomocou 0 a 1

     BIT (1b) = najmenšia jednotka informácie

     - BInary digiT – dvojkové číslo

     - má dve hodnoty: 1 (áno, zapnuté) a 0 (nie, vypnuté)

     BAJT(1B=8b) = základná jednotka informácie

     - Byte – slovo

     - má 28 = 256 kombinácií

     Ďalšie jednotky:

     1 Kb  (kilobit)         = 1024 bitov           

     1 KB (kilobajt)          = 210 B = 1024 B

     1 MB (megabajt)          = 220 B = 1024 kB

     1 GB (gigabajt)          = 230 B = 1024 MB

     1 TB (terabajt)          = 240 B = 1024 GB

     Kódovanie grafiky

     Obrázky v počítači sa skladajú z bodov (pixelov). Kvalita obrázku je daná počtom bodov a farebnou hĺbkou.

     Množstvo údajov = počet bodov x far. hĺbka

     Používané farebné hĺbky:

       1b         21  = 2 farby

       8b         28  = 256 farieb

     16b         216 = 65 000 farieb (high color)

     24b         224 = 16,7mil. farieb (true color)

      

      

      

     Súbory a priečinky.

      

     Súbor (file) je logicky súvisiaca množina údajov. Sú odlíšené svojim menom a príponou.

     1.     programy – súbory vytvorené programátormi;

     2.     dokumenty – súbory vytvorené užívateľmi (nami).

     Niektoré prípony súborov:

     aaa.txt – textový súbor;

     .doc – dokument v MS Worde;

     .bmp, .jpg, jpeg – grafické súbory;

     .xls – tabuľkový súbor v MS Exceli.

      

     Priečinok (folder) je štruktúra, slúžiaca na sprehľadnenie uložených súborov i priečinkov.

     Cesta (path) je zoznam všetkých priečinkov, cez ktoré musíme prejsť od koreňového priečinka k danému súboru.

     Príklad:           D:\dokumenty\4CH1\zadanie.doc

      

      

     História a súčasnosť počítačov.

     nultá generácia:

     -         R. 1933 prvý počítač, princíp elektromagnetických relé

     -         funkčnosť - pár desiatok operácii za sekundu

     -         inteligencia na úrovni dnešnej vreckovej kalkulačky

     -         (pomohol urýchliť konštrukciu atómovej bomby na konci II. svetovej vojny)

     prvá generácia: (1946 – 1954)

     -         elektromechanické prvky boli nahradené čisto elektronickými, hlavne rýchlejšími elektrónkami

     -         funkčnosť - asi 2000-násobné zrýchlenie, hmotnosť 30 ton, chladenie pomocou dvoch leteckých motorov

     druhá generácia: (1955 – 1964)

     -         polovodičové súčiastky Þ podstatná zmena rozmerov

     -         sálové počítače (vznik firiem IBM, Hawlett Packard)

     -         prvé použitie V/V zariadení (klávesnica, displej),

     -         začali sa používať magnetické pásky a disky,

     -         vznikajú prvé programovacie jazyky

     tretia generácia: (1965 – 1974)

     -         integrovaný obvod - revolúcia vo výpočtovej technike

     -         sálové počítače sa zmenšujú na skriňové

     štvrtá generácia: (1975 – 1990)

     -         vznik mikroprocesoru Þ rýchlosť rádovo desiatky miliónov operácii za sekundu,

     -         osobné počítače (PMD 85, Commodore, Apple,...)

     piata generácia: (1990 - 

     -         sa od 4.generácie líši len architektúrou a spôsobom programovania

     -         vznik lokálnych, neskôr globálnych sieti

      

      

      

      

     Technické vybavenie počítačov - hardvér.

     Základná jednotka

     -         skrinka, v ktorej sú ako stavebnica uložené jednotlivé komponenty, pripájajú sa k nej prídavné zariadenia – klávesnica, myš, monitor, ...

     -         skrinka naležato – desktop

     -         nastojato – tower

     Pohľad spredu:

     -         power – sieťový vypínač

     -         kontrolky diskov (pevného, pružného, kompaktného)

     -         kontrolka power

     Pohľad zozadu:

     -         sériový port(9) – pomalý, prenos rýchlosťou 115 Kb/s

     -         paralelný port(25) – rýchlejší

     -         USB port – moderný, rýchly, rýchlosť 12 Mb/s alebo 480 Mb/s

     -         Port PS/2 – okrúhly, na pripojenie klávesnice a myši

     -         VGA – na pripojenie monitora

     -         RJ-45 – na pripojenie siete

     Pohľad dovnútra:

     -         Základná (matičná) doska slúži na pripájanie počítačových komponentov.

     -         Procesor (mozog počítača) riadi a vykonáva činnosť počítača. V najväčšej miere určuje celkový výkon PC zostavy. Jeho výkon je daný typom a taktovacou frekvenciou.

     -         Operačná pamäť (RAM) slúži procesoru na veľmi rýchle čítanie a zápis spracovávaných údajov. Jej obsah sa po vypnutí vymaže. Minimum 256MB, odporúčané 512MB a viac.

     -         Rozširujúce kartysieťová, grafická, televízna, zvuková, modem, ...

     -         Diskové zariadenia – FDD, HDD, CD-ROM, CD-RW, Combo, DVD-ROM, DVD-RW

      

      

      

      

     Vnútorné a vonkajšie pamäte.

     Vnútorné pamäte

     = operačná pamäť, slúži na veľmi rýchle čítanie a zapisovanie spracovávaných údajov

     1.     ROM (read only memory)

     -         slúži len na čítanie Þ trvalá pamäť

     -         sú v nej uložené informácie, ktoré riadia počítač po zapnutí

     2.     RAM(random acces memory/read and memory)

     -         po zapnutí počítača sa do nej zapisujú informácie ako OS, spúšťané programy, vstupy z klávesnice, myši,diskety apod.

     -         WIN 98 Þ 32 MB, opt. 64 MB

     -         WIN 2000 Þ 64 MB, opt. 256 MB

     -         WIN XP Þ 256 MB, opt. 512MB

     -         Vista/Windows 7 Þ 1 GB, opt. 2 GB

     = harddisk (pevný disk), slúži na ukladanie dát a programov

     Vonkajšie pamäte

     umožňujú trvalé uchovanie údajov.

     Najpoužívanejšie sú:

     ·        Disketa – pružný disk (1,44 MB)

     ·        USB kľúč, pamäťové karty

     ·        CD nosiče:

     o       CD – kompaktný disk len na čítanie (700 MB)

     o       CD – R – umožňuje jeden zápis, viacnásobné čítanie

     o       CD – RW – viacnásobný zápis i čítanie

     o       DVD – univerzálny digitálny disk (4,7 GB – 17 GB)

      

      

     Vstupno – výstupné zariadenia.

      

     Vstupné zariadenia

     = všetky zariadenia, ktoré slúžia na zadávanie vstupných informácií pre prácu počítača

     1.     Klávesnica

     2.     Disketové mechaniky

     3.     CD/DVD mechaniky

     4.     Sieť/modem

     5.     Scaner, fotoaparáty, kamery a pod.

      

     Výstupné zariadenia

     = všetky zariadenia, pomocou ktorých sa uchovávajú informácie smerujúce von z počítača

     1.  Tlačiareň

     2.     Disketové mechaniky

     3.     CD/DVD napaľovačky

     4.     Sieťové pripojenia a pod.

      

     Programové vybavenie – Software.

      

     Softvér (SV) – programové vybavenie počítača

     Rozlišujeme tieto kategórie:

     1.     operačné systémy (OS)         - je súbor programov, ktorý riadi a kontroluje činnosť HV, ale i SV v počítači.

     2.     programovacie prostredia         - nám umožňujú zapisovať, spúšťať a ladiť vlastné programy. Napr. Borland Pascal, Java, Html.

     3.     aplikácie         - užívateľské programy delíme na:

     a.    textové editory (MS Word)

     b.    tabuľkové procesory (MS Excel)

     c.     grafické editory (Corel Draw)

     d.    databázové systémy (MS Access)

     e.     prezentačné, antivírusové, relaxačné, audiovizuálne, zvukové a iné

     4.     nástroje         - programy uľahčujúce prácu s počítačom, slúži na nastavenie vlastností počítača, OS i ďalších aplikácií.

     5.     informačné systémy         - systém aplikácií používajúci sa napr. na letisku, v banke a pod.

      

     Operačný systém (OS)

     -         je súbor programov, ktorý riadi a kontroluje činnosť HV, ale i SV v počítači;

     -         bez OS je počítač nefunkčný;

     -         všetky ostatné programy využívajú služby OS.

     1.     MS DOS – Microsoft Disk Operating Systém

     -       textový OS

     -       vznikol v roku 1981

     -       v minulosti dominoval na osobných počítačoch

     2.     MS Windows

     -       vznikol v roku 1985 ako grafický OS

     -       má celú rodinu aplikácií a mnoho verzií(3,95,98,ME,NT,2000,XP,Vista,W7)

      

     Systém Windows – pracovná plocha.

     Systém Windows

     Charakteristika:

     -         spätná kompatibilita so staršími verziami;

     -         grafický OS; umožňuje beh viacerých aplikácií súčasne;

     -         programy vytvorené pre W sa obsluhujú podobne;

     -         programy bežiace pod W môžu medzi sebou komunikovať;

     -         obsahuje programy a funkcie;

     -         uľahčuje komunikáciu v sieti.

     Popis pracovnej plochy

     Pracovná plocha – podklad

     Ikona – malý grafický obrázok symbolizujúci funkcie. Typy ikon:  

           -     ikony dokumentov,

     -         ikony priečinkov,

     -         ikony odkazov,

     -         ikony vytvorené inštaláciou.

     Okno je obdĺžnik zvyčajne s meniteľnou veľkosťou, ktorý možno po pracovnej ploche presúvať.

     -         môže ich byť viac,

     -         môžu sa prekrývať,

     -         jedno je aktívne,

     -         môžeme medzi nimi prenášať údaje.

     Panel úloh umožňuje:

     -         spúšťať programy,

     -         otvárať dokumenty,

     -         vyhľadávať dokumenty,

     -         konfigurovať počítač,

     -         prepínať medzi spustenými oknami

     -         a poskytuje základné informácie.

      

      

      

     Práca s myšou, práca s klávesnicou.

      

     1. Práca s myšou

     Myš má zvyčajne dve tlačidlá:           - ľavé (primárne)      - pravé (sekundárne).

     Myš nám umožňuje:          ukázať, označiť - kliknúť ľavým tlačidlom myši,

     vyvolať lokálne menu - kliknúť pravým tlačidlom,

     spustiť - dvojklik, chytiť a presunúť.

     2. Práca s klávesnicou - význam niektorých kláves:

     ·       Kurzorové šípky – umožňujú pohyb v smere o znak (¬, ®), o riadok (­, ¯)

     ·       Home, End – presunie kurzor na začiatok/koniec riadku

     ·       Pg Up/Down - presunie kurzor o obrazovku nahor/nadol

     ·       Tab – posunie kurzor v závislosti od nastavenia

     ·       Num Lock – prepína funkciu klávesov v numericke

     ·       Caps Lock – prepínač písania veľkých/malých znakov

     ·       Shift - dočasný preraďovač horných znakov

     ·       Ctrl - slúži na riadiace akcie z klávesnice

     ·       Alt + podčiarknuté písmeno = voľba z hlavného menu;

     + shift = prepínanie klávesníc;

     + kódové číslo znaku = zápis znaku (napr. ALT + 64 = @, ALT + 92 = \)

     ·       Enter – potvrdenie akcie a ukončenie riadku

     ·       Del – Delete – zmaže znak za kurzorom

     ·       Back Space - zmaže znak pred kurzorom

     ·       Esc – escape – zrušenie voľby

     ·       Space – medzerník – prázdny znak

     ·       F1, …., F12 – funkčné klávesy

     ·       Insert – prepína režim vkladania a prepisojjjjjjjja textu

     ·       Break Space – prerušenie

     ·       ÿ - vyvolá Štart z panela úloh a iné …

      

      

     Panel úloh.

      

     = umožňuje spúšťať programy, otvárať dokumenty, vyhľadávať súbory,  konfigurovať počítač, prepínať medzi spustenými oknami,...

      

     Obsahuje:

     -         ŠTART Þ spustenie hlavého menu WIN

     -         Rýchle spustenie Þ ikony; jedno kliknutie

     -         Ikony spustených programov(otvorené okná)

     -         Stavové pole Þ obsahuje ikony automaticky po štarte spustených programov

      

     Možnosti panela úloh

     -         nastavenie jazyka klávesnice

     -         nastavenie dátumu a času

     -         nastavenie vlastností panela úloh a ponuky ŠTART

      

     Popis menu ŠTART

      

     Príslušenstvo systému Windows.

     = obsahuje úlohy, ktoré slúžia k

     -         uľahčeniu práce so systémom Windows

     -         nastaveniu niektorých parametrov nevyhnutných pre správny chod počítača

     ŠTART Þ VŠETKY PROGRAMY Þ PRÍSLUŠENSTVO

     1.     Komunikácia

     2.     Systémové nástroje

     3.     Zábava

     4.     Zjednodušenie ovládania

     5.     Adresár

     6.     Prieskumník

     7.     Príkazový riadok

     8.     .....

     Aplikácie:

     Internet Explorer Þ prezerač webových stránok

     Kalkulačka Þ      ovláda sa myšou alebo numerickou časťou klávesnice,

     -         volíme štandardnú alebo vedeckú.

     Maľovanie / Skicár

     -         slúži na tvorbu a prezeranie jednoduchých obrázkov a naskenovaných fotografií,

     -         obsahuje rôzne kresliace nástroje, paletu farieb a jednoduché funkcie.

     Poznámkový blok Þ jednoduchá analógia (podobnosť) papierového bloku v elektronickej podobe,

     -         slúži k rýchlemu písaniu poznámok.

     Prieskumník Þ zobrazuje súbory a zložky uložené v počítači.

     Hry, a iné …

      

      

      

     Kopírovanie a presúvanie objektov.

      

     Kopírovanie = pôvodný objekt ostáva na svojom mieste a zároveň sa vytvorí jeho kópia na novom mieste s tým istým obsahom

     Presunutie = pôvodný objekt sa presunie na nové miesto a zároveň sa vymaže z pôvodného miesta

     Vymazanie Þ objekt sa uloží do koša

     Kopírovanie a presun súborov:

     Þ pomocou pravého tlačítka myši / menu Úpravy

     1.     vytvoríme priečinok(ak je to potrebné)

     2.     označíme súbor, ktorý chceme kopírovať/presúvať

     3.     pravým tlačítkom myši vyberieme akciu Þ kopírovať/vystrihnúť(pre presun)

     4.     prejdeme na miesto, kde chceme súbor skopírovať/presunúť

     5.     pravým tlačítkom myši vyberieme akciu Þ prilepiť

     Kopírovanie na CD

     Þ bez spustenia špeciálneho napaľovacieho programu!!!

     1.     vložíme do CDRW mechaniky disk CD

     2.     otvoríme priečinok Tento počítač

     3.     vyberieme súbory/priečinky, ktoré chceme skopírovať(ak je ich viac Þ držíme pri výbere stlačenú klávesu CTRL)

     4.     V časti Súbory a priečinky – úlohy klikneme na  Kopírovať vybrané položky

     5.     v okne Kopírovať položky klikneme na jednotku CD a potom na Kopírovať

     6.     zobrazí sa oznam – bublina o kopírovaní

     7.     v časti Zápis na disk klikneme na Zapísať tieto položky

      

      

      

     Počítačové siete

     Počítačová sieť je systém vzájomne prepojených a spolupracujúcich počítačov. Medzi týmito počítačmi možno prostredníctvom siete pohodlne a rýchlo prenášať informácie.

     Druhy počítačov v sieti

     Podľa funkcie rozlišujeme v sieti dva druhy počítačov:

     • pracovné stanice,
     • servery.

     Pracovná stanica slúži na spracovanie údajov používateľom. Je to vlastne samostatný počítač, ktorý je pripojený do siete a tak môže využívať jej služby.

     Server zabezpečuje chod siete. Realizuje funkcie siete a poskytuje ostatným používateľom svoje prostriedky (pamäťové miesto na svojich diskoch, tlačiarne).

     Všeobecne môže byť v sieti ľubovoľný počet serverov a pracovných staníc. Ak je serverov v sieti viac, môžu sa navzájom v poskytovaní služieb a prostriedkov doplňovať.

     Základné časti siete

     Sieť pozostáva z nasledujúcich základných častí:

     hardvér, softvér, organizačné zabezpečenie.

     Hardvér siete zahrňuje všetky technické prostriedky v sieti (počítače, tlačiarne, sieťové karty, atď).

     Sieťový softvér je programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardvérom siete zabezpečuje funkcie siete.

     Organizačné zabezpečenie siete zahŕňa hlavne opatrenia na zaistenie správy siete a súbor pravidiel správania sa používateľov pri používaní siete. Patrí sem zabezpečenie funkcie správcu siete, ktorý sa stará o chod a riadenie siete.

      

     Základné druhy počítačových sietí

     Lokálne siete (LAN) sú také, pri ktorých sa nepoužívajú prostriedky pre diaľkový prenos údajov (modemy).

     Globálne siete (WAN) používajú prostriedky pre diaľkový prenos údajov. Ich rozloha je v podstate neobmedzená.

      

      

      

     Internet

     Internet – najväčšia celosvetová počítačová sieť

     Spôsoby pripojenia:

     -         dočasné (platba za čas)

     -         trvalé (bez ohľadu na čas)

     Na pripojenie potrebujeme:

     -         počítač, modem, software

     Podľa spôsobu prenosu údajov poznáme pripojenie:

     -         káblové

     -         bezdrôtové

     Káblové pripojenie:

     a)     telefónna linka – modem

     b)    pevná linka – prenajatý dátový okruh

     c)     káblová televízia – UPC (CHELLO)

     Bezdrôtové pripojenie:

     a)     mikrovlnné (anténa, dekóder)

     b)    satrelitné (anténa, dekóder) – obojsmerné, jednosmerné(kombinácia s  elef. linkou)

     c)     WiFi – prístupové body(hotspoty)

     d)    mobilné pripojenie (HSDPA, 3G, EDGE, GPRS)

      

      

     Základné služby siete internet.

     Internet – najväčšia celosvetová počítačová sieť

     Služby:

     1.     Worl Wide Web – www – prístup na servery, adresy

     2.     FTP – prenos súborov medzi dvoma počítačmi (Total Comander)

     3.     Diskusné skupiny – čítanie a písanie správ zaregistrovanými užívateľmi

     4.     Chat – textová komunikácia v reálnom čase

     5.     Instant Messaging – okamžitá komunikácia medzi dvoma účastníkmi – ICQ

     6.     Microsoft netmeeting – zdielanie aplikácií (telefónovanie, video konferencie)

     7.     Telefónovanie – program, zvuková karta, slúchadlá + mikrofón

     8.     Internet banking

     9.     E-shop

     10. E-mail – elektronická pošta

      

      

     Používanie vyhľadávacích serverov

     World Wide Web (WWW alebo W3) je sieťová informačná služba vychádzajúca z Internetu.

     Ako prostriedok prístupu na Internet je WWW jedným z najjednoduchších dostupných systémov.

     Web je sieťový systém klient/server. Počítač, ktorý informácie dodáva sa nazýva server. Počítač, ktorý informácie zobrazuje sa nazýva klient. Pre webovský klient aj server potrebujeme zvláštny softvér.

     Ako príklady prehliadačov možno uviesť Netscape Navigator, Opera, Mozilla Internet Explorer.

     Web (pavučina) sa hovorí tomuto systému preto, že odkazy sa podobne ako pavučina napájajú na informácie z jedného miesta na iné. Na tomto systéme je výborné to, že nemusíme poznať umiestnenie napojených dokumentov. Tým, že pracujeme v jednom rozhraní, ponúka Web používateľsky príjemnú metódu prístupu k údajom.

     ADRESÁCIA V INTERNETE

     Každý počítač má v sieti pridelenú numerickú adresu, ktorá zaberá 32 bitov.
     Napríklad 192.168.1.2

     Bežného užívateľa číselné adresy väčšinou nezaujímajú, preto okrem nich existuje iné členenia sietí na domény a meno uzla má platnosť len v prípade spojitosti s menom domény.

     Napríklad                                                                                       ww.uzol.sk
     .sk Slovensko
     .cz Čechy
     de. Nemecko
     .uk Anglicko

     VYHĽADÁVACIE SLUŽBY SK

     Zlatéstránky, Zona, Zoznam, Superzoznam, Surf, Azet

     VYHĽADÁVACIE SLUŽBY ZAHRANIČIE

     Atlas.cz, Centrum.cz, Seznam.cz, Yahoo.com, Google.com

      

      

      

     Elektronická pošta (E-mail).

     Úvod

     Termín E-mail, je syntézou dvoch anglických slov electronic a mail. E-mail je po WWW druhá najpožívanejšia služba na internete, ktorá je určená pre rýchlu písomnú komunikáciu.

     Podrobnejší opis e-mail

     Tak ako pri klasickej pošte obálka, plní túto funkciu v elektronickej pošte hlavička. Hlavička správy obsahuje tieto údaje:

     • TO (Komu):
     • FROM (Od koho):
     • SUBJEKT (Predmet):

     Po odoslaní, prostredníctvom poštového klienta, je správa uložená na poštovom serveri. Tam si ju prevezme ďalší poštový server a ten ju doručí ďalšiemu.

     E-mail adresa:

     meno

     @

     domena.sk

     Forwarding: (preposielanie)

     je odosielanie došlej správy, ktorú sme dostali, niekomu inému koho by mohla tiež zaujímať.

     Elektronické konferencie:

     Schopnosť elektronickej pošty poslať jednu správu viacerým adresátom je možné využiť na výmenu informácií určitého okruhu používateľov.

     Spamming:

     Hromadnému rozposielaniu nevyžiadaných správ sa hovorí spamming. Je nežiaduci už len z ekonomického pohľadu. Keď sťahuje zákazník svoju poštu vynakladá náklady na to aby si mohol túto poštu vyzdvihnúť (telekomunikačné poplatky a poplatky za signál Internetu). V praxi to znamená, že ak vám niekto naplní poštovú schránku letákmi, pokrčíte ramenami a zahodíte ich do koša, pretože vás to nič nestojí. Ale pri spammingu vlastne toto financujete. Je to ako keby vám niekto vyberal peniaze z účtu a povedal vám, že jediné čo môžete urobiť je ísť do banky a zatrhnúť to. Otázne je prečo by ste mali riešiť problémy, ktoré vám spôsobil niekto iný.

      

      

     Netiketa

     Netiketa je súhrn pravidiel, ktorých dodržiavaním si udržíme status slušného človeka vystupujúceho online. Dá sa to povedať aj tak, že sa nemôžeme spoliehať na anonymitu internetového sveta, pretože človek je vždy ľahko vystopovateľný.

     Práve anonymita sa podpisuje na tom, že mnoho ľudí sa v internetových diskusiách správa vulgárne, ba priam až nepríjemne voči druhým ľuďom.

     Netiketa je pôvodne anglicky písaný dokument, ktorý určuje relatívne veľký rozsah pravidiel od bežných ľudí až po administrátorov. Vychádza pritom zo všeobecne uznávaných noriem, na ktoré si ľudia vo virtuálnom svete zvykli, a ktoré považujú za žiadúce a morálne zdravé.

     Pravidlá slušného správania sa v internete:

     • Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To čo anonymne napíšeme stroju by sme možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí
     • Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete
     • Zistite si, kde sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej skupine na internete dovolené, iná to môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom
     • Majte ohľad k druhým. Nie každý má superrýchle pripojenie cez pevnú linku. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem, za ktorý platia! Neposielajme teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy
     • Aj keď píšeme bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažme sa o správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajme za svoje prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám páčilo, keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak využijeme prácu iných, mali by sme spomenúť ich autorstvo
     • Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z diskusnej skupiny má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte. Nabudúce pomôže niekto vám. V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“
     • Rešpektujme súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám nepatrí? Správajme sa tak, ako by sme chceli, keby niekto iný našiel našu poštu…
     • Nezneužívajme svoju moc a vedomosti. Užívatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných užívateľov
     • Odpúšťajme druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíme hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou
     • Nešírte reťazové listy a poplašné správy HOAX typu pošli túto správu x ľuďom, pretože takýmto správaním spomaľujete internet. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné
     • Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné a nezákonné
     • Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ je text prevzatý

     Vyššie spomínané body sú doslova citované z http://sk.wikipedia.org/wiki/Netiketa.

      

     Autorský zákon a internet

     Aj napriek tomu, že internet ponúka obrovské možnosti a obsah je dostupný širokým masám, nie je dovolené s ním narábať, ako sa každému zachce.

     Zákon upravujúci tieto predpisy sa volá Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (PDF, 144 KB), skrátene aj autorský zákon. Citácia z neho:

     Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela (§ 7 ods. 1), je chránený ako literárne dielo.

     Napríklad ak si prečítate nejaký článok a zapáči sa vám, nie je dovolené skopírovať ho a prilepiť si na svoju webovú stránku. Tým sa porušuje práve autorský zákon. Alebo sťahovanie obrázkov z internetu a ich uverejňované bez uvedenia autorstva.

     Pri tom odhalenie je dnes už veľmi jednoduché. Napríklad na to slúži aj služba TinEye.com. Hľadanie kopírovaných textov je tiež možné napríklad pomocou Google.

      

      

      

     Bezpečnosť na internete

     Ako správanie, tak aj bezpečnosť majú isté pravidlá vo svete internetu. Zdanlivá sloboda láka k menšej opatrnosti. V internetovom priestore číhajú na človeka rôzne lákadlá, ktoré nie vždy vedú k príjemným zážitkom. Jedným z mnohých môže byť aj infikovanie počítača vírusmi, čo nemusí vždy dopadnúť najlepšie. Preto je dôležité mať okrem dobrého softvérového vybavenia aj znalosť, ako sa správať, aby ohrozenie bolo čo najmenšie.

     Na človeka nečakajú vo svete online len nebezpečenstvá vo forme technických záležitostí (vírusy, trójske kone, červy, …), ale samozrejme aj nebezpečenstvá vo forme sociálneho kontaktu. Napríklad na Pokeci s človekom môže komunikovať násilník a nikto o tom ani nevie.

     Pre základný bezpečný pohyb online svetom môže polsúžiť nasledujúcich niekoľko bodov:

     • osobné údaje neposkytujte neznámym ľuďom,
     • heslá a prihlasovacie údaje si chráňte starostlivo mimo internet (najlepšie v hlave) a neposielajte ich e-mailom,
     • heslo pravidelne meňte,
     • rozprávajte sa otvorene o problémoch na internete s priateľmi, súrodencami, rodičmi, učiteľmi, policajtami, …,
     • nešírte nelegálny obsah (softvér, hudbu, filmy, …).

     Používanie internetu je bezpečné, pokiaľ si budete pamätať tieto tri základné pravidlá:

     1. Chráňte svoj počítač
     • Dbajte na to, aby bol váš operačný systém aktuálny.
     • Používajte antivírusový program.
     • Používajte firewall.
     • Robte si záložné kópie dôležitých súborov.
     • Buďte opatrný, keď niečo sťahujete z internetu.

     2. Chráňte seba

     • Buďte obozretný, keď zverejňujete svoje osobné informácie
     • Myslite na to, s kým sa rozprávate.
     • Pamätajte na to, že nie všetko je
      hodnoverné a že nie každý, s kým sa  stretnete na internete, je čestný

     3. Dodržiavajte pravidlá

     • Musíte sa riadiť zákonmi, aj keď ste na internete.
     • Starajte sa o ostatných tak, ako aj o seba, keď ste online.

     Ako zistiť, či niekto nezneužíva vaše meno

     Zadajte svoje meno a priezvisko do vyhľadávania Google a prelistujte si výsledky. Niekto možno zostane prekvapený, čo všetko sa o ňom píše online.

     Zdroje:

      

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole