1. VÝZVA NA 2% Z DANE

   • V Ý Z V A

    Vážení rodičia a priatelia Hotelovej akadémie v Humennom

    rozhodnite o použití 2 % (3 %) z Vašich daní!

     

    Vedenie Hotelovej akadémie a Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom sa na Vás obracajú so žiadosťou, aby ste využili možnosť poukázať sumu 2 % (3%) z Vami zaplatenej dane z príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, v prospech našej školy.

    Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom je registrovaný prijímateľ časti dane z príjmu a garantuje, že Vami poukázané finančné prostriedky budú použité v rámci zákona a stanov Neinvestičného fondu Hotelovej akadémie v Humennom na rozvoj školy, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania, rozvoj duchovných hodnôt, zvýšenie úrovne vyučovacieho procesu a na podporu mimo vyučovacích akti­vít žiakov našej školy.

    Využite svoju možnosť a rozhodnite sami o poukázaní sumy 2 % (3 %) z Vašej dane pre konkrétneho prijímateľa, v opačnom prípade o anonymnom použití dane rozhodne štát. Toto rozhodnutie Vás nič ne­stojí, ale ním pomôžete zlepšiť študijné podmienky pre Vaše deti, našich žiakov!

     

    Postup pre zamestnancov:

    1.      Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie dokladu: Potvrdenie o zaplatení dane.

    2.      Do Vyhlásenia o poukázaní sumy vo výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane (tlačivo sa nachádza na stránke školy www.hahe.edupage.org a zároveň ho môžete získať v tlačenej verzii prostredníctvom triedneho učiteľa) stačí doplniť Vaše identifikačné údaje a spolu s Potvr­dením o zaplatení dane ich odovzdať svojmu miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu podľa Vášho bydliska).

     

    Podnikatelia Identifikačné údaje uvedú priamo do daňového priznania v termíne do 31. marca!

     

    Identifikačné údaje:

    ·      IČO: 36155551

    ·      Právna forma: Neinvestičný fond

    ·      Obchodné meno/názov: Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom

    ·      Sídlo: Štefánikova 28, 066 01 Humenné

     

    Za Vaše rozhodnutie poukázať sumu zo zaplatenej dane pre Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom Vám vopred srdečne ďakujeme.

     

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole