• Prax žiakov pre odbor 6323 K

   • Učebný plán študijného odboru 6323 K hotelová akadémia stanovuje praktickú prípravu v rozsahu minimálne 1400 hodín za štúdium. Títo žiaci vykonávajú prax takto:


    1.    Priebežnú prax počas školského vyučovania vykonajú žiaci 3. a  4. ročníka 1 deň v týždni v trvaní 6 hodín
    2.    Súvislú odbornú prax vykonávajú žiaci 2. ročníka v trvaní 3 týždňov. Túto prax žiaci vykonajú v 2. polroku podľa rozpisu v závodoch spoločného stravovania, s ktorými škola má uzavreté zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa (odborný výcvik a odborná prax) . Žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú súvislú prax v trvaní 6 týždňov. V 3. ročníku absolvujú 2 týždne po 6 hodín, v  4. ročníku 2 týždne po 7 hodín podľa rozpisu školy v zahraničí, Novom Smokovci, Tatranskej Lomnici, alebo v Medzilaborciach. 2 týždne v 1. polroku a 2 týždne v 2. polroku individuálne v závodoch podľa vlastného výberu, alebo v zahraničí. Žiaci 5. ročníka vykonávajú súvislú odbornú prax v trvaní 2 týždňov po 7 hodín. Túto prax vykonajú žiaci v 1. polroku individuálne v závodoch podľa vlastného výberu, alebo v zahraničí. Individuálnu prax žiaci vykonajú na základe zmluvy o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov s presným uvedením miesta a času vykonávania praxe. Súvislú odbornú prax môže žiak vykonať, najmä z dôvodu praxe v zahraničí, naraz v trvaní 4 týždňov na začiatku alebo konci aktuálneho školského roka.
    3.    Prázdninová prax. Podľa školského vzdelávacieho programu v čase prázdnin žiaci 3. a 4. ročníka povinne absolvujú 2 týždne praxe, ktoré sú podmienkou postupu do vyššieho ročníka. Túto prax vykonajú žiaci individuálne v závodoch podľa vlastného výberu alebo v zahraničí. Miesto a čas vykonávania prázdninovej praxe žiaci nahlásia triednemu učiteľovi pri ukončení príslušného ročníka.
    4.    Ostatnú prax žiaci absolvujú na akciách organizovaných školou.                                                                
                                       
    Všetku odbornú prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia budú mať zapísanú v študijnom preukaze, ktorý si zakúpia pri nástupe do 1. ročníka. Chýbajúcu prax žiaci môžu odpracovať individuálne na akciách školy alebo v reštaurácii Siesta.

     

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole