• ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
    USTANOVENEJ PRI HOTELOVEJ AKADÉMII, ŠTEFÁNIKOVA 28, HUMENNÉ

     

         Na základe § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady ustanovenej pri Hotelovej akadémií, Štefánikova 28, Humenné.

     

    Článok I

    Základné ustanovenie

     

         Žiacka školská rada ( ďalej len „žiacka rada“ ) sa dňom 11.09.2018 ustanovuje pri Hotelovej akadémií, Štefánikova 28, Humenné a jej sídlo je v priestoroch Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, 066 01 v Humennom.

     

    Článok II

    Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

     

         Žiacka rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pôsobnosťou pri Hotelovej akadémií, Štefánikova 28, v Humennom.

    Žiacka rada je orgánom školskej samosprávy, ktorý reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

    Členstvo v žiackej rade je čestná funkcia.

     

    Článok III

    Činnosť žiackej rady

     

    1.      Žiacka rada:
    a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
          b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,

    c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

    2.   Žiacka školská rada informuje žiakov stredných škôl prostredníctvom rozhlasu, internetu a rozmnožovacej techniky.

     

    Článok IV

    Zloženie žiackej rady a spôsob voľby a odvolávania členov

     

    1.      Žiacka rada má 11 členov. Tvoria ju zástupcovia každej z tried Hotelovej akadémie v Humennom.

    2.      Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov každej z tried uvedených  v odseku 1, svojho zástupcu do žiackej školskej rady.

    3.      Členstvo v žiackej rade zaniká:

    a)      vzdaním sa členstva,

    b)      odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo  neplnením si povinností vyplývajúce z tohto štatútu

    c)      smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

    d)     členstvo končí ukončením vzťahu k Hotelovej akadémii v Humennom. Pod ukončením vzťahu sa pre účely tohto štatútu pokladá explicitne ukončenie štúdia,

    e)      odvolaním delegovaného člena príslušnou triedou,

    f)       ak člen prestane byť žiakom triedy, za ktorú bol delegovaný.

    4.      Člen žiackej rady sa môže uchádzať o opakované zvolenie do žiackej rady.

    5.      Najneskôr do 15 dní  od zániku členstva podľa ods. 3 článku IV okrem písm. a) sa uskutočnia v triede, ktorej delegátovi zaniklo členstvo v žiackej rade, nové voľby zástupcu triedy do žiackej rady. Voľby zorganizuje žiacka rada.

    6.      Na začiatku každého nového školského roka je žiacka školská rada doplnená o delegátov novovzniknutých tried Hotelovej akadémie v Humennom, namiesto delegátov, ktorých členstvo zaniklo v dôsledku ustanovenom v ods. 3 písm. e) článku IV. Voľby podľa prvej   vety sa uskutočnia najneskôr do 15 dní od začiatku nového školského roka.
     

    Článok V

    Rokovací poriadok žiackej rady

     

    1.      Novozvolená žiacka rada na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu, podpredsedu, tajomníka, zapisovateľa žiackej rady. Predseda žiackej rady je nestranný, preto sa v triede, za ktorú bol teraz už novozvolený predseda delegovaný, uskutočnia voľby delegáta namiesto neho.

    2.      Predsedu a podpredsedu žiackej rady volia a odvolávajú členovia žiackej rady nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov žiackej rady.

    3.      Predsedu alebo podpredsedu žiackej rady môže odvolať rada ak:

    a)      koná v rozpore so štatútom žiackej rady,

    b)      nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku.

    4.      Predseda alebo podpredseda sa môže vzdať funkcie ústnym vyhlásením pred žiackou radou alebo písomným vyhlásením o vzdaní sa funkcie doručeným žiackej školskej rade.

    5.      Žiacka rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

    6.      ŽŠR zasadá raz za mesiac (pokiaľ sa v priebehu školského roka predseda, resp. členovia nerozhodnú ináč). Zasadnutie žiackej rady zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

    7.      Zasadnutia žiackej rady vedie predseda alebo ním poverený člen žiackej rady.

    8.      Zasadnutie žiackej rady je verejné, ak orgán žiackej rady dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

    9.      Z každého rokovania zapisovateľ vyhotoví zápisnicu, ktorej kópia bude odovzdaná riaditeľovi školy, predsedovi žiackej školskej rady a bude zverejnená na informačnej tabuly školy.

     

    Článok VI

    Hospodárenie žiackej rady

     

     1.      Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

     

    Článok VII

    Práva a povinnosti člena žiackej rady

     

    1.      Člen má právo:

    a)      voliť a byť volený do rady školy,

    b)      navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu žiackej rady a voliť ich,

    c)      byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

    d)     hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

    e)      predkladať na jednanie žiackej školskej rady vlastné námety a materiály.

    2.      Člen žiackej rady je povinný zúčastňovať sa zasadnutí žiackej školskej rady. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa môže hodnotiť ako nezáujem člena o prácu v žiackej rade a neplnenie povinností člena rady podľa jej štatútu. Neplnenie si povinností vedie k zániku členstva v žiackej rade ( ods.3 písm. c) článku IV ).

     

    Článok VIII

    Práva a povinnosti predsedu žiackej rady

     

    1.      Predseda žiackej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene vo všetkých veciach.

    2.      Predseda sa za všetku svoju činnosť zodpovedá žiackej rade.

    3.      Predseda žiackej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

    4.      Predseda žiackej rady dohliada na plnenie uznesení a informuje členov žiackej školskej rady.

    5.      Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinností v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.

     

    Článok IX

    Ďalšie ustanovenia

     

    1.      Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena žiackej rady po uznesení sa nadpolovičnou väčšinou členov žiackej rady.

     

    Článok X

    .

    Tento štatút sa mení a dopĺňa na riadnom zasadnutí žiackej rady, dňa 11.09.2018 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

                                                                          

                                                                            

    Alžbeta Džujková

                                                                                        predseda žiackej školskej rady

    V Humennom 11. septembra 2018

     

    Riaditeľ školy
     

    Týmto vyhlasujem, že som zobrala na vedomie Štatút žiackej školskej rady.

                                                      

     

    Ing. Mariana Chudíková       

                                                                                                               riaditeľka  školy       

  • Kontakty

   • Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
   • skolahahe@gmail.com
   • spravcahahe@gmail.com
   • tel/fax: +421 57 7752394 - sekretariát, riaditeľka školy, tel: +421 57 7755144 - ústredňa, tel: +421 57 7754134 - technicko-ekonomický úsek, tel: +421 57 7885490 - zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, tel: +421 57 7750337 - zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosobahahe@gmail.com
   • Štefánikova 28, 066 01 Humenné
   • IČO: 17078393
   • DIČ: 2021217231
 • Fotogaléria

  • MIKULÁŠ
  • Projekt finančnej gramotnosti „Finančný mešec“
  • Cvičný raut III.AH
  • Deň otvorených dverí
  • Imatrikulácia 2018
  • Rozlúčka s maturantmi
  • Adoptuj si ma
  • Barmanský kurz 2018
  • Raut V.BH 2018
  • Majstro Gastro 2018
  • Raut V.AH 2018
  • Ekologicky na našej škole