• Praktické vyučovanie

   • Príprava žiakov na budúce povolanie v odbornej škole je nemysliteľná bez praktického vyučovania. Praktické vyučovanie žiakov škola zabezpečuje v  cvičných kuchyniach technológie prípravy pokrmov, techniky obsluhy, v odborných učebniach, v penzióne a reštaurácii Siesta a v závodoch verejného stravovania v meste Humenné a jeho blízkom okolí podľa učebných plánov jednotlivých študijných odborov.

    Práca MOV a učiteľov praxe sa zameriava na zvyšovanie úrovne vykonávania praxe a odborného výcviku, získavanie praktických zručností žiakov pri uplatňovaní nových postupov v technológii prípravy jedál a nápojov a používaní moderných foriem obsluhy. Pozornosť sa venuje všetkým zložkám výchovy, správaniu sa a vystupovaniu žiakov nielen na pôde školy, ale aj mimo nej. Každý MOV a  učiteľ praxe sa pravidelne venuje aj BOZP, hygiene pracoviska v závodoch verejného stravovania, v reštaurácii a penzióne Siesta, školskej jedálni a osobnej hygiene žiakov. Žiaci sú vedení k statočnosti pri predaji, k dodržiavaniu technologických postupov pri príprave pokrmov, k dodržiavaniu správnych zásad podávania jedál a nápojov a ku kontrole a samokontrole.

    Vo výchovno-vzdelávacom procese, učitelia praxe a MOV, realizujú vzdelávanie a výchovu v súlade s platnými školskými vzdelávacími programami jednotlivých študijných odborov.  

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole