• Základné informácie

   • Školská jedáleň je súčasťou Hotelovej akadémie v Humennom. Chod školskej jedálne zabezpečuje vedúca školskej jedálne v spolupráci s 2 kuchárkami a s MOV, pretože školská jedáleň  je aj miestom, kde vykonávajú odbornú prax žiaci školy (kuchári, čašníci aj servírky) pod vedením MOV.

    Má kapacitu 100 miest. Poskytuje stravovanie žiakom školy, žiakom ubytovaným v školskom internáte, zamestnancom školy aj cudzím stravníkom počas školského roka (teda s výnimkou akýchkoľvek prázdnin).

    Prihlásenie na stravovanie v školskej jedálni

    Prihlásenie na stravovanie v školskej jedálni je možné len u vedúcej školskej jedálne. Na stravovanie je možné sa prihlásiť kedykoľvek počas školského roka. Stravovanie bude poskytované po preukázaní úhrady za stravu a obdŕžaní stravných lístkov. Úhrada poplatku za stravu neznamená automatické prihlásenie na stravovanie. Stravník je povinný vyzdvihnúť si stravné lístky, ktorými sa preukáže pri vstupe do školskej jedálne, kde mu bude poskytnuté stravovanie. Stravné lístky je potrebné podpísať hneď po obdŕžaní, pretože bez podpísaného stravného lístka nie je možné stravu poskytnúť. Za stratené prípadne ukradnuté stravné lístky školská jedáleň náhradu nevydáva.

    Odhlásenie zo stravovania v školskej jedálni

    Odhlásenie zo stravovania je možné len jeden deň vopred do 14.30 hod. u vedúcej školskej jedálne osobne alebo telefonicky na č. t. 057/775144 kl. 108 prípadne u kuchárky. Podmienkou odhlásenia zo stravy je odovzdanie podpísaného stravného lístka. Tí, ktorí sa vyhlásili telefonicky,  sú povinní odovzdať podpísaný stravný lístok najneskôr nasledujúci deň vedúcej školskej jedálne alebo kuchárke.

    Výška úhrady sa stravovanie v školskej jedálni

    Žiaci školy:

    Obed                           1,12 €

     

    Žiaci ubytovaní v školskom internáte:

    Raňajky                      0,41 €

    Desiata                        0,27 €

    Obed                           1,12 €

    Olovrant                     0,21 €

    Večera                        0,68 €

     

    Zamestnanci školy:

    Obed                           0,92 €

    Večera                       

     

    Cudzí stravníci:

    Obed                           2,51 €

     

    Spôsob úhrady za stravovanie v školskej jedálni

    Za stravovanie v školskej jedálni je možné zaplatiť:

    • bezhotovostným prevodom na účet ŠJ vedený v Štátnej pokladnici

    číslo účtu v tvare IBAN SK20 8180 0000 0070 0051 8530

    • poštovým poukazom (vydá ho stravníkov vedúca školskej jedálne)
    • variabilný symbol v tvare mmrrrr (napr. za september 2018 bude mať VS tvar 092018)

     

    Výdaj stravy

    Raňajky                      od        06.00 hod.      do        07.30 hod.

    Obed                           od        11.30 hod.      do        14.30 hod.

    Večera                        od        17.30 hod.      do        18.00 hod.

     

    Kontakt

    vedúca školskej jedálne:        Mgr. Dana Neupauerová

    telefón:                                   057 / 7755144 klapka 108

    mail:                                        veducasjhahe@gmail.com

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole