• Informácie o zahraničnej praxi.

   • Prax v zahraničí prispieva k zvyšovaniu odbornosti žiakov v oblasti gastronómie  - poznanie nových jedál a stravovacích zvyklostí iných národov. Žiaci sa zdokonaľujú v cudzích jazykoch, získavajú certifikáty o absolvovaní praxe v zahraničí a zlepšuje sa ich prístup k vykonávaniu praxe, k práci, zodpovednosti, spoločenskému vystupovaniu a správaniu sa k hosťom v zariadeniach spoločného stravovania.

     

    Pre výkon zahraničnej praxe alebo štúdium v zahraničí musí žiak spĺňať tieto kritériá:

    1. Plnoletosť. V prípade neplnoletého žiaka je nutný písomný súhlas rodiča s vykonaním zahraničnej praxe alebo absolvovaním štúdia v zahraničí.
    2. Dobrý zdravotný stav.
    3. V každom klasifikačnom období správanie – veľmi dobré a celkové hodnotenie prospel.
    4. Dochádzka na prax alebo odborný výcvik  minimálne 70%.
    5. Hodnotenie praxe alebo odborného výcviku počas štúdia najhoršie známkou dobrý. 
    6. Ovládanie požadovaného cudzieho jazyka.
    7. Zodpovedný vzťah k zvolenej profesii.
    8. Súhlas triedneho učiteľa a vyučujúcich.
    9. Ukončená klasifikácia zo všetkých vyučovacích predmetov najneskôr týždeň pred nástupom na zahraničnú prax alebo štúdium v zahraničí.

     

    Prax na Cypre a v Grécku je zabezpečená prostredníctvom spoločnosti Global Contract s.r.o. v Bratislave, web: www.globalcontract.sk. Prax v Taliansku prostredníctvom EUROPE 3000 v Bergame, web: www.europe3000.it. Prax vo Švajčiarsku prostredníctvom Slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici.

    Žiaci sú informovaní o vykonávaní praxe na prezentáciách jednotlivých spoločností a po prihlásení (Prihláška do zahraničia) absolvujú výberové konania.  Vybratí žiaci podpisujú dohody so spoločnosťami a zamestnávateľmi. Na spoločnom stretnutí žiakov, rodičov a vedenia školy je prediskutované a podpísané organizačné zabezpečenie súvislej odbornej praxe v zahraničí.

     

    Dôležité

    UZAVRETÁ  klasifikácia za aktuálny ročník – podmienka pri súhlase na vycestovanie, ak nie budú musieť zniesť náklady na zrušenie letenky a dohody (zmluvná pokuta).

     

    Žiaci našej školy  sa každoročne zúčastňujú zahraničnej praxe v týchto krajinách Európskej únie:

    Švajčiarsko:

    Cyprus:

    Grécko:

    Taliansko:

     

     

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole